Annons
X
Annons
X

Internationellpolisrazziamotfildelare

PolisengenomfördepåtisdagsförmiddagenenrazziamotfildelarepåsjuställeniSverige–samtifleraandraländer.

–DethandlaromenbegäranfrånBelgienomrättshjälp,sägerPaulPintér,chefförpolisensantipiratenhet.

Polisochåklagareärpåjaktefterfildelaretillsåkalladetoppsajter,därfilmerläggsutinnandeensharhaftpremiär.

EttstortfildelningstillslagskerjustnuiSverigeochi13andraländer.

PaulPintér,nationellsamordnareförimmaterialrättsligabrott,bekräftarförSvDatten”störrerazzia”pågår.

ItillslageniSverigeharfleradatorerochservrartagitsibeslagförfortsattutredning.Fyrapersonerharhörtsupplysningsvis,misstänktaförbrottmotupphovsrättslagen.Misstankarnahandlaromolovligfildelningavfilmer.

Annons
X

–Razzianärriktadmotservrarsomtillhör”scenen”,sägerPaulPintér.

Scenen”,ellerWarezscenen,kallasettorganiseratnärverkavpersonersomägnarsigåtolagligkopieringochdistributionavspel,film,musikochtv-programpåinternetochviaFTP-nätverk.

PolisenharhittillsgjorttillslagpåsjuställeniSverigeefterenbegäranomrättshjälpfrånbelgiskpolisochmyndigheter.Demisstänkerattdetfinnssåkallade”toppsajter”iSverige.Detärsajterdärolovligtfildeladefilmerläggsuppinnandeensharhaftpremiär.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Utredningen,somharstartatsochlettsavbelgiskamyndigheter,harpågåtticirkatvåår.

  –Dethargjortsfyndochbeslagsomivissafallgörattmisstankarnaharstärks,sägerkammaråklagareFredrikIngbladtillSvD.se.

  TillslagenskeddehosprivatpersoneriEskilstuna,EslövochMalmö.PolisenslogäventillhostvåinternetleverantöreriStockholmsområdetochpåUmeåuniversitet.Därvarmanframföralltpåjaktefterip-nummersomkanledatillmisstänktaservrar.

  KlockannioimorseknackadepolisenpåhoswebbhotelletPRQ:slokaleriSolna.DärfinnsblandandraWikileaksservrar.

  –Detvarfempoliserhärsomvarintresseradeavvilkasomanvändetvåip-nummerfrån2009ochframåt.Viharingakunduppgifterlagrade,menharlovatattgemejladressernatilldetvånumren,sägerPRQ:schefMikaelViborgtillSvD.se.

  –Detärsällanvårakunderharmejladressersomgårattspåra.

  Polisengicksedanutanatttamedsignågonting.

  Brottmotupphovsrättslagenkangealltifrånbötertilltvåårsfängelse.

  –Idethärfallenliggerbrottenklartöverbötesnivånenligtminbedömning,sägerkammaråklagareFredrikIngblad.

  Hanvillintekommenteraompolisenkommerattgöraflertillslagunderdagen.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X