Annons
X
Annons
X

”Intesålättattbrytamedallt jagkännerförfruochfamilj”

Psykologen svarar

PSYKOLOGENSVARAR

Jagärmansomärgiftsedanmångaåriettmycketstabiltförhållande,medgemensammabarnsomnubörjarblivuxna.Detsomnuharhäntärattjagharträffatenannankvinna,ävenhonienrelation(somsammanboende).Våragemensammaintressengjordeattviträffades,ochvifickfrånförstastundenmycketavspändrelation,blevförälskade,ochinleddeenrelationsomharfördjupats.

Detärochharvaritmycketstressandeförmigatttänkapåhurjagkantillåtamigsjälvattvidareutveckladennyarelationennärjagvetattdetärotrohetoch”moralisktfel”.Denmotiveringjagharärattjagskullegöraorättmotmigsjälvochmotminnyakärlekomjagskulleförnekadetvibådakänner.Detärenklarkonfliktmellanvadjagvillochvadjag”borde”göra.

Förnågraveckorsedanfickminfruredapåattjagharvaritotrogen.Hennessjälvklarareaktionblevattblimycketledsen,ochjagblevledsenmedhenneochvilleingetannatänatttröstahenneochpåminnahenneomattdetärjagsomhargjortfel.Viärbådaenigaomattviintehaftenbrarelationsenasteåretdrygtochdetharskapatettbehovochviljatillnyakontakterförmindeliallafall.

Annons
X

Jagharkommitframtillattsituationenärsåmycketmerän”bara”otrohet.Endelavmigvillverkligenskapaennyrelationmeddennyakvinnansomgermigsåmycketpåallasätt.Detärbarainteallssålättattbrytamedalltjagkännerförfruochfamiljförminegen(egoistiska?)kärleksskull.Jagvillbesvaradennyakärlekjagfått.

Jagärvälorealistisknärjagvillfåtillensituationdärjagkännermiglugnmedattjaggjorträtt.Jagvillinteångraattjagintetogchansenmedennykärlek,menjagvillocksåundvikaattjaglängtartillbaka.Detärkanskeheltenkeltomöjligtattfåensituationdärallainblandadeblir(någorlunda)lyckliga.Vadtrordu?Vadskajaggöra?

MAN48

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  SVAR:Duharställtsinförettnästanomöjligtval.Åenasidanfinnsdinfruochdinfamiljmedergemensammahistoria.Nikännervarandravälochdetfinnsentrygghetistabiliteten.Dunämnerattnidetsenasteåretintevaritnöjdamederrelation.Detharfördindelgjortattduöppnatdigutåtmotandrakvinnor.

  Oftagörvijustsomduhargjort.Närenrelationintefungerarsomvivillkanvigöralitevalhäntaförsökattpratamedvarandra.Mendetärsvårtattpåegenhandfåtillenmedvetenochbeståendeförändringdåmankanskeinteensvetivilkenändemanskabörja.Detbrukarfinnasbarriäreravprestige,makt,stelnadekänsloravolikaslagochannatsomgörattdetärsvårtattkommuniceraochnåvarandrabortomdeförsvarochmurarvibyggtuppförattskyddaoss.Såefterdevanligtvismisslyckadeförsökenattpratamedvarandra,attfåtillenöppningochkommavidareochbortombrukarenellerbådavaraöppnaförennykontaktsompåsåvis,ochpåettomedvetetplan,skalösaproblematiken.Lösningenpåenickefungeranderelationblirattträffaennypartnersomoftafårtjänasomdraghjälputurdengamlarelationen.

  Duharingenaningomhurdetskulleblimendinlängtanefterattfortsättamedhenneärstark.Hurkanduavstå? MadeleineGauffinRahme

  Såhärtycksdetdockintevarafördig.Duharträffatenkvinnasomduharmycketgemensamtmedocherrelationharfördjupats.

  Visstärdetensvårkonflikt.Hurskamankunnavälja?Ändåmåstemantaettstegåtnågothåll.Kandugåtillbakaochseomduhittarenfördjupningmeddinfru?Finnsdetenmöjlighetattnikanfinnadjupochmeningierrelationigen?Detkanvarasvårtattsvarapåmittidenförälskelsedukännertilldennyakvinnan.

  Föriförälskelsensskimmertersigjualltintensifierat.Livetlyser,glittrarochleker.Alltkännsvitaliseratochmanärsnuddpåodödligisinkänsla.Hurskamanidettatillståndkunnafattaettlivsavgörandebeslut?Så,kanskeskaduintefattaettbeslutnu.

  Gårdetattavvakta?Kandupratameddinfruomdinenormainrekonflikt?Kannikännaefteromdetfinnsviljaochlustattförsökafördjupaerrelation?Kandinfrutänkasigattinväntadigetttagförattseomdennaförälskelseblåseröver?Detfinnsmycketförerattresonerakring.

  Dennyakvinnanlängtarduefterattfåutvecklaettlivmed.Duharingenaningomhurdetskulleblimendinlängtanefterattfortsättamedhenneärstark.Hurkanduavstå?Villduensdet?Voredetförstortochförfelattsäganej?

  Detgårinteattfåtillenlösningdärallaärlikanöjda.Kanskeblirenellerfleraledsna,besviknaocharga.Detkanduinteundvikahurduängör.Menattbidadintidhjälperdigtillettbeslutduiefterhandvetvarvälavvägt.Atttaenpausfrånbådakvinnornaochvarasjälvetttagkanmöjligenvaraenvägattkommatillbättreinsiktkringdigsjälv,dinadrivkrafterochdinlängtan.

  Lyckatill.

  MADELEINEGAUFFINRAHME

  psykologen@svd.se

  Läs även

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X