Annons
X
Annons
X

Ingetljusöverfyrarnasframtid

MångaavSverigesklassiskafyrarochfyrplatserskahamnapåstatenssäljlista.NuplanerarSvenskafyrsällskapetennationellstiftelseföratträddakulturarvetsomstatenintevillsköta.Menenfyrstiftelsebehöverpengar–engrundplåtpåenhalvmiljard.

(uppdaterad)
BerguddensfyrpåHolmönutanförUmeåärfrån1880-talet.

BerguddensfyrpåHolmönutanförUmeåärfrån1880-talet. Foto: JOPPARN/WIKIPEDIA

UTFÖRSÄLJNING

Måseskär,Häradskär,Högbonden,HallandsVäderö.ÄnnuengånggårmerpartenavSverigescirka100avbemannadefyrplatserenovissframtidtillmötes.Fyrbyggnaderienaståendesjölägenkandenärmasteårensäljasuttillhögstbjudande.

–Detvärstaäromstatenöverlåterfyrplatsernatillprivatpersoner.Dåförlorarallmänhetentillgänglighetenochvidnästaägarskiftehotarförfall,varnarEsbjörnHillbergsomärordförandeiSvenskafyrsällskapet.

EnligtbrittiskmodellförberedernuSvenskafyrsällskapetennationellräddningsstiftelseihoppomattkunnataöverdefyrplatsersomstatenintevillha.EttstiftelsekapitalpåenhalvmiljardkronorskulleenligtberäkningarnagetillräckligavkastningföratträckatillunderhålletavSverigesallafyrplatser.

Annons
X

–Enhalvmiljardlåtermycket,mendetärvadOstindiefararenGötheborgkostadesinasponsorer.LikamycketbordemångatillsammanskunnasatsapåSverigesfyrplatser,trorSvenskafyrsällskapetsordförande.

DetärettbedrägligtlugnsomdesenasteårenharhärskatkringdeståtligafyrarnalängsSverigeskuster.Sedan1999harflerautredningargjorts–menutanattledatillbeslut.Iettförstaskedeskulleöverhälftenavfyrplatsernaräddasgenomatt25blevnationalarvochytterligare38byggnadsminnen.Meningethände,ochefterregeringsskiftet2006villeSjöfartsverketsläckaenmängdfyrar,någotsomallmänhetenbesvarademedettramaskri.AlliansregeringenlätStatensfastighetsverkgöraennyutredningsom2009föreslogattstatenskulleäga39fyraravkulturhistoriskaskäl.

Menintehellerdetleddetillbeslut.Ytterligareenutredning,omkulturbyggnadernaskostnader,lågklarifjol.OchsomSvDberättadeigårpågårnuenuppföljningsutredningsomihöstskaupprättalistoröverdekulturhistoriskafastighetersomstatenskabevararespektivesäljaut.Ialltysthetavgörsocksåfyrarnasödenu.DetkontroversiellajobbetattrankafyrarhargåtttillföredettariksantikvarienIngerLiliequist.

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  KanSverigesfyrarverkligensäljasuttillprivatpersoner?

  –Ja.Såsäljerjustatenegendomredanidag,menminutredninggårinteinpåprecisalösningarföravyttring.Detskavaramarknadsmässigförsäljning,menmittuppdragärattmotiveravadstatenskabehållaavkulturhistoriskaskäl,konstaterarhon.

  IngerLiliequistsstatligautredningkommerattfälladomenöverfyrarnaomfyramånader.Menframtillden3decemberdålistanskaliggaklar,yppasingetannatänatt”Sverigesfyraräretttypexempel”pådetuffakulturhistoriskaprioriteringarsomnugörs.

  Enligtuppgiftprioriterasfyrplatsersomärstatligabyggnadsminnenellerharstortallmänintresse.Detinnebärattdeflestaavdecirka50fyrplatsersomidagsaknarbyggnadsminnesskyddkansäljas,kanskemedstartredan2013omregeringenbeslutarså.Några,särskiltlängsNorrlandskusten,ärredanöverlåtnatillkommuner.MenfortfarandeägsdeflestaavSjöfartsverketdärmansedanprotesterna2006vetattutförsäljning–liksomsläckning–kanutlösafolkstorm.

  –MedanIngerLiliequisttittarpådekulturhistoriskaskälenförstatenattägafyrar,tittarSjöfartsverketpådenautiskaskälen.Fyrplatsermedmångabyggnaderärintekostnadseffektivaeftersomdetmedmodernteknikräckerattbarasättauppenlampapåsådanaplatser,sägerJonGranstedtsomansvararförSjöfartsverketsfyrar.

  CirkatolvmiljonerkronorperårkostarSjöfartsverketsunderhållavkulturhistoriskafyrmiljöer,pengarsomtillsvidaretasutsomavgifterpåhandelssjöfarten.

  –Detgårinteattmotiverailängden.Underhållavkulturfyrarnabordefinansierasmedskattemedelpåsammasättsomandrastatligabyggnadsminnen.Ochifallfyrarnaiframtidenocksåskagörastillgängligaochpresenterassompublikabesöksmål,såhandlardetomlångtstörrepengar,bedömerJonGranstedt.

  Detgårinteattmotiverailängden.Ochifallfyrarnaiframtidenskagörastillgängligaochpresenterassompublikabesöksmål,såhandlardetomlångtstörrepengar,bedömerJonGranstedt.

  Drömmen,enligtSvenskafyrsällskapet,voreattSjöfartsverkettrotsteknikförändringenfortsätteratttahandomsinagamlafyrplatser,eftersomverketharbådekunnigpersonalocharbetsbåtar.Mengårintedetborde”rubbet”avcirka100fyrplatserlängsSverigeskusterläggasöveriennationellfyrstiftelse,menarSvenskafyrsällskapet.

  –Räknamedmassprotesteromfyrarnasäljstillprivatpersoner.Bararivningvorevärreändet,tyckerEsbjörnHillberg,varsföreningjustnufinsliparprospektetsomkommerattuppmanalandetsföretagochenskildaattsponsraenräddningsstiftelseförfyrarnanärstatenbörjarsäljaut.

  Annons
  Annons
  X

  BerguddensfyrpåHolmönutanförUmeåärfrån1880-talet.

  Foto: JOPPARN/WIKIPEDIA Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X