Annons
X
Annons
X

Ingenkompromissförevalet2010

Vänsterpartietsägerabsolutnejtillpolitiskakompromissermedsocialdemokraternaochmiljöpartietförenästaval.DetbeskedetgernuLarsOhly,somvillgåtillvalpåsittegetfeministiskaochsocialistiskapartiprogram.

Foto: YVONNEÅSELL

DetärvardagskvällientrappuppgångiHallonbergen.LarsOhlyär”litenervös”.Inspireradavdetholländskasocialistpartietskahanprövaettnyttgreppikampenomväljarna:Operationdörrknackning.

–Viskaetableravänsterpartietsomettmervardagligt,lyssnandeparti,somintesitterpåsinahögahästariparlamentariskaförsamlingarochtalaromförmänniskorhursakerskaorganiserasochseut.

AttmötaSundbybergsbornagermersmak;LarsOhlytrivssomaktivist.

Annons
X

–Trotsvalförlustenochtrotsattopinionenintelyfter,såärdetfaktisktroligareochroligareattvarapartiordförande.Jagharblivitvarmikläderna.

Hanäremellertidinteoomtvistad.Påettinterntdebattforumefterlyserenmedlem”föryngringochnytändning”,ochanserattstjärnskottetJosefinBrinksnarastskataöver.”DetfinnsytterligareettskältillattjagvillhaLarsOhlyutbytt.Detstavaskommunist.LarsOkommerattföralltidvara’K-märkt’”.

–Detskullevarajättekonstigtomallatyckteattdetvarbrameddenordförandevihar.Jagärliteförvånadöverattinteflerärkritiska.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vänsterpartiledarenkalladesigkommuniständatillhösten2005.”Ettfelbeslut”,medgavhanienSvD-intervjuförraåret.MenLarsOhlysavbönvarbaraförstasteget.Påkongressenijuniskahelapartietslutgiltigttaavståndfrånkommunismen,genomattslåfastattman”ärendelaveneuropeiskvänstertraditionsomhargjortuppmeddeidéerochtankarsominamnavsocialismochkommunismharinneburitlidandeförväldigtmångamänniskor.”

  –Demokratiärinteförhandlingsbart.VännertillUSAminskarkritikenmotövergreppsombegåsiGuantanamoellerAbuGhurayb,ochIsraelvännerbortserfrånbrottmotmänskligarättighetersombegåsavisraeliskmilitäriGazaellerVästbanken.Vifårintehanågrasådanahang-ups.

  Idagfinnsenutbredd”nidbild”avvänsterpartiet,underblåstavledarskribenterochpolitiskamotståndare,konstaterarLarsOhly.

  –JagtrorattfolktrorattjaggrätnärBerlinmurenföll.Detärhelthorribelt.Menviharintevarittillräckligtbrapåatttalaomvadviegentligentycker.

  Efter”enlångstartsträcka”harhanfunnitsigvältillrättaioppositionsrollen.Målethägrar:enrödgrönregering2010.Socialdemokraternapassarfortfarande,menmiljöpartietharsammaambition.

  Degrönaanserocksåattdetärnödvändigtattgåtillvalmedengemensampolitiskplattform,àladenborgerligaalliansen,ochiEkotsLördagsintervjukrävdespråkröretMariaWetterstrandattvänsterpartisternaskagebeskedomde”villvaramedellerinte”.

  V-ledningenskaihelgenenasomstrategin.MenLarsOhlyharsinåsiktklar;hansägernejtillenrödgrönvalplattform,ochavvisaralla”förhandlingarochkompromisser”förevalet.

  –Detskulleinnebäraattvisuddarutvårprofil.Kompromisserochöverenskommelserärnödvändigaförattviskakunnapåverkaverkligheten,mendegörvinärvivälsittervidmaktenochskasamarbetamedandra.Inteinförettval.

  SamtalenmedMonaSahlinochdebådaspråkrörenfortsätter,försäkrarLarsOhly,somgärnaserattoppositionengörgemensamsakiriksdagen.Meninästavalrörelseskavänsterpartietmötaväljarnasomett”tydligtvänsteralternativ”,klargörhan.

  –Ettskältillattmänniskorinteitillräckligtstorutsträckninghartilltrotillossärattviinteitillräckligtstorutsträckningskiljerossfrånandrapartier.Viärpåvägattinseattviinteharnågontingattvinnapåattblimindretydligaivårvänsterpolitik,attvaramindreavettfeministisktochsocialistisktparti.

  FörebildenärNorge.DärstyrsysterpartietSosialistiskvenstre,tillsammansmedArbeiderpartietochSenterpartiet.Triongicktillvalsomettregeringsalternativ,menpolitiken–iformavregeringsförklaringenSoriaMoria–förhandladesframförsteftermaktskiftet.Däremotformuleradeutmanarnainförvaletengemensamkritikmotdensittanderegeringen,berättarLarsOhly,somnuföreslårettliknandeuppläggförs,vochmp.

  –Vikommerjuocksåattkunnasäga”DethärärfelvägförSverige,vimåstegöranågotannatochvivillgöradettillsammans”.

  Defyraborgerligapartiernasiktarpåettgemensamtvalmanifestäven2010.Detärbaraenfördelföroppositionen,anserLarsOhly.

  –Vikommeratthamångfalden,regnbågen,ochväljarnasvalkommerattpåverkapolitikensinnehåll.Detgördetintepådenborgerligasidan.

  HurskadufåMonaSahlinattsläppainvänsterpartietienregering?

  –Dettrorjagkommerattvaradetminstaproblemet.MonaSahlinförstårattviintekanupprepavalrörelsenfrån2006.Honbehöverdäremot,precissomvialla,tidisittparti.Jagärheltövertygadomattsocialdemokraternakommerattgåtillvalpåensamlingsregering,ochdetblirviochmpsomdevillhamed.

  LARSOHLYOM...

  ...detlågaopinionsstödet

  –Desomsägerattopinionsmätningarintespelarnågonrollljuger.Manblirjupåverkad.Gårdetdåligtiopinionsmätningarnasåkännsdettyngre.Menvihargåttplusfemmätningariradnu,ingastorahöjningar,mendetkännsändålitelättareattandas.Jagtrorfaktisktattviärpåväguppåt.

  ...vänsterpartietsskattepolitik

  –Viharenhemläxa,attutformaenskattepolitiksomärmerrättvisändagens,menocksårättvisareändenvisjälvahadeförevalet.Detmåstefinnasbättresättattfinansieravälfärd,omfördelaochstimuleraekologiskomställning,ochviskatillsättaenarbetsgrupp.PärNuderharsagtattmanintekangåtillvalpåhöjdaskatter,mendetärdumheter.Folkärbereddaattbetalameriskatt,omdetgårtillrättsaker.

  ...skolpolitiken

  –Vimisslyckadesivalrörelsen,genomattgörabisaktillhuvudsak.Vidiskuteradeläxfriaskolor,inteallabarnsrätttillkunskapochutbildning.JanBjörklundfickståochsvartmåladensvenskaskolan,vilketborgadeförhanslösningar,sombetygtidigareochmermakttilllärareattbeslagtamobilerochkepsar.Isjälvaverketbehövsdetfärreeleveriklasserna,ochmerresursertillskolan.

  VilkenpostskaSahlingeOhly?

  blogg.svd.se
  Annons
  Annons
  X
  Foto: YVONNEÅSELL Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X