Annons
X
Annons
X
Näringsliv
Analys

Tomas Augustsson: IngateckenpåljusningförNokia

DetfinnsingateckenpåenljusningidetkompaktamörkersomjustnuomgermobiltillverkarenNokia.NokiachefenStephenEloptänkertvärtomsättaytterligarefartpåbesparingarnaförattfånedbolagetskostnader.

DetfannsförståsingenanledningatthoppaspånågraljusarebeskedfrånNokialedningennärbolagetvidtorsdaglunchkommedrapportenföråretsförstakvartal.TrotsallthardetjuintegåttmeränenveckasedanNokiaöverraskandegickutmedenvinstvarningochtaladeomattlägetförsämratsrejält.

PÅBÖRSEN SågårdetförNokiasaktie

OmnågotunderstrykerrapportenallvaretidenbildsomNokialedningenredanmålatupp.Bolagetsförsäljningavsmartamobilerhalveradestillexempelunderförstakvartaletiår,jämförtmedsammaperiodförraåret.

Annons
X

Nokiasåldeunderförstakvartaletintemerän12miljonersmartamobilerochficksehurkonsumenternamyckethellrebetaladeförenIphonefrånApple,enGalaxy-modellfrånSamsungellerensmartmobilfrånnågonavdemångatillverkaresomanvänderGooglesAndroid.

NedgångenärendirektföljdavattNokiasförsäljningavsmartamobilersomanvänderföretagetsgamlasystemSymbianfallitbrant.Konsumenternavillheltenkeltinteköpanågotgammalt,ävenomNokialedningenförnågotårsedanförsäkradeattkonsumenternaintebryddesigsåmycketomdensaken.

FörNokiasdelharnedgångennärdetgällervanligamobilervaritmindredramatisk,16procent.Mendetkanivärstafallbetydaattdetsvåraliggerframförbolagetfördetvaralldelsnyligensomföretagsledningenvarnadeförattdetbörjadegåriktigttrögtävenpådethärområdet.

IdetlägetärdetintesåförvånandeomStephenElopnutalaromattbesparingarnabehövergenomförassnabbareochblidjupareänvadledningentidigaresagt.Ettmerprecistbeskedomvaddetinnebärkommersåsnartsommöjligt,lovarNokiasledning.

Fastegentligenärdetintebeskedomnyabesparingarsomomvärldenväntarpå.DetärsignaleromattNokiasnyaLumiamobiler,sombörjadesäljasinovember,verkligenärefterfrågadeavkonsumenterna.NokiasmobilchefMaryMcDowellhardetsvettigtjustnu, läsmerhär.

Idetfalletvarbudskapetliteblandat.StephenElopförsäkradeattLumiagåttbättreänväntatpåvissamarknadermenattdetvaritmerutmanandepåandramarknader,somStorbritannien.Idehärsammanhangenbrukarordetutmanandebetydaattdetgåttriktigtdåligtochdetärisåfallettväldigtoroandetecken.

SågårdetförNokia-aktien

http://bors-nliv.svd.se/index.php/detail/index/2187
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X