Annons
X
Annons
X

Inga hus ska slösa med energi

Dagens byggregler bör ses över. Det avgörande är att reglerna görs teknikneutrala så att samma krav ställs på alla byggnader. Först då kan vi få energieffektiva hus – på riktigt. Det skriver en rad företagsledare, politiker och miljödebattörer gemensamt.

BRÄNNPUNKT | ENERGI

Framtidens byggnader måste vara energieffektiva. Inga hus ska slösa med energi – oavsett hur den produceras. Vi behöver byggnader som håller länge och kan anpassas till framtidens energisystem. Men dagens byggregler styr tyvärr fel. Vi vill att reglerna ska ställa krav på använd värmeenergi istället för den köpta energin.

Dagens byggregler hindrar en långsiktig och hållbar utveckling. Detta beror på att energikraven i Boverkets byggregler formulerats som krav på köpt energi. Boverket mäter energiåtgången utifrån den mängd energi som köps till fastigheten, utan hänsyn till hur energieffektiv själva byggnaden är. Med dagens regler blir det därmed ointressant hur mycket energi som krävs totalt för att värma byggnaden. Det vill säga, reglerna säger inte om byggnaden är energisnål över tid.

Byggreglerna bör vara teknikneutrala och ställa samma krav på alla byggnader när det gäller hur mycket energi de får använda till uppvärmning och kyla. Genom att mäta den använda energin istället för köpt energi styr man mot bättre klimatskal, effektivare installationer och energisnåla byggnader oavsett hur man väljer att värma dem.

Annons
X

Om man däremot som idag har köpt energi som styrmedel kan man bygga billigare med mindre isolering och sämre prestanda på bland annat fönstren och ändå uppfylla energikraven till en lägre kostnad. Totalt sett med sämre energieffektivitet. Det krävs ett systemperspektiv när man utformar regelverket. Våra statliga regler måste styra mot att minska den totala energianvändningen och miljöbelastning över byggnadens livslängd oavsett uppvärmningsform när huset byggdes.

För att minska den totala energianvändningen behöver byggnaderna vara byggda för att klara av teknikskiften och nya energisystem. Energiförsörjningssystem byts ut flera gånger men utformning av klimatskal och ventilationssystem som styr byggnadens totala energianvändning ändras mycket sällan.

Ett hus som byggs idag ska stå i hundra år eller mer. Historiskt sett har byggnader bytt uppvärmningsform flera gånger, från ved till kol för att sedan installera fjärrvärme, värmepump eller något annat. Att enbart fokusera på den energi som köps idag blir i det perspektivet fel. Valet av uppvärmningsform ska styras av pris och miljöprestanda på energilösningen och avgöras av den som värmer fastigheten, inte av den som bygger den. Teknikneutrala krav leder till att hus byggs för framtidens energisystem.

Vi vet att regeringen har en målsättning att öka byggandet och fokus på att sänka kostnaderna. Samtidigt har regeringen uttryckt en vilja till ökad energieffektivisering.

Vi uppmanar Stefan Attefall och Anna-Karin Hatt att sätta sig ned och komma överens om att samma energikrav ska ställas på alla nya byggnader – oavsett uppvärmningsform. Därför föreslår vi en övergripande översyn och skärpning av dagens byggregler. För att klara både omställningen till energisnåla byggnader och få till stånd många nya bostäder på ett kostnadseffektivt sätt. Först då kan vi få energieffektiva hus – på riktigt.

SVANTE AXELSSON

generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

PER BOLUND

riksdagsledamot, Miljöpartiet

MAGNUS DAHLBERG

Senior Sales Director Danfoss District Energy, Nordic and East Region

NINA EKELUND

programdirektör, Hagainitiativet

JOHNNY KELLNER

teknik- och miljöchef, Veidekke Entreprenad AB

ÅKE IVERFELDT

vice vd, IVL

CONNY PETTERSSON

vd, Swedisol AB

EJE SANDBERG

styrelseledamot, Centrum för nollenergihus

SVEN WERNER

professor, Högskolan i Halmstad

KJELL JANSSON

vd, Svensk Energi

ULRIKA JARDFELT

vd, Svensk Fjärrvärme

LOTTA BRÄNDSTRÖM

vd, Göteborg Energi

ANDERS EGELRUD

vd, Fortum Värme AB samägt med Stockholm stad

JÖRGEN ESPELING

vd, Vattenfall AB Värme

KARIN JARL MÅNSSON

vd, E.ON Värme Sverige AB

ANDERS ÖSTLUND

vd, Öresundskraft

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X