Annons
X
Annons
X

Idealsamhälletsomavskaffadeallautopier

(uppdaterad)

WALDENTVÅIenromanfrån1948måladeBFSkinneruppettidealsamhällemedbehaviorismensombasochpsykologersomkungar.Fleraförsökattförverkligahansutopiharmisslyckats,menbokengereninblickidenoftaouttaladevärdegrundenbakomdagenskognitivabeteendeterapi.

Föreställdigattviutifrånvetenskapligametoderochkunskaperomvadsomgörmänniskanlyckligkanskapaettsamhällebefriatfråntvång,ojämlikhetocholycka.Voredetdåintekloktattersättadagenslångtifrånperfektasamhälle–styrtavmediokrapolitikerochgodtyckligamarknadskrafter–medettavexperterutformatidealsamhällepåvetenskapliggrund?ImittenavförraseklethävdadebehavioristenBFSkinner(1904–1990)attdettalöftekundeochbordeinfrias.Psykologinvarvetenskapensomvifördettaädlaändamålbordesättavårthopptill.

Skinnersbehaviorismvarenreaktionmotdåtidensintrospektivapsykologi,sommestintresseradesigförverbalabeskrivningaravmänniskorssubjektivaupplevelser,enpoetiskmenenligtSkinnerfullkomligtoanvändbarvetenskap.Manbordeiställetsökaeftergenerellaprinciperförbeteendeförändringochdettatillattbörjamedgenominlärningsstudiermeddjur,menadehan.

Omfattandeexperimentmedråttorochduvorvisadeattdetvarlångtmereffektivtattanvändabelöningaränbestraffningarförattpåverkadjurensbeteenden.Detärenklareattfåenråttaatttryckapåenspakgenomattgedenmatnärdentrycker,änattbestraffaråttanomdenintetrycker.Villemanattettavexperimentdjurenskulleslutamedettbeteendevardetocksålättareattbelönaettannatbeteendefördjuret,iställetförattförsökastraffabortdetoönskadebeteendet.

Annons
X

Skinnerinsågatthansexperimentellafyndkundehaimplikationerlångtutöverråttorilaboratorier.Dessaenklaexperimentellafyndliggerocksåtillgrundförbeteendeterapi,ochiförlängningenfördagenskognitivabeteendeterapi,KBT,sommedframgångtillämpasibehandlingenavalltfråndepressionochfobiertillautism.

MenSkinnervillegåännulängre.Hanmenadeattupptäckternavarrelevantaförheladetmänskligasamhället.Förattspridasinaidéertillenbredareallmänhetpresenteradehansinvisioniformavenskönlitterärsamhällsutopi,”WaldenTvå”(publicerad1948),somjagnyligenhaftnöjetattfördjupamigimedanledningavdenöversättningtillsvenskasomMinnaPerssonochjagutförtförStudentlitteratur.

Somsåoftaigenrenutopiertarromanenformenavenresatillettidealsamhälle.Författarjaget,professorBurris,ochnågraavhansvänneranländertillsamhälletWaldenTvå,därdeguidasruntavgrundaren,Frazier.Grundtankenmedsamhälletärattpsykologiskkunskapkanapplicerasrationellt.Påfrågan”hurordnarmanbästettsamhälle?”,svararFrazieratt”detärenempiriskfråga”,ettsvarhangerpånästanallaavbesökarnasfrågor.Hurbörnormernakringäktenskapseut?Vilkenärdenbästametodenförbarnuppfostran?Kanmanordnaettsamhälleutanfamiljerochutanhänsyntillsläktskap?

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  SkinnermenariFraziersgestaltattalltkanundersökasexperimentellt,isyfteattutformadenkultursommaximerarlyckanochgörsamhälleteffektivt.SamhällssystemetiWaldenTvåbygger,ienlighetmeddevetenskapligafyndSkinnerhadegjort,uteslutandepåbelöning.Medlemmarnahotasinteavbestraffningellerhotombestraffningnärdegörfel.Iställetuppmuntrashandlingarsombidrartillsamhälletsgemensammabehov.WaldenTvåärettsamhälledäralltsamhällsnyttigtsommedborgaregörbelönas,ochdäralladärförhelatidenvillgöradetsomocksåärbästförgruppen.

  DeungefärtusenmedlemmarnaidenpastoralaidyllenWaldenTvåharfåprivataägodelarochingaegnapengar.Allafårdelavkollektivetsmat,sjukvård,lokalerochunderhållning,mendemåstearbetaihoptvå”arbetspoäng”varjedag.Olikaarbetenärvärdaolikamångapoäng,beroendepåhurintresserademedlemmarnaäravattutföradem.Entimmeträdgårdsarbetevärderasendasttillentiondelsarbetspoäng,eftersommångamedlemmarintresserarsigfördet,medantråkigtarbetemedsamhälletsavloppssystemrenderartvåarbetspoängpertimme.Resultatetblirattmedlemmarnaarbetarigenomsnittungefärfyratimmarperdag–restenavtidennyttjastillmusicerande,måleriellernöjesläsningiWaldenTvåsvälsorteradebibliotek.WaldenTvå-innevånarnaärocksåmycketförtjustaiattdrickate,vilketdegörenligtenexperimentelltutformadteceremoni.

  AttmedlemmarnakommerundanmedendastfyratimmarsdagligtarbeteberorpåattWaldenTvåsvetenskapligtordnadeplanekonomiomintetgjortonödigayrkensomreklammakare,juristerochuniversitetslektorer.Gemensammalokaler,minskadetransporterochdärmedmindreslöserimedresursergörocksåsitttill.SystemenochbelöningarnautformasavPlanerarna,självutnämndaledareoch,förstås,behavioristiskapsykologer.

  EttviktigtinslagiWaldenTvåärvadSkinnerkallarsjälvkontrollträning,någotsomintegreratsisamhälletsgemensammabarnuppfostran.Ikontrolleradeövningargesbarnenettvalmellanattfåenlitenbelöningdirektellerenstörrebelöninglitesenare–syftetärförståsattdeskalärasigattväljadetsenarealternativet.Iandraövningarlärsigbarnenattståutmedandrafrustrerandesituationer,somsmåorättvisorelleratttvingasväntapåsinmat.Genomdessagradvissvårareochsvårareövningar,alltidutformadesåattbarnenklarardemmedglans,lärsigsamhälletsungainvånaresjälvdisciplin,detvillsägaattgöravalsomgerdemettlyckligareliviförlängningen,enligtSkinner.

  Romanen”WaldenTvå”publiceradesibörjanavSkinnerskarriär.Tillenbörjanväcktedenbaramåttligtintresse.Detvarförstiochmed60-taletsalternativrörelsesomdenamerikanskaallmänhetenbörjadeläsaboken–mendådestomer.Islutetav60-taletsåldebokenruntenkvartsmiljonexemplarperår.Blandläsarnafannsdesomvilletaettsteglängre:attbyggaettverklighetensWaldensTvå.Fleraförsökattgöraverklighetavutopinpåbörjadesocksåunderdennatid.EntusiasternasomvilletestaSkinnerstankekandelasinitvågrupper:akademikerochhippies.

  DeakademiskaförsökenattgöraverklighetavWaldenTvågjordesavfolksomvarövertygadebehaviorister.Demotiveradesavvisionenomettsamhälleutformatefterpsykologisktexperimenterande.Akademikernaskredtillverketpådetsättdevarvana:deanordnadekonferenser,upprättadenätverkochsöktepengarförforskningsprojekt.År1968anordnaskonferensenWaldenwoods,medsyfteattstartaettWaldenTvå-kollektiv.Dessamödorblevemellertidistortsettfruktlösa.Deakademiskapionjärernavarentusiastiskainförtankenattbliplanerareavdetnyasamhället,däremotkundeväldigtfåtänkasigattvaravanligamedlemmar.Dehadestorerfarenhetavattdelautbelöningarförbrabeteendentillinstitutionaliseradepatientermenvarinteintresseradeavattvarapåmottagarsidan.Dethelarannutisanden.

  AlternativrörelsensWaldeTvå-entusiasterhadestörreframgång.Skinnersromantolkadessomenfärdigritningförettbättresamhälle.FörsökenutformadestillpunktochprickasomSkinnerbeskrivitdem.DetmestframgångsrikaavdessaprojektheterTwinOaks,ochliggeriVirginiapådenamerikanskaöstkusten.VidgrundandetimplementeradesföreteelsernasomvikännerigenfrånSkinnersbok:arbetspoäng,gemensambarnuppfostranochavskaffandetavdemokrati.

  TtidigtblevdetdockuppenbartattWaldenTvåknappastkananvändassomenritningattbyggaettfungerandesamhälleefter.IngentingavdetSkinnerföreslagittycktesfungera.Arbetspoängenförattdiskakollektivetsdiskstegsnabbttillorimligahöjderochföräldrarlämnadekollektivetdådeintekundetänkasigattlämnasinabarntillgemensambarnuppfostran.Ständigakonflikteruppstodavdenenklaanledningenattdeflestamedlemmarvägradefinnasigiattnågon”bättrevetande”skullestyraöverderasvardag.TwinOaksgicksnartifrånWaldenTvåsomförebild,ochdärefterocksåifråntankenpåettvetenskapligtochexperimentelltutformatsamhälle.TwinOakslevervisserligenkvaridag,menkallarsigintebehavioristiskt.Kollektivetförsörjersigpåattsäljatofuochhemvävdahängmattor.

  NumerafinnsbaraettgenuintWaldenTvå-försökkvar.InorraMexikogrundades1972LosHorcones:ettlitetmenvälmåendekollektiv,medsinekonomiskabasienskolaförbarnmedautism(enbehavioristiskspecialitet).LosHorconesgrundadesavtvåungapar,allalärareochövertygadebehaviorister.Idaghartregenerationerföttsikollektivet.Gruppenhardockinteexpanderat.LosHorconestycksfungerajustpågrundavdetta:detärmerlikten”utökadfamilj”änettkollektiv,ochännumindreettsamhälle.

  Mankanbetrakta”WaldenTvå”somenmodernefterföljaretillPlatonsdialog”Staten”.IPlatonsutopiärdetfilosofernasomärkungar–iWaldenTvåärdetiställetpsykologernasomsitterpåtronen.SammakritiksomriktatsmotPlatonkanocksåriktasmotSkinnerochhansfantasieromettidealsamhälle.Skinnertroratthanskaparen”objektivutopi”,mendagensläsareanarprotestantiskaochamerikanskaidealfrån1800-taletidessa”objektiva”institutioner.Detärakvarellmålning,körsångochlivslångmonogamisomidealsamhälletsmedlemmarförväntasuppskatta.ISkinnersutopilyserocksåallaskyddfrånmaktmissbrukmedsinfrånvaro.

  DensjälvkontrollsomSkinnerefterlyseri”WaldenTvå”harfaktisktvisatsigvaraviktigiverkligheten.Iettexperimentpå70-taletlätmanbarnväljamellanenmarshmallowdirektellertvåmarshmallowsom15minuter.Barnsomklaradeattskjutauppdensötabelöningengynnadesavdennafärdighetävensenareilivet,iformavbättreskolresultat.Skinnervilleattviskaläraallabarndessastrategierförattklarasigutanomedelbarbehovstillfredsställelse.Ävendettahardetvisatsigattmanfaktisktkanlärauttillbarn,medmetoderinteheltolikademSkinnerskisserade.Ikognitivbeteendeterapisomsyftartillattkommatillrättamedmissbruksproblemfårklientenocksåövasigpåattavstådenkicksomrusetutgörtillförmånförenstörrebelöninglängrefram–ettlivutanberoendeproblem.

  Densamtidaläsarenav”WaldenTvå”blirknappastsugenpåattpackaväskornaförattflyttatillettkollektivstyrtavpsykologer.IdagkanbokeniställetfungerasomeninblickinSkinnersaldrigformuleradevärdegrund,envärdegrundsomocksåpräglardenterapiformsomhangavupphovtill:KBT.Skillnadenmellandennapopuläratypavterapiochtraditionellpsykodynamiskterapiärintebaraattdenäravsevärtmereffektivförattkommatillrättamedbesvärsomfobierochandraångestsyndrom.Enviktigareskillnadärattbeteendeterapeuterkrävermätbarabeteendeförändringar.MåletmedKBT–förvissooftaunderförstått–ärattklientenskablinågotsomliknarenavdetillfredsställdainvånarnaiWaldenTvå:produktiv,lyckligochinteminstsjälvdisciplinerad.

  LitetillspetsatkanmandärmedsägaattSkinnerssamhällsomstörtandeochpolitiskavetenskapharblivitettverktygsomfårmedborgarnaatthärdautochvidmakthålladetexisterandesamhället,ochgeuppallsträvanefterutopia.

  LarsKlintwall LegpsykologochdoktorandvidHögskolaniOsloochAkershus.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X