Annons
X
Annons
X

”Idagärdetnormaltattlevaohälsosamt”

DetpågårentillmestadelspositivtrendiSverigeidagdärdetbörjarblialltmerpopulärtatttänkapåsinhälsaochtränaregelbundet.Denhärtrendentilltrotssåärdetdockväldigtmångamänniskorivårtlandsominteärisärskiltbraformochöverviktenökartillexempelfortfarande.

Villdulyckasmeddinträningsåmåsteduvarabereddpåattdukommerattstickaut,skriverJacobGudiol.

Villdulyckasmeddinträningsåmåsteduvarabereddpåattdukommerattstickaut,skriverJacobGudiol. Foto: COLOURBOX

Idagäromkringhälftenavallasvenskaröverviktigaellerfeta.DeharalltsåettBMIöver25.Minstöverviktigaochfetafinnerdublanddeliteyngremänniskornaochiåldrarna16-29årbär”endast”enfjärdedelruntpåförmångakilonenligtBMI.

Detrelativtlågavärdetilägreålderåterspeglardockbaraattdeungaharhaftfärrelevnadsårpåsigattläggapåsigextrakilonochnärdesomär16-29åridagbliräldresåkommerfleravdemattgåfrånnormalviktigatillantingenöverviktigaellerfeta.Såhariallafalltrendenvaritdesenastedecennierna.

DehärBMI-värdenaärocksåavalltattdömaalldelesförsnälla.BMIärnämligenettmåttsomintetarhänsyntillmängdenmuskelmassaellerfettmassahospersonenutanduanvänderbaratotalvikten,alltsådetvärdeduserpåvågen.Dettaärvälkäntinomfitnesskretsardärmangärnaondgörsigöverattderasmuskelmassagörattdeklassificerassomöverviktigatrotsattdeisjälvaverketharväldigtlitefettpåkroppen.IställetärdetderasmusklersomvägerochhöjerderasBMI.

Annons
X

MenomvibortserfrånpersonersomtränarregelbundetochhårtförattbyggamusklerochfokuserarpånormalbefolkningensåärproblemetmedBMIfaktisktdetmotsatta.DåBMIintetarhänsyntillmängdenfettmassasåbliriställetmångamänniskorsomegentligenäröverviktigaellerfeta,setttillmängdenfettdeharpåkroppen,klassadesomnormalviktigaförattdeharsålitemusklerpåkroppen.

DettaärsärskiltvanligthosungakvinnorochistudierdärmanmättdenfaktiskafettmassanharmanfunnitattomkringhälftenavallaungakvinnormednormaltBMIäröverviktigaommanmäterderaskroppsfettnivåer(1).

IandrastudierharmanföljtyngrebarnövertidochsettatttrotsattdeinteökadeiBMImellan11-15årsåldersåblevderasförhållandemellanfettochmusklersämreöveråren(2).Derasviktvaralltsåstabilmendegickmerochmermotöverviktsetttillmängdenfettdebarpåkroppen.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  BMIharalltsåmedandraordblivitettalltsämremåttföröverviktallteftersommänniskorslutatatttränaochunderhålla/byggamuskler.EnfärskstudiefrånUSAfannattöverhälftenavallakvinnormissklassificeradesenligtBMInärmantittadepåderasfettmassa(3).FörmänärdetlitebättredådetenderaratthamermusklerochvaramerfysisktaktivaunderungdomsårenmenävendärblirBMIfelknappt25procentavgångerna.

  Vadärdåminpoängmedatttauppalldenhärdystrastatistikenommänniskorsalltförsämradefysiskastatusbådenärdetgällermindremuskelmassaochmerfettmassa?Jo,minpoängärattdetsomärnormaltidagärattlevaohälsosamt.Folktränardåligt,äterdåligt,soverdåligt/förlite,stressarförmycketochsåvidare.

  Såomduvilllyckasmeddinträning,oavsettsettomdufrämstharhälsomål,prestationsmålellerrentestetiskamålsåmåsteduvarabereddpåattdukommerattstickaut.Dukommerinteattlevaett”normaltliv”enligtdenormersomfinnsidag.Föromduleverettnormaltlivsåkommerduföljanormalbefolkningenochfåmindremuskelmassaochmerfettmassaallteftersomdubliräldre.Dukanskekännerdigduktigomduäterlitemindregodis,snabbmatochkakorändinavännerellerkansketränarnågongångmeriveckanmendetinnebärinteattduätertillräckligtbraellertränartillräckligtmycket.

  Vaddusjälvtyckerärduktigtförändrarnämligenintedinkroppsfysiologi.Dinkroppbryrsiginteomdutyckerattduärduktigareändinavänner.Detsomspelarrolläromdutränartillräckligtbra,ätertillräckligtbra,sovertillräckligtbramedmera.Generelltsomsamhällesåliggerviordentligtsnettpåalladessapunkterochdetinnebärattdesomfaktisktsköterallttillräckligtbrabörjarblimerochmer”extrema”setttillnormen.

  Detfinnsidagmänniskorsomärväldigtextremamedsinträningochkostochdetäronekligenenheldelmänniskorsomtagitalltingförlångt.Demårdåligtomdemissarettträningspassochvågarinteätaefterrättdådeärräddaattdetskaförstöra”allt”.Detärintedenhärlivsstilenjagvilluppmuntratill.

  Mendetjagvillhasagtärattomduvillfåresultatnärdetgällerdinhälsaochprestationsåfårdunogändåvarabereddpåattdinlivsstilkommerattskiljasigenheldelfråndetsomansesvara”normalt”idag.Deträckerheltenkeltintemedattbaravaralitebättreängemenemanomduharettordentligtmål.Detinnebärinteattdumåstebliextrem.Mendetinnebärattdusannoliktmåstebrytamånganegativamönsterochattdudåochdåbehöverbehövaståutmedlitefrågandeblickarfråndinaarbetskamraternärdutackarnejtillbullarnasomdeköptmedsigtilljobbfikat.

  Referenser:

  1.KlunglandTorstveitM,Sundgot-BorgenJ.Areunder-andoverweightfemaleeliteathletesthinandfat?Acontrolledstudy.MedSciSportsExerc.2012May;44(5):949-57.

  2.GriffithsC,GatelyP,MarchantPR,CookeCB.Afiveyearlongitudinalstudyinvestigatingtheprevalenceofchildhoodobesity:comparisonofBMIandwaistcircumference.PublicHealth.2013Dec;127(12):1090-6.

  3.ShahNR,BravermanER.Measuringadiposityinpatients:theutilityofbodymassindex(BMI),percentbodyfat,andleptin.PLoSOne.2012;7(4):e33308.

  Merläsning:

  http://tranastyrka.se/normalt-bmi-fet-inuti

  http://tranastyrka.se/folk-vet-inte-langre-vad-som-ar-anstrangande-traning

  http://tranastyrka.se/normer-forandras-fysiologin-forblir-den-samma

  http://traningslara.se/50-av-alla-tjejer-och-kvinnor-ar-overviktiga-trots-normalt-bmi

  Annons
  Annons
  X

  Villdulyckasmeddinträningsåmåsteduvarabereddpåattdukommerattstickaut,skriverJacobGudiol.

  Foto: COLOURBOX Bild 1 av 1
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X