Annons
X
Annons
X

Iframtidsdebattenbehövsflervuvuzelor

StatsministerkandidaternaFredrikReinfeldtochMonaSahlinspeladehuvudrollernaigårdagenspartiledardebatt,riksdagenssistaförevalet,ochförattgöraenlånghistoriakort:Reinfeldtvann.

Debattenblevinteprecisenfestförfantasin.Partistrategernasägerattmanvinnervalpåatttalaomframtidensnarareändetförflutna,mendethardeuppenbarligenglömtberättaförsinachefer.Igårvardetlikatunnsåttmedidéerförnästamandatperiodsomdetvartättmellanvarningarnaförmotståndarnasinkompetensochillvilja.

IdennatvekampställerReinfeldtdenvälmotiveradefråganhurskattehöjningarpåarbeteskaskapajobb,ochMonaSahlinharingetbättreattsvaramedänenanklagelseomattregeringenserdetsomettsjälvändamålattökaklyftorna.Detlåterminstsagtdesperat.

Annons
X

VarochvarannandagpublicerasnyaundersökningarsomvisarattMonaSahlinharproblemmedsintrovärdighetinförväljarna.EnligtDN/Synovateigårmorseansernumera60procentattReinfeldtärbästpåattledaregeringensarbete.Endast23procenthållerpåSahlin.

Attidetlägetskruvauppretorikenochifrågasättasinmotståndaresmoralochbevekelsegrunderärattspelaväldigthögt.S-ledarenbehöverenannantaktikochdetillakvickt.

JanBjörklundhardäremothittatettspårsombärnärhantalarklarspråkiviktigafrågor.FP-ledarenerbjuderettalternativfördemsomintevillstångasimittenutanuppskattartydligabudskapikontroversiellafrågorsomenerginochförsvaret.

Detärutbildningen,intea-kassan,somavgörvårframtid,sadeBjörklundigårochfortsattemedattkonstateraattvimåstehaettskattesystemsomintedriverduktigamänniskorurlandet.

MaudOlofssonägnadeocksåsininledningåtdetlängreperspektivet.VarskaSverigestå2020?CvillattviskavarabästutbildadeivärldenochblanddetrefrämstaiEUpåtillväxtföretagande.

Detärbaraatthoppasatthonlyckasvinnaallianskamraternafördenambitionen–ellerrättaresagtförreformernasomambitionenkräver.RapportensomnyligenkomfrånAlliansensnäringspolitiskaarbetsgrupplämnaråtskilligtövrigtattönska.

MaudOlofssonhardetkämpigtiopinionen.Hennesinsatsförentreprenörskapochföretagandeärvärdettbättreöde.Honhadeförövrigtenfinstundmotslutetigårdagsdebatten,närhonfrästeattMariaWetterstrandminsanninteärgrönochliberalutan”grönochsocialistisk”.

BjörklundochOlofssontrumpetarförframtiden,mendetbehövsännuflervuvuzelorförattväckaframtidsdebatten.

GöranHägglundlätinteMonaSahlinsutgjutelserpasseraobemärktomattskattesänkningarna”harkostatsvenskafolketmiljarder”.Vemsärpengarnatillattbörjamed?undradeHägglund.Ochvemskahamaktenivälfärden:politikerochbyråkraterellerfamiljerochindivider?Brafrågor.Ställdemofta!

MariaWetterstrandmuckadegrälmedJanBjörklundomskolan.Detbordehonintehagjort.

LarsOhlymuckadegrälmedGöranHägglundomkonkurrensochvalfrihet.Detbordehangöraoftare.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X