Annons
X
Annons
X

Hurrättssäkerärden svenskarättsstaten?

Skyddsvallarnarunträttsväsendetmåstesesöver.Ävenföreträdarefördeolikarättsligamyndigheternamåstekunnakrävaspåansvarförsinahandlingar.DetskriverdebattörenKjell-OlofFeldt.

Foto: LARSPEHRSON

BRÄNNPUNKT|RÄTTSSÄKERHET

Ingentingskadarförtroendetsåmycketsomattämbetsmänundgåransvarförsinahandlingarnärdestridermotlagenellermotdeetiskanormerstatenåtagitsigattfölja. Kjell-OlofFeldt

Sverigesriksdagharunderdesenasteårtiondenavaritflitigtsysselsattmedattinrättamyndighetersomhartilluppgiftattvakaöverattandramyndigheterochoffentligaverksamheterskötersig.Tjänstemänskainteendastvaralaglydiga,deskaocksålevaupptillettantaletiskakravsomställspådem.Deövervakandeinstansernakaninspektera,kontrolleraochutvärderavaddeönskar.Anserdeattnågoninteskötersigharmansanktionertillsittförfogande,somkangerättsliga,disciplinäraellerekonomiskapåföljder.

Underdennaspecialbevakninglevernumerastoradelaravdenoffentligasektorn:sjukvården,äldreomsorgen,skolan,arbetsförmedlingenmedflera.Detsomväglettriksdagochregeringäruppfattningenatteneffektivtillsynöverdessaverksamheterkräverinstansersombådeärsjälvständigaochharegenkompetenspådeområdenmanansvararför.

Annons
X

Derättsvårdandemyndigheterna–polisen,åklagarnaochrättsmedicinalverket–haremellertidundgåttdennasärskildatillsyn.Klagarnågonmedborgarepåpolisenssättattskötasittarbeteutrederdensigsjälv,såkalladinternutredning.Enpolismyndighetkanvisserligenpåkallaenexternutredningmendenhamnarisåfallhosennäragranne,åklagarmyndigheten,somdåkallarsigRiksenhetenförpolismål.UtredningarommissgreppbegångnaavåklagaretarhögstechefenRiksåklagarenhandom.Rättsmedicinalverketharlyckatshållasigutanförallaexternaansvarssystemtrotsatttvåstatligautredningarföreslagitenförändring.

Utmärkandefördessamyndigheter,somgranskarsigsjälva,ärattdesällanhittarnågotfelisinmaktutövning.Ochtvingasdemedgeatttjänstefelbegåttsärdet”ringa”ochdärmedinteledertillattnågontjänstemanställstillansvar.LängstgårRättsmedicinalverketsomaldrigerkännerfel,inteensnärverketsmedicinskautlåtandeunderkännsavdomstolsåsomskeddeidetsåkalladebarnläkarfallet.

Menärdetdåsåallvarligtomderättsvårdandemyndigheternaintesjälvmantbeivrarsådantsomonödigpolisbrutalitet,olagligadataregister,åklagaresombrytermotobjektivitetspliktenellerrättsläkaresomangerfeldödsorsakochgöroskyldigamänniskortillmördare?Överdemfinnsjutvåinstansermeduppgiftattvärnarättssäkerhetenivårtland,Justitieombudsmannen(somfinnsifyraupplagor)ochJustitiekanslern.Deskagranskaommyndighetergörrätt,detvillsägahandlarienlighetmedgällandelagarochförordningar.OchmedborgaresomansersigorättbehandladekanklagahosbådeJOochJK.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Ibildenavdensvenskarättsstatenanvändsdessaämbetensomdeytterstabevisenförattdenfungerar.Santärattriksdagens(ochdärmedfolkets)ombudsmanJOkankritiseramyndigheterochenskildatjänstemänförfelochförsummelser.MendekritiseradebehöverinterättasigeftertillsägelserfrånJO.Kritikenharingenrättsverkan.

  JK,somkallarsig”regeringensadvokat”,kandäremotingripamedbådedisciplinäraochstraffrättsligaåtgärdermotfelsomtjänstemänbegått(domstolarnaundantagna).Fastmanharsattribbanhögt.FörattenhandlingskakunnakallastjänstefelmåstedenvarastraffbarenligtBrottsbalken.NågrasådanaharJKintepåträffatunderdesenaste15årenenligtbeslutsarkivetpåsinhemsida.Närhandlingenuppenbarligenbrytermotlagengesförseelsenbeteckningen”ringa”ochdåärdenintestraffbar.Ordettjänstefelfinnsöverhuvudtagetinteidokumenten.Förvissohartjänstemän(dåangivnaenbartmedinitialer)fåttkritikmennågraspåravdisciplinäraåtgärderharjagintehittat.Intehellernågraredovisningaravvadkritikenletttilliformavändratbeteende.AntagligenberordetpåattJKinteveteftersommaninteundersökteffektenavkritiken.

  AttanmälafelmananserattRättsmedicinalverketbegåttlönarsiginte.JK(ochsäkerligenocksåJO)harnämligeningenegenmedicinskkompetensochavstårdärförfrånden”extraordinäratillsyn”avRMVsomenligtuppdragetomfattarallamyndigheter.Denmöjlighetsomändåfinnsattanlitaexternmedicinskexpertisharmärkligtnogförkastats.

  Dennaömsintabehandlingavrättsstatenstjänareharintehindratsåkalladerättsskandalerattuppstå.FallsomförbindsmedordenOsmoVallo,ThomasQuick,”styckmordet”ellerCathrinedaCosta-falletoch”barnläkaren”leverkvaridetallmännamedvetandetsomsymbolerförattdensvenskarättsstatenkanfallerarejält.

  Dithörocksådödsskjutningarutfördaavpoliserpåifrågasattagrundermensomgodkäntsipolismyndigheternasinternautredningar.Efterettantalsådanafallreageradefaktisktregeringen.Polisorganisationskommittén(beståendeavriksdagsledamöter)fick2012iuppdragattövervägaomensärskildtillsynsmyndighetbehövdesförpolisväsendet.Jo,detbehövdes,ansågkommitténiettbetänkandesomkomifjol.Dennyamyndighetengesemellertidytterstbegränsadebefogenheter.Eventuellkritikavdenpolisiäraverksamhetenfårintebyggapågranskningavenskildaärendenochutredningarutanmåstevaraallmänthållen.Någraredskapföratträttatillkritiseradeförhållandenfårmyndigheteninteheller.

  Förslagetutsattesförhårdaomdömen.Egentligenändradesingenting:polisenkundelugntfortsättaattgranskaochurskuldasigsjälv.Vadregeringen–numeraavsatt–tyckteisakfråganvetmaninte,eftersomdetendadengjordevarattbeordraPolisorganisationskommitténattförainävenKriminalvårdsverketidennyamyndighetenstillsynochförlängauppdragettillaugusti2015.

  Detärsvårtattundgåslutsatsenattallaskyddsvallarnarunträttsväsendetharbyggtsutifråntankenattfolketsförtroendeförrättsstatenskadasomdessföreträdareerkännerattdegjortfel,svikitidénomrättssäkerhetochoväldibehandlingenavenskildamedborgare.Isåfallharlagstiftarnatänktfel.Ingentingskadarförtroendetsåmycketsomattämbetsmänundgåransvarförsinahandlingarnärdestridermotlagenellermotdeetiskanormerstatenåtagitsigattfölja.Värtattnoteraäratttillsynenavenannanverksamhetsgrensomärstarktberoendeavmänniskorstillit,nämligensjukvården,präglasavettheltmotsatttänkande.Härställsenskildabefattningshavareutanpardoninförettpersonligtansvaromfelbegås.

  Inovember2013togregeringenettbeslutsomkanuppfattassomettstörregreppöverrättsstatensförtroendeproblem.DenuppdrogåtprofessorDanielTarschysattutredaomdetförekommit”strukturellabrister”irättsväsendetsochvårdensagerandeunderrättsprocessernamotThomasQuick,numeraStureBergwall,mannensomdömdesskyldigtillåttamordochsedanfrikändesfrånalla.Utredarenskaocksåavgöraomdetärnödvändigtattgenomföraförändringar”inågothänseende”ochisåfalllämnakonkretaförslagomsådana.

  Detäremellertidsvårtattförståhurregeringentänkt.Förattupptäcka”strukturellabrister”iettsystembordeutredarenhastörreöverblickändensomgesavettendarättsfall,låtvaraattdetäromfattandemedmångainblandade.Detärförstnärbristergångefterannanåterkommeribrottsutredningarochrättsmedicinskautlåtandensommanmedsäkerhetkanslåfastattdeärjuststrukturella,detvillsägabetingadeavsystemetsuppbyggnadocharbetsmetoder.Jaghoppasdärförattutredaren(ochhansexperter)kommerattanvändasigavenstörrereferensramänenbartQuick-fallet.

  Detfinnsnämligenenheldelatttatagi.FörstpåturbordeståbehovetavattkvalitetenochoväldeniRättsmedicinalverketsutlåtandenkangranskasochbedömas.Jagförordarinteännueninspektionsmyndighet.DetborderäckamedattJustitiekanslernförsesmedegenmedicinskkompetenssåattJKkanutföradentillsynämbetetärålagtenligtlag.

  Fördetandrabordeallarättsvårdandeinstansermedrättattgranskasigsjälvaellerandraåläggasattutförligtmotiveravarförupptäcktatjänstefelär”ringa”ochdärmedintestraffbaraellerensåtkomligameddisciplinäraåtgärder.Brottsbalkengerettalltförvitttolkningsutrymmeåtdennautvägförrättsstatenstjänareattskyddasigsjälvaochvarandra.

  Fördettredjemåstedenkonkretatillämpningenavåklagaressåkalladeobjektivitetspliktutsättasförengenomlysning.Idénattåklagareskauppmärksammaochutredaävendeomständighetersomtalarfördenmisstänktabrottslingensoskuldärgod.Mendenharfåttmotiveraattåklagarenenväldigtavgörvadsomskautredasochhurresultatetsedanbeskrivsnäråtalväcks.Åklagarsidansförmentaopartiskhethardessutomletttillattförsvarssidanalltförlängeärokunnigomutredningsresultatsomdumpasidensåkalladeslaskenochomvadåklagarentrotspåstötningarförsummarattundersöka.

  Dettaharskapatenobalansirättsprocessensomväckerfråganomhurobjektivochsäkerdenegentligenär.

  KJELL-OLOFFELDT

  författare,debattör

  socialdemokratiskfinansminister1983–1990

  Fotnot:Kjell-OlofFeldtharskrivitboken”Barnläkarfallet:enförnekadrättsskandal”tillsammansmedBirgittavonOtter,somutkom2013

  Annons
  Annons
  X
  Foto: LARSPEHRSON Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X