Annons
X
Annons
X

Faktakollen:Hurmycketelstårkärnkraftenför?

Kärnkraftenstårför50procentavSverigeselproduktion,sägerutbildningsministerJanBjörklund(FP)isöndagensSVTAgenda.Nej–korrektsiffraärungefär40procent,hävdarsamtidigtV-ledarenJonasSjöstedt.

Vemharrätt?SvD:sFaktakollenhargranskatpåståendena.

JanBjörklundspåståendeomSverigesklimatvänlighetgranskas.

JanBjörklundspåståendeomSverigesklimatvänlighetgranskas. Foto: SCANPIX

PÅSTÅENDE:

IsöndagensSVTAgendadebatteradeutbildningsministerJanBjörklundochVänsterledarenJonasSjöstedtenergipolitik–medfokuspåkärnkraftenochmöjligheternatillenframtidablocköverskridandeenergiöverenskommelse.

”Vindkraftenstårförnågraenstakaprocent,vikanskekanfåuppdentillfem,sex,sjuprocent.Menkärnkraftenstårför50procentavvårelproduktion”,sägerJanBjörklundidebatten.

Annons
X

Citatetkanhittasrunt19.50iniklippet här.

”JanBjörklundharfelpånågrapunkter.Kärnkraftenärungefär40procentavelproduktionen”,svararJonasSjöstedtåsinsida.

SvD:sFaktakollengranskardärförpåståendetomkärnkraftensandelavdeninhemskaelproduktionen.

SvDFAKTAKOLLAR:

Kärnkraftochvattenkraftärdedominerandekällornaidensvenskaelproduktionenidag.Upptill 90procentavdeninhemskaelenhardesenastedecenniernaproduceratsgenomdessatvåkraftslag,uppgerEnergimyndigheten.

Samtidigtärintemängdenproduceradelnågonkonstant–variationernakanvarastorafrånårtillårochhängerblandannatihopmedvattentillgången.Vissaårärtorrare,vattenkraftenproducerarenmindremängdel,vilketocksåslårmotelproduktionensomhelhet.

Härfinnsförövrigt enbraöversiktsomrederutnågraavdekompliceradesammanhangeninomelmarknaden.

DetärstatligaEnergimyndighetensomharregeringensansvarattförastatistiköverelproduktionen–blandmångaandravariablerinomenergiområdet.

IettpressmeddelandefråntidigareifebruaripresenteradeEnergimyndigheten desenastesiffrorna–änsålängepreliminärasiffrorförproduktionochanvändningavelunder2011.

Enligtdennapreliminärastatistiklandadeelproduktionenpå146,5terawatt-timmar(TWh)förraåret(förenlättöverskådligguideombetydelsenavbegreppsomWatt-timme(Wh)betyderochandrafrågoromenergi,se här).

Kärnkraftenstodenligtdessatidigasiffrorför58TWh,vilketmotsvarar39,5procent.

DettaärocksådenkällasomJonasSjöstedtgrundarsigpånärhaniSVTAgendatalarom”ungefär40procent”,uppgerhanspressekreterareJoséGutierrezförSvD.

Siffrornaärsomsag tpreliminäraochkanreviderasomdetexempelvisvisarsigattfelberäkningargjortsellerattfeluppgifterlämnatsin.Samtidigtärdetsällansåattsiffrornaöverelproduktionenreviderassärskiltmycket–ochdekandärförsessomrelativtstabila,uppgerAnnaAnderssonvidEnergimyndighetensanalysavdelningförSvD.

SålångtJonasSjöstedt–menvadärdåJanBjörklundskällatilluppgiftenomattkärnkraftenuppgår,intetill39,5,utantill50procent?

BeskedetfrånBjörklundsstabärattmanlutatsigmotEnergimyndighetens långsiktsprognos.Enprognossomblickarframåtmotdensvenskaenergipolitikensresultatipraktikengivetderamarochbeslutsomgälleridag.

Härgörsbedömningen(sesammanfattningeniprognosen)attkärnkraftenkommerattproducera72,6TWhår2020ochäven2030,förutsattatt”planeradeeffekthöjningar”genomförs.

DennasiffraharBjörklundställtirelationtill–intedenberäknadenettoproduktionenavel,somberäknasuppgåtill177TWhför2020och2030–utanmängdenelsomväntasförbrukasiSverigeår2030.Ochdentrosuppgåtill152TWh(sida17iprognosen).

Kärnkraftensandelskullemeddetsättetatträknauppgåtill47,8procent–avelförbrukningen.

Tillsakenhörattförbrukningenochproduktionenavelintebehövervaralikastorfrånårtillår–denbalansenjusterasgenomattSverigekanimporterameränmanexporterarellertvärtom.

HadeBjörklundvaltattställadenprognosticerademängdenelfrånkärnkraft-72,6TWh-irelationtilldenväntadeel produktionenförår2020-177Twh-hadeandeleniställetskrivitsnertill41procent.

Meniställettittarmanalltsåpåförbrukningen–vilkethärgeretthögrevärde,47,8procent.

–Vimenarattelanvändningärettrelevantmåttattanvända.DetärdennivåSverigemåstenåförattslippaimporteraenergi.DetärjuocksåsåattBjörklundtalaromkärnkraftensandelikontextenavettframtidaenergibehov,sägerEva-MarieByberg,pressekreterarehosJanBjörklund,tillSvD.

Energimyndighetenstjänstemänställersigmertveksamma.

–Detlåtersomettkonstigtresonemang,detkanintesägasvaravedertagetattgöraså.Meddetsättetatträknaskullejukärnkraften,vattenkraftenochdeandrakraftslagentillsammansnåupptillensiffrasomliggerhögreän100procentförettårsomvihaftnettoexportavel.Detblirenlogiskvurpa,sägerAnnaAnderssonvidEnergimyndigheten.

ÄvenEnergimarknadsinspektonenreserfrågetecken.

–Manfårjämföraproduktionmedproduktion,annarsblirdetkonstigt,sägerAndersWallindervidinspektionentillSvD.

Ettkonstigtellerrelevantsättatträkna–denmatematiskafråganbehöveregentligenSvD:sFaktakollenintetaställningtillhär.JanBjörklundsägernämligeninteatt”kärnkraftenväntasframöverståför50procentavdentotalaelanvändningen”–utanhankonstaterariSVT:sAgendaatt”kärnkraftenstårför50procentavvårelproduktion”.

EndelbedömningmåstedärförbliattdenkällasomBjörklundsteamsjälvåberoparknappastgerstödförpåståendetiSVT:sAgenda.

SålångtharSvD:sFaktakollentittatpåpartiledarnasegnakällor:Sjöstedthänvisartillettpressmeddelandeompreliminärasiffrorför2011ochBjörklundtillenenergiprognos.

Återstårnuengivenfråga–oavsettdeegnakälldokumenten,hurvälstämmerBjörklundsochSjöstedtspåståendenommansertilldenofficiellastatistiköverfaktiskelproduktiondesenasteåren?

EnergimyndighetenhariettExceldokumentställtsammansina siffroröverelproduktionensedan1970–inkluderatsiffranöverkärnkraftensandelavtotalen.

Historisktsett,frånmittenav1980-taletochframåt,synsistatistikenattkärnkraftensandelpendlatmellan40och50procent,vidfleratillfällenhamnatöver50procentochvidnågotenstakatillfälleunder40-gränsen.

Sermantillperioden2000till2011framgårattkärnkraftenandelgrovtuttrycktpendlatmellan40och50procent.Under5avdessa12årharkärnkraftensandelnåttupptillennivåmellan45och50procent–ochför7av12årharkärnkraftenlandatpåenandelmellan38och44procent.

Härfårdetsessomrimligtatttaettnågotmerbegränsattidsperspektiv–bådeSjöstedtochBjörklundtalarjuiSVT:sAgendaomhurlägetäridag.

Härnedanframgårsiffrornaiprocentöverkärnkraftensandelavnettoproduktionen(närmanbortserfrånelensomanvändsnäranläggningarnaproducerarsinel)sedan2000:

•39procent(2000)

•44(2001)

•46(2002)

•49(2003)

•50(2004)

•45(2005)

•47(2006)

•44(2007)

•43(2008)

•38(2009)

•38(2010)

•40(2011)

Någrakortaraderomsjälvastatistiken:Siffrornaframtill2009ärsåkalladdefinitivårsstatistik,medan2010och2011ännuärpreliminärasiffror.

Ursprungskällantillsiffrorna(framtill2010)ärdokumentet Årligaenergibalanser,menharhärbearbetatsförattblimerbegripligaförandraänfackpersoner,uppgerEnergimyndighetenförSvD.

Energimyndighetenräknarutkärnkraftensandelavelproduktionengenomattrelaterakärnkraftselentilljust–produktionen.Björklundteametssättattställakärnkraftenirelationtillanvändningen,iställetförproduktionen,skullege”bättre”siffrorförkärnkraftenettårmednettoexport–och”sämre”siffrorårmedimport.

SvD:sFaktakollenharhärintesettnågraskälatträknaomsiffrornaenligtdenmodellen.Främstaskäletärattdetärpåståendenom”kärnkraftensandelavel produktionen”somskagranskas.

BranschorganisationenSvenskenergiharhelleringenavvikandebildavläget.

–VijobbarmedexaktsammasiffrorsomEnergimyndigheten.Vibrukarvälsägaattkärnkraftenochvattenkraftengrovtsettbrukarliggarunt45procentvarderaavdentotalaelproduktionen,sägerKalleLindholm,pressansvarigvidSvenskenergi,tillSvD.se.

StatligaEnergimarknadsinspektionenutgårocksåfrånsiffrornaovan,sägerAndersWallindertillSvD.se.

Avstatistikenframgårattsenastkärnkraftensandelkundesägashalegatrunt50procent-nivånvarperioden2002-2006.(Året2004produceradekärnkraftiabsolutatal75Twh,ensiffrasomkanjämförasmedsenastedefinitivasiffranför2009då50TWhproducerades.)

Från2007ochframåtliggerandelenpå44procentochlägre.

Bakomdesiffrornaliggerflerafaktorer.

–Delsharjukärnkraftenhaftenlågtillgänglighet,ändasedanmaninleddeförnyelseprocessenmedattuppgraderakärnkraftverken.Manharhaftstoraproblemändasedan2008.Sedanharvijusamtidigtdentotalaproduktionenavelökat,medökadkraftvärmeproduktion,sägerAndersWallindervidEnergimarknadsinspektionen.

Förstnäruppgraderingsarbetetärklartkankärnkraftenväntasökaproduktionen–ochandelenavden–igen,enligtWallinder.

SLUTSATS:

Kortrepetition:JanBjörklund(FP)sägeralltsåiSVTAgenda:”Menkärnkraftenstårför50procentavvårelproduktion”.SamtidigtsägerJonasSjöstedt(V):JanBjörklundharfelpånågrapunkter.Kärnkraftenärungefär40procentavelproduktionen.”

EnSVT-tittaresomföljerdebatten–ochlyssnarpåBjörklund–måsterimligenfåuppfattningenattkärnkraftenidagfaktisktstårför50procentavdentotalaelproduktioneniSverige.

Detärkorrektattkärnkraftensandelavdentotalaelproduktionen(räknatiTWh),underdesenastetolvårenpendlatmellan38och50procent,enligtofficiellstatistikfrånEnergimyndigheten.Fleragångerharandelenvarituppeitrakternakring50-strecket.

Klartärocksåattelproduktionenkanvarierabetydligtfrånårtillår,vilketocksåkanslåmotdeenskildaandelarna.Attutgåfrånfleraänettårkannogsessomrimligtnärmaniendebattsägerhurstorandelkärnkraftenliggerpåavdentotalaelproduktionen.

Men–sedan2007harkärnkraftensandellandatklartnärmare40procent.Närmarebestämt,44procent(2007),43(2008),38(2009),38(2010)och40(2011).

Dettablandannatberoendepåattflerareaktorerståttstillapågrundav”moderniseringsarbeten”,någotsomuppmärksammatsisamhällsdebatten(blandannat här, här,och här).Myckettyderpåattkärnkraftengårmotenandelpåcirka40procentävenför2011.

Siffrornaför2010och2011ärännuinteformellt”definitiva”enligtEnergimyndighetensstatistikregler.Mendepreliminärasiffrorsomtagitsfram(ochinteväntasförändrasnämnvärt–isynnerhetintesiffrornaför2010somärnärmaredefinitivstatus)tyderivilketfallintepåattandelenhamnarpåennivåkring50procent.

Motdenbakgrundenkandetintesessomkorrektattsägaattkärnkraftensandeluppgårtill50procent.JanBjörklundfårröttljusavSvD:sFaktakollen.

Atthansteamutgåttfrånenberäkningsmodelldärelensomkärnkraftenproducerarställsirelationtillhurmycketelsvenskarnaanvänder–inteproducerar–ändrarintebilden,somSvD:sFaktakollenbedömerdet.Huvudskäletärattutbildningsministernfaktiskttalaromkärnkraftensandelav”elproduktionen”iSVT,inteavvårförbrukning.Sättetatträknaharförövrigtocksåkritiseratsavtjänstemänpåfackområdet.

AvsammaresonemangföljerattJonasSjöstedtmåstefågröntljusförsittpåståendeattkärnkraftenidagutgör”ungefär40procent”.

Läsflerfaktakollar:

Vadvillduattvigranskar?

mailto:faktakollen@svd.se
Annons
Annons
X

JanBjörklundspåståendeomSverigesklimatvänlighetgranskas.

Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X