Annons
X
Annons
X

Hurhögtblirprisetförsnällismen?

Personersomgöralltingrättlöperriskförutvisning,medanmänniskorsombrytermotlagenfårvårdochundervisning.

MänniskorsominteharrättattvistasiSverigeskagesrätttillskolaochvård.DetärenavgörandedelidenuppgörelseimigrationspolitikensomregeringenigårpresenteradetillsammansmedMiljöpartiet.

Vissaförslag,ytterligareenmigrationsdomstolexempelvis,verkarbra.Mendetvoreettmisstagattgepersonersomundanhållersigutvisning,ellerpåandrasättvistasilandetutantillstånd,ytterligaretillgångtillvårdochundervisning.Detärförknippatmedenradolikaproblem.

FördetförstaskickardetvanskligasignalertillmänniskorsomsökersigtillSverige.Kommermanöverhuvudtagetkännasigmotiveradattansökaomasylochuppehållstillståndomuppgörelsenblirverklighet?

Annons
X

Ettexempel.FrånSerbienkommerredannuettmycketstortantalmänniskorsomintebedömshaskyddsbehovutaniställetärhärförattsökaarbete.

MensommigrationsministerTobiasBillströmnyligenkonstaterade( DN3/1)ärarbetslöshetihemlandetintegrundförasylochdeflestafåravslagpåsinansökan.MenommaniframtidenkanlevaochverkafrittiSverigeunderförutsättningattmaninteblirupptäcktavpolis,kommerflerattväljadennaosäkratillvaroförsigsjälvaochsinabarn.

Attgöraensådantillvaroiskuggornamermöjligärintehumanism.Hurvälvilligtuppsåtetänärblirkonsekvensernainhumana.

Mendennasnällismförlederintebarautsattamänniskorattgöradåligavalochlevagömda,utanbyggerocksåorättvisainommigrationssystemet.

Personersomgöralltingrättsstatensägeråtdemattgöraochtragglarsiggenomasylprocessenlöperriskförutvisningmedanmänniskorsombrytermotlagenunderstödsmedvårdochundervisning.Detär,medförlovsagt,ensortsdiskrimineringmotdemsomhandlarrätt.

Fördetandrainnebärdennautvidgadetillgångtillvälfärdssystemetattbegreppsomasylochmedborgarskapurholkasochförlorarityngd.

OvanpåalltdettaskaparuppgörelsenproblemförAlliansen.MankanförståModeraternasambitionattslutgiltigtsöndradenrödgrönaoppositionengenomattknytaMPtillregeringen.Mentillvilketpris?

Uppenbarligenärmångamänniskorredanmissnöjdamedmigrationspolitiken.Fråganomvårdochundervisningtillpersonersomavsvensklagbedömtsvaraoberättigadehardrivitsavdeborgerligasmåpartiernamendeharfårörligaväljarekvarattförlora.DetärMsomhargivitefterisyftetattattraheradegröna,ochdetärMsomkommeratthållasansvarigt.

TillsistsadestatsministernpåpresskonferensenigårattalliansregeringenochMiljöpartiet”stängtdörren”förfrämlingsfientligakrafter.

Ochsakpolitisktärdetjuså.MigrationspolitikentardenriktningsomSverigedemokraternaintevill.Menidenallmännadebattenharregeringenserveratsinamotståndareettargumentsomblirbesvärligtattbemöta.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X