Annons
X
Annons
X

Johan Ingerö: HurgårdetförNorgeutangenusvetenskap?

Närtresvenskaforskare2006bestämdesigförattundersökapartisympatierinomolikaakademiskadisciplinerblevresultatetpåmångasättenbekräftelseavetableradefördomar.

Sociologerröstarröttihögreutsträckningängenomsnittet,medanexempelvisekonomerärmerborgerliga.

Ingenavdessanyhetervarnågotattstoppapressarnaför.Meninomettannatforskningsfältlyckadestrionidentifieraenöverrepresentationsommåstebetraktassomextrem.BlandgenusvetarnanåddeFeministisktinitiativhela33,3procent.

Annons
X

DetenormastödetförGudrunSchymansskapelsetycktessaknamotsvarighetirestenavsamhället.

IriksdagsvaletsammaårlandadeFIpådenaningenmermodestasiffran0,68procent.Huruvidagenusvetenskapenärettämnesomgöderenideologiellerenideologisomgöderettämneäralltjämtföremålfördebatt.

INorgeharmanpåsenaretidbörjatlandaidensenareslutsatsen.Nyligenbeslutadelandetsvetenskapsrådattfrysaallapengartillgenusforskning.Beslutetanseshautlöstsavendokumentärserieisjudelar,Hjernevask(hjärntvätt),somvåren2010sändesiNRK.

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  IseriengranskadesociologenHaraldEiagenusvetenskapenochställdedenmotröninompsykologiochbiologi.Jämförelsenutföllintetillgenusvetarnasfördel,ochnuhardengenusvetenskapligadisciplinendefactoblivitheltavlövad.

  EnliknandegranskningvoremöjligenpåsinplatsäveniSverige.

  ExempelviskanmanpåMalmöhögskolashemsidaläsaatt:

  ”Medgenusvetenskapfårduettnyttsättattsepåvärlden.Dufårredskapatthanteraochförståhurgenussommaktordningsamverkarmedandramaktordningarsomklass,ras,sexualitet.DufårocksåkunskapomfeministiskaperspektivochderasbetydelseiSverigeochinternationellt.”

  Formuleringarnainbjuderintedirekttillmotsägelser.Hurgenussommaktordningsamverkarmedandramaktordningar.Inteom(ellerensettpragmatisktlitetvarför).Justdensortensutgångspunkterliggerbakomdetnorskanedläggningsbeslutet.

  ISverigeharVetenskapsrådetnyligenbeviljatytterligare67miljonertillgenusvetenskapligforskning.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X