Annons
X
Annons
X

Humlegårdenskafredasfrånbärplockare

StockholmsstadförsökernuhindraattflerbulgariskabärplockaretarsigtillHumlegårdenpåÖstermalminärhetenavBulgariensambassad.Cirka150lycksökareharlämnatstadenichartradebussar,menflerärpåvägdit.

BulgariskabärplockareströmmademerellermindreiniHumlegårdenundereftermiddagen,ochmöttesavettstortmedieuppbåd.Denbulgariskaambassadörenkomtillplatsenmednyheterfördestrandadebärplockarna.PåbildSvetlanStoev,ambassadörensomkomutförattpratamedbärplockarna.

BulgariskabärplockareströmmademerellermindreiniHumlegårdenundereftermiddagen,ochmöttesavettstortmedieuppbåd.Denbulgariskaambassadörenkomtillplatsenmednyheterfördestrandadebärplockarna.PåbildSvetlanStoev,ambassadörensomkomutförattpratamedbärplockarna. Foto: YVONNEÅSELL

Stockholmstadharvaritikontaktmedettflertalkommunerdärfattigafriplockarestrandat,utanjobbochmedknappförsörjningpågrundavdendåligabärskörden.PåonsdagenmeddeladeBulgariensambassadattdeskulleombesörjahemresanhem.

–VihoppasattdetkanskefrånrespektivekommunsåattvislippermellanlandningeniStockholmsominteärsålyckligförnågonpart,sägerPerBlomstrandsomärtillförordnadstadsdirektör.

Menhemtransportenkanbliytterligareettbakslagförfriplockarna.Socialarbetareharvittnatomattbulgarernasjälvamåstebekostahemresan.

Annons
X

–Viharhörtdettaavpersonalpåplats,sägerPerBlomstrand,somocksåberättarattdetförekomenvisspappersexercisvidavresan.

Fördefåtalbulgariskamedborgaresomintekommedbussarnaigår,ellersomavandraskälvaltattstannakvar,harsporthallenGärdeshallennuupplåtitsförattdeskafåtaköverhuvudet.

StockholmsstadfruktarnuattströmmenavutblottadebulgarerskafortsättatillÖstermalmihuvudstaden.Underdagenharfleranläntochnufinnsett20-talpersonersomfårmat,sovplatsochtvättmöjligheteriGärdeshallen.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  –Detfinnsenstorradosäkerheter.Vivetintevardetfinnsbulgariskabärplockare.Detfinns500iTierpoch1500iSöderhamn.MendetfinnstusentalsbärplockareiSverige,sägerPerBlomstrand.

  HansägerattkommunennuförendialogmeddenbulgariskaambassadensåatttransporternainteskabehövagåviaStockholm.

  –AttbussabulgarertillHumlegårdenförattdeintekanvaranågonannanstans,detäringenbraidé.Jaghoppasattdethärkanlösasunderlugnaochstädadeformermedallainblandade.

  Stockholmsstadharocksåvaritikontaktmedolikalänsstyrelserilandet.Dalarna,Uppsalalän,GävleborgslänochÖrebroarbetarjustnuförattkartläggasituationenilandet.ÄnnuharintesituationeniStockholmsläninventerats.

  EnligtBritaMohlin,tillförordnadsäkerhetschefiStockholm,ärendelavbärplockarnavidgottmotmedtankepåförutsättningarnamedanandramårdåligt.

  –Denstoraandelenärfrustrerad,ledsenochtrött.Deharintefåttäta,sovaellertvättasig.Detfinnstillochmeddesominteharskorpåfötterna.DetärmänniskorsomharrestöverhelaEuropaförattförsökatjänaihoppengar.Usch,manblirfaktisktillaberörd,sägerhon

  Bulgariskaambassadenharbeställttvåstorabussarochsexminibussar.DeväntaskommatillStockholmpålördagkvällellersöndag,enligtMohlin.Deskasedankunnaåkatillandrakommunerförattplockauppfolk.

  –ProblemetärattviintevethurmångabärplockareruntomiSverigesomvillåkahem.Viharingenöversiktsomdetärnuochjagärräddförattdebussarsomkommerpåsöndagintekommerräckatillalla,sägerBulgariensambassadörSvetlanStoev,tillTT.

  NärSvDkontaktarambassadenvilldeinteuttalasigomuppgifternaattbärplockarnasjälvafårbekostahemresan.

  EnligtmigrationsministerTobiasBillström(M)behövsettsamarbetepåinternationellpolisiärnivåförattundvikamänniskohandelinombärbranschen.

  –Närbärplockareutsättsförmänniskohandelochexploateringärdetettmycketallvarligtbrott.Detärnågotheltannatännärlöne-ochavtalsvillkorinteuppfylls,sägerhan.

  LÄSMER: Rättslösabärplockarefårbråkdelavpengarna

  TT

  Annons
  Annons
  X

  BulgariskabärplockareströmmademerellermindreiniHumlegårdenundereftermiddagen,ochmöttesavettstortmedieuppbåd.Denbulgariskaambassadörenkomtillplatsenmednyheterfördestrandadebärplockarna.PåbildSvetlanStoev,ambassadörensomkomutförattpratamedbärplockarna.

  Foto: YVONNEÅSELL Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X