Annons
X
Annons
X

Hotelletsomlåterdigbomellanbyggnader

TänkdigattsvävamellanNewYorksmestberömdaskyskrapor–ellerattsovailuftenvidLondonBridge.Ettnytthotellkonceptmenarattdetärfulltmöjligt.

Av SvD
Miljontalsboribyggnader–menfåbormellandem.Detärsloganenför”LiveBetween”.

Miljontalsboribyggnader–menfåbormellandem.Detärsloganenför”LiveBetween”. Foto: HKSARCHITECTS

KLICKAPÅBILDSPELETHÄRÖVERFÖRATTSEFLERBILDER

Hotellkonceptetkallas”LiveBetween”ochbeståravstorakupolersommonterasuppmellanbyggnaderellerberömdalandsmärken.

IpresentationenfrånarkitektfirmanHKSArchitectsfinnsblandannatgrafiskabildersomvisarhurhotelletkanseutiblandannatLondon,NewYorkochEgypten–ochingenstansärutförandetdetandralikt.

LÄSMER: [ Nyatrenden–hotellundermarken](http://www.svd.se/resor/nya-trenden-hotell-under-marken_6979121.svd)

Annons
X

”LiveBetween”ärintetänktattvaraenfasthotellutanskafärdasmellanstäder,ettsåkallatpopup-hotell.Sådanahotellfinnsredanidag,mendetär somAftonbladetskriverovanligtattdeinteärpåmarken.

Hadearkitektfirmanhunnitfärdigställa”LiveBetween”hadedettillexempelvaritmöjligtattbopåLondonBridgeunderOS.

–Rykternaistädernaskaalltidputtraomnärhotelletkanskedykerupp,vikommerinteannonserautdetiförväg,skriver deisinpresentation.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Gästernasomvågartestahotellkupornamellanbyggnaderfårsovaenenegensjälvförsörjandekupol.Kupolenskahaegetvatten,entoalettsominteanvändervattenochanvändaenergifrånsolceller.Pådagenskadagsljusetgörakupolernasåljusaattingalamporbehövs.

  –Konceptetgördetmöjligtattutnyttjabefintligaspa,lobbyochbarersomfinnsianslutningtilldebyggnaderdärviinstallerar”LiveBetween”.

  Detärdockoklarthurgästernatarsiguttillsittegetrum.

  LÄSMER: Femandraovanligahotellivärlden

  BILDSPECIAL: Kikainivärldenshögstahotellbyggnad

  LÄSMER: Svenskahotelletsomärenriktigsynvilla

  svd.se

  Annons
  Annons
  X

  Miljontalsboribyggnader–menfåbormellandem.Detärsloganenför”LiveBetween”.

  Foto: HKSARCHITECTS Bild 1 av 14

  Levmittistadensbrus.Hotellkoncepteterbjudernyaupplevelser

  Foto: HKSARCHITECTS Bild 2 av 14

  Hotellet”svävar”mellanbyggnaderna.

  Foto: HKSARCHITECTS Bild 3 av 14

  ArkitektfirmanharvisathurdetskulleseutvidLondonBridge...

  Foto: HKSARCHITECTS Bild 4 av 14

  ...ochEgyptenspyramider

  Foto: HKSARCHITECTS Bild 5 av 14

  Tankenäratthotellkupolernaskafraktasmellanstäderochdykaupppåolikaplatser.

  Foto: HKSARCHITECTS Bild 6 av 14

  Hurkupolenserutigenomskärning.Kupolernaskavaraheltsjälvförsörjandemedvattenochenergi.

  Foto: HKSARCHITECTS Bild 7 av 14

  Manfåintehahöjdskräckommanväljerattpåienkupolhögtupp–mellanbyggnader.

  Foto: HKSARCHITECTS Bild 8 av 14

  Alltmanbehöverfinnsinneikupan.Fråganärbarahurmantarsigdit?

  Foto: HKSARCHITECTS Bild 9 av 14

  Hotellkonceptetskainteavslöjaiförvägvilkastäderdebesöker,ochnärkupolernasättsuppskabyggnadsarbetettydligendöljas...

  Foto: HKSARCHITECTS Bild 10 av 14

  ...förattsedanvisasupp.

  Foto: HKSARCHITECTS Bild 11 av 14

  Såhärserarkitektensförstateckningut.

  Foto: HKSARCHITECTS Bild 12 av 14

  Nuskaritningarnabliverklighet.

  Foto: HKSARCHITECTS Bild 13 av 14
  Bild 14 av 14
  Annons
  X
  Annons
  X