Annons
X
Annons
X

Per Gudmundson: Homofoberånyopågästlistan

(uppdaterad)

Homosexualitetinvolverarensmutsigplats,ochgenereraringenavkomma.Homosexualitetledertillundergångenfördenhomosexuelle.Detärdärför,bröder,somhomosexualitetstraffasmeddöden.”

SåpredikadeSheikhMohammadRatebAl-Nabulsiitv-kanalenAl-Aqsa,somdrivsavHamasiGaza,islutetavapril2011.Al-Rabulsiärenvälkändislamisktlärdsomharskrivitetttiotalböcker,framträttiraderavtv-programochharenegenwebsajtsomheterNabulsisencyklopediöverislamiskvetenskap.VideoklippetifrågafinnspåYoutube.

SynenpåhomosexualitetochdödsstraffärintedenendakontroversensomharuppståttkringAl-Nabulsi.Hansfatwaomdetlegitimamedsjälvmordsbombningarmotjudar,från2001,väckteuppståndelsesåsentsomihöstasnärAl-NabulsivarpåföreläsningsturnéiUSA.”Heladetjudiskafolketärkombattanter”,hettedetifatwan,och”Gudhargjortdettillenpliktattbekämpademochbedrivajihademotdem”.

Annons
X

IlördagstillkännagavarrangörernavilkagästersomskaframträdapådeMuslimskafamiljedagarna.FamiljedagarnaärenkonferenssomhållsiStockholmsmässaniÄlvsjöden18–20april.DetärettevenemangsomarrangerasavtreavSverigesstörstamuslimskaorganisationer:IslamiskaFörbundetiSverige,studieförbundetIbnRushdsamtSverigesungamuslimer.Förraåretsamladeevenemangetomkring3500deltagare.

EttavdeinternationelladragplåstersompresenteradesilördagsvarjustMohammadRatebAl-Nabulsi,somorganisatörernamenadeär”blandnutidensmestkunniga”.

EttannatdragplåstervarSheikhJassemAl-Mutawa,entv-predikantfrånKuwaitspecialiseradpåfamiljefrågor.Hansprogramomhurenmakeskaslåsinhustrupåettislamisktkorrektsättharröntuppmärksamhetmestpågrundavpåståendetattmannensvåldkanbotavissapsykiskasjukdomarhoskvinnan,mendenokritiskadiskussioneniprogrammetärisigstötande,ävenomAl-Mutawataravståndfrångrovtvåld.EttutdragurprogrammetfinnspåYoutube.

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  BäggepredikanternaharvaritiSverigeförut.Al-NabulsigästadeIslamiskaförbundetsstoravinterkonferens2009,ochAl-Mutawadensamma2011,utanegentliguppmärksamhet.Idetsenarefalletkanskeförattbesöketöverskuggadesavrubrikernakringenannangäst;antisemitenSalahSultansuttalandenompåståddajudiskaritualmordblevhårtkritiseradeiDagensNyheternågramånadereftergästspelet.

  Menredanpåsöndagenbörjadedetrörapåsigisocialamedierdenhärgången.”BehövsdetflerbevisförattmainstreamislamhatarHBT-folket?Nej,nufårdetfanimigvaranogmeddaltandet”,skrevAlexanderBardpåFacebook.”JagvillgärnahasvaravIslamiskaförbundet:Varförbjudermanintalaresomvilldödahomos?”twittradeJonasGardell.

  DenfrågankrävdesittsvarochpåsöndagenraderadeMuslimskafamiljedagarnaannonseringenfördetvåtalarna.Undermåndagenladesävenettpressmeddelandeut,därdetberättadesattAl-Nabulsiavbokats,medhänvisningtilldekontroversiellauttalandena.Glädjande!Al-Mutawanämndesdessvärreinteallsisammapressmeddelande.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X