Annons
X
Annons
X

”Harrison–endelavenarbetsmarknadsåtgärd”

DickHarrison–ochmångaandrainomhögskolaochuniversitet–hardevalveratstillenarbetsmarknadsåtgärd.Samhällethardrabbatsavenutbildningsinflation,föratthållafolkbortafrånarbetslöshet,skriverKristianMandin,konsultochföreläsare.

Debatten om högskolan

Foto: TorJohnsson

DEBATT|HÖGSKOLAOCHUNIVERSITET

IvårasskrevjagenartikelpåSvDDebattsomtoguppdensvenskautbildningssektornslavinartadekostnadsökningikombinationmeddealltlägreresultatetidensamma.NärjagläserDickHarrisonsdebattartikelomuniversitetensförflackningbekräftarhantillstordeldetjagskrev,utbildningssektornharblivitenförvaringsplatsavmedborgaresnarareänenplatsfördenstuderandeattskaffasigkunskaperocheninstitutionförattskapadenkompetenssombehövsförattsamhällsmaskinenskafungera.

Harrisonärtydligisindomdåhanmenarattmammontagitöveruniversitetet.Självafinansieringsfråganärsåklartendelavproblemet.FörfinansieringavutbildningäralltidkompliceradochlederoftatilldentypavverksamhetskorruptionHarrisonvittnarom.Jagtrorintedetfinnsnågotfinansieringssystemiutbildningssektornsomverkligenfungerar,allamodellerharbristerochdemodellermantillämparidag,frångrundskolatilluniversitet,verkarledatillettfokuspåpengarnasnarareänresultatet.Menproblemetliggerocksåisamhälletsförändradesynpåkunskapochvilkenfunktionutbildningssektornskafylla.

Dåjaggickiskolantillämpadesettpåmångasättförödandebetygssystem.Grundtankenvarattivilkengruppdetänmåvaraskulledetgenomsnittligabetygetvaratre.Mantroddealltsåpåettgenomsnittoavsettomdetvarengruppmedstudiemotiveradeeleverellermotsatsen,oavsettomdetvartioellertrettioeleverigruppen,oavsettomelevernaråkadehabegåvningförämnetellerej.Konsekvensenblevoftabetygsomvarlägreänelevenskunskapiämnet.

Annons
X

Dagenssynpåbetygochkunskapärintesåmycketbättreförtillskillnadfråndettidigaresystemetharvinuettsystemdärmansattkunskapenåtsidanochanserattallaskakunnanågodkändaochgärnahögabetygiallaämnenochomdetinteblirsåärdetlärarensellerskolansfel.

Såpågymnasieskolanväljermandärförattgodkännaeleversomintebesitterrättkunskapiställetförattunderkännademfördåökarriskenattelevenhopparavellertvingasslutaochiochmeddetförsvinnerskolpengen.

Ochsåklartrinnerdettaövertilluniversitetenvarselevkårerbeståravtidigaregymnasister,prägladeiettsystemdärallamedrätthjälpkanbligodkända.Menitaktmedattuniversitets-ochhögskoleplatsernaökarmåsterimligenocksåstudenternasförmågaatttillgodogörasigutbildningensjunka.Föruniversitetenochhögskolornaharpånågradecenniummångdubblatantaletplatserochdåbörvikanskefrågaossomensåstordelavinvånarnaverkligenharkapacitetattgenomförautbildningarna.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Ochdetresonemangetlederossinpådenliteobekvämafrågan:beroddeuppdelningenmellanakademikerochickeakademikersomhistorisktfunnitsisamhälletbarapåantaletplatserpåuniversitetetochekonomiskamöjligheterattstuderaellervardetocksåenfrågaombefolkningensförutsättningaratttillgodogörasighögreutbildning?Iklartext:Blirmedborgarnasmartarebaraförattmängdenuniversitetsplatserökar?

  Iminartikelivårashävdarjagattvidrabbatsavenutbildningsinflation,mankastarinmerochmerresursertillalltmerutbildningsomtrotssatsningarnafungeraralltsämre.Manbehöverintevarasärskiltkonspiratorisktlagdförattinseattsamhälletbehöverenallthögreandelinvånareiutbildningssystemetföratthållatillbakaarbetslöshetenochattdettaskerpåbekostnadavlearningoutcome,merutbildning-mindrekunskap.

  SåtyvärrhardenutmärkteDickHarrisonensmärtsamupptäcktattgöraförhansvärvhandlarintelängreomattförmedlahögrekunskapiämnethistoria,DickHarrisonhariställetdevalveratstillenarbetsmarknadsåtgärd–enarbetsmarknadsåtgärdiakademiskakläder.

  KristianMandin konsultochföreläsare

  KristianMandin Foto: Privat

  Annons
  Annons
  X
  Foto: TorJohnsson Bild 1 av 2

  KristianMandin

  Foto: Privat Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X