Annons
X
Annons
X

Hjärnfenomenbakomfinanskrisen

Medfacitihandvarfinanskrisenbaranågotsomväntadepåatthända.Ändåreageradeviinte.Orsakenkanvaraenegenhetidenmänskligahjärnansomgörattvissafunktionerslåsutnärvilyssnarpå”experter”.

DetärGregoryBernspåEmoryUniversityiAtlantasomstuderathurvårahjärnorfungerarnärdentvingasvärderariskermedellerutanrådfrånsåkalladeexperter.DetskriverDagensMedicin.

Experimentsomhanhargjortvisarattrådfrånexperterfårossattförloraomdömetgenomatthjärnanförvirras.

GregoryBernslät24frivilligaväljamellanensäkerbetalningellerattsatsapåettlotterimedhögreriskochpotentiellthögrevinst.

Annons
X

Underbeslutsprocessenhosdestuderadekundemanseattområdensomaktiveradesihjärnanvardesomanvändsföratträknautrisker.Detärområdenassocierademeddopamin,ettämnesomaktiverasnärdenförväntadebelöningenblirhögre.

–Närdetintefinnsnågra”expertråd”medibilden,närfolkfattardessabeslutpåegenhand,sermanentydligkorrelationmellandenförväntadevinstenilotterietochområdenihjärnansomassocierasmeddopamin,sägerGregoryBernstillNewScientist,enligtDagensMedicin.

Närexpertrådblandadesinblevresultatetannorlunda.Detvisadesigattstudenternatogexpertensrådutanattdedopaminproducerandeområdenaihjärnanaktiverades,skriverDagensMedicin.

–Detvisarattdennormalamekanismensomviharnärvikalkylerarriskerochbelöningarinteanvändsnärduharenexpertsomsägeråtdigvadduskagöra.Jagtrorattdethär,ominteheltsååtminstonedelvis,kanförklaradennuvarandesituationenmeddenfinansiellakrisen.Enligtminåsikt,skabeslutsfattandeintelämnasövertillandra,experterellerinte,sägerGregoryBerns.

E24Kvinna

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X