Annons
X
Annons
X

HistoriskevakueringinförorkanenIrene

OrkanenIrenesompasseradeBahamaöarnamedvindarpåupptill50sekundmeterväntasunderhelgennåNewYork.

PersonersomboristadenNewYorkslägreliggandeområdenkommeratttvångsevakueras,sadestadensborgmästareMichaelBloombergpåfredagskvällensvensktid.

Av AFP, TT
(uppdaterad)
BilköersedaninvånarnaiOceanView,ca150kmsöderomNewYorklämnarsinstad.

BilköersedaninvånarnaiOceanView,ca150kmsöderomNewYorklämnarsinstad. Foto: MELEVANS/AP

Omkring250000personerberörsavevakueringensomskaskeföreklockan17lokaltidpålördagen.

Kollektivtrafikenkommerattstängasnerfrånlunchtidsammadag,dåtågochbussarsomskötsavNewYorksMetropolitanTransitAuthorityskaståstilla,meddeladeguvernörenAndrewCuomo.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Störreinfartermotstaden,exempelvisGeorgeWashingtonBridgesomsammankopplarManhattanochNewJersey,kommerattstängasifallvindhastigheternaöverstiger26meterisekunden.

  Annons
  X

  Upptill900soldaterfrånnationalgardetskavarabereddaatthjälpacivilamyndigheteroch2500arbetarefrånenergibolagetLongIslandPowerAuthorityskavaratillgängligaförattsnabbtrepareraeventuellaskador.

  Cuomosadeattåtgärdernavarblanddemestomfattandemobiliseringarnaavstatensmyndighetersomnågonsingjortsinförenmöjlignaturkatastrof.

  Omdubeordrasattevakuera,varsnällochgördet. BarackObama

  PresidentBarakObamauppmanadeamerikanernaatttaorkanvarningarnapåstortallvar.

  –Omdubefinnerdigiorkanensförutspåddabanamåsteduvidtaförsiktighetsåtgärdernu,sadeObamautanförsittsemesterboendepåMartha'sVineyard.

  –Omdubeordrasattevakuera,varsnällochgördet,sadehanenligtAFP.

  HansadeävenattIreneantagligenkommerattblienextremtfarligochdyrorkan.Denkanbli”historisk”sadedenamerikanskepresidenten,rapporterarReuters.

  NewYorkbornaförberedersigföreneventuellevakuering.Invånaresomborilågtliggandeområdenskabörjaflyttautpåfredagen,innanorkanenIreneväntasnåframtillstaden,sadeNewYorksborgmästareMichaelBloombergpåtorsdagskvällenlokaltid.Annarsriskerardeattblistrandadepågrundavattkommunikationssystemetsommiljonerinvånareärberoendekantvingasstänganedpålördagen.OrkanenväntasnåNewYorkpåsöndagen.

  Staden,sominteupplevtenorkanpåettkvartssekel,ärsårbartmedtättbefolkadeområdenvidvattnet,omfattandetunnelbanesystem,flygplatserochtättrafik.Invånarna,somfortfarandeärskakadeeftertisdagensjordskalv,äroroadeinfördenhotandeorkanen.

  Destörstahotenutgöröversvämningochfallandeträdnärregnvräkerneröverdenredanblötamarkenefterfleraveckormeddåligtväder.Förutomskyfallväntasdekraftigavindarnaförainsvallvågorfrånhavet.

  NewYorkharintedrabbatsavenorkansedan1985dåGloriadroginöverLongIslandochorsakadeomfattandeskador.

  InvånareiettkustsamhälleiNewJerseybeordradespåtorsdagenattlämnasinaheminförorkanenIrenesankomst.

  Enligtmyndigheternakandetberörahelabefolkningen,760000människor.INorthCarolina,ditorkanenväntastidigtpålördag,beordrademyndigheteruppemot180000invånareattlämnaområdenvidAtlantkusten.IMaryland,VirginiaochNewYorkharkatastroftillståndutlysts.ÄvenWashington,BaltimoreochBostonhotasavorkanen.

  AndersPerssonsomjobbarpåettsvensktkonsultbolagiVirginiaBeachharbörjatbunkrainförorkanen.

  –Justnuäralltingsomvanligt,änsålängemärksingetannatänattfolkgårochköpermycketmatochbatterier.Endelharspikatigenfönstrenpåsinahus.Jagharhandlatlitematochbatterierochbankomaternaärfullamedfolksomtarutpengareftersomdetkanblilångaströmavbrott,sägerhantillTT.

  EnligtPerssonharnationalgardetmobiliseratsföratthjälpatillomförödelsenblirstor.

  –Vibor500meterfrånhavet.Menjagochminfruharvaltattstannakvar.Vivillvarahemmaifalldethändernågonting,såvichansarochstannar.Jagärinnepåjobbetjustnu,tarbackuper,drarursladdarochsätterförfönster,berättarhan.

  IstadenCharlotteborÅsaStröm.Honärinteoroligeftersomdetärövertretimmarsbilfärdnertillkusten.

  –MenjagharganskamångasvenskakompisariConnecticutochNewhavenochdeharbunkrattoalettpapperochvatten.Härharmångafrivilligorganisationerochprivatpersonerförberettsiggenomattsamlainmatochkläderförattkunnaåkanertillkusternaochhjälpatill,sägerhon.

  HärbefinnersigorkanenIrene

  nytimes.com

  NewYorkTT-AFP

  Annons
  Annons
  X

  BilköersedaninvånarnaiOceanView,ca150kmsöderomNewYorklämnarsinstad.

  Foto: MELEVANS/AP Bild 1 av 6

  EnstrandvaktvidTybeeIslandberbadarelämnastranden.

  Foto: STEPHENMORTON/AP Bild 2 av 6

  SjukhusetpåConeyIslandiNewYorkharevakueratsinförorkanenIrena.

  Foto: ALLISONJOYCE/REUTERS Bild 3 av 6

  OrkanenIrenesväg.

  Bild 4 av 6
  Foto: AP Bild 5 av 6
  Foto: AP Bild 6 av 6
  Annons
  X
  Annons
  X