Annons
X
Annons
X

Harrison:Positivavindarförhovet

DenkungligafödselnpåKarolinskakommerattföljasavpositivaopinionsvindarförmonarkin,trorhistorieprofessornDickHarrison–somocksåtyckerattprinsDaniellyckadeshanteraallakänslorpåettbrasättnärkamerornabörjadeblixtrapåKarolinska.

”Somvanligtnärhanframträderioffentligasammanhanggörhanettmycketprofessionelltintryck”,sägerHarrisontillSvD.

Straxefterklockan7imorsegavPrinsDanielsjälvbeskedetvidenpressträffpåKarolinskauniversitetssjukhusetiSolna.

–Imorseklockan04.26föddesen51centimeterlångoch3280gramtungochväldigtsötprinsessa.

DickHarrison,professorihistoriavidLundsuniversitet,hartidigareundervisatprinsenihistoria–ochnuharhanbaragottattsägaomprinsenssinnesnärvaropåpressträffen.

Annons
X

–Detärförväntatavenpersonihanspositionatthanskaageraprofessionelltochdenrollenfyllerhanutomordentligtväl,sägerhantillSvD.

Detvoreenhögoddsare. DickHarrison,Lundaprofessor,omchansenattbarnetsförstanamntasfrånprinsensfamilj.

MednedkomstenpåKarolinskaimorseskrivsbörjanpåettnyttkapitelienhistorieskrivningomkungar,drottningar–ochbarnsomföttsinienvärldmediblandkomplexaochomfattandeceremonier.

Menidagharmycketförändratssettfrånetthistorisktperspektiv,tyckerHarrison.Såsentsompå1800-taletkundeexempelvisstatsministernochandradignitärervistasirummetbredvidförlossningsrummetförattsnabbtkunnaverifieraattentronvarvingefötts–idagräckerdetmedettofficielltbesökdagenefter.

–Enkungligfödselharjuvaritettslagslyckliggrundförmonarkinsfortbestånd.Tidigarekundedetjuvaraoerhörtmycketpåspel,detkundehandlaomattslippaetttronföljdskrig,sägerDickHarrison.

Enavlägsentankei2010-taletsSverige–därenkungligfödseländåkanhaenviktigsymboliskbetydelse.

–Vadmanallmäntkansägaärattommansertillstatsskicket,republikkontramonarki,såbrukaralltidlyckligahändelser,barnafödslarochvigslar,tenderaattverkapositivtfördengruppsombefinnersigmittidet.Detvillsägadetstärkermedallsäkerhetmonarkinsopinionslägeochblirenmotviktmotdennegativapresssomvaritpåmonarkin.

Framtill1980vardetsåkalladagnatisktronföljdsomgälldeiSverige–detkungligaämbetetkundebaraärvasavenman.Menefterengrundlagsändringisuccessionsordningenslogsfastattävenenkvinnakundebliregent.

–DettaskeddeefterenlångpolitiskdiskussiondärSfaktisktmotsattsigengrundlagsändring.Strateginvarsannoliktattmanvillebevaradenagnatiskatronföljdenihoppomattkungahusetsåsmåningomskulledöut.Menipraktikenkundedeinteståemotjämställdhetsargumentet,sägerDickHarrison.

–Detvardärförförst1980somVictoriaformelltblevkronprinsessa.InnandesshadeCarlPhilipvaritkronprins.

Hurbundnaärkronprinsessparetnärdetgällernamnval?

–Litesvårtattsvarapå,menvikangissaosstillenvissbundenhet.Barnetlärfåfyranamn,fördetbrukarkungligheterfå.VikanocksåvaratämligensäkrapåattnågotnamnhämtasfrånDanielsfamilj,menknappastförstanamnet.Detvoreenhögoddsare,sägerDickHarrison.

Förmodligen,trorHarrison,hämtasnamnetfråndenkretsavkungligakvinnliganamnsomförekommitinomdynastinBernadotte.Margareta,Kristina,Astrid,Desirée,DesideriaochIngrid–någranamnurdenBernadottskahistorien.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X