Annons
X
Annons
X
Näringsliv
Analys

Olle Zachrison: Häräreurokrisensfikonspråk

Nej,detärintedusomärdum!Detärflersomintefattarallatermer,slangordochförkortningarsomanvändsomochikrisensEuropajustnu.HärärettlexikontilleurokrisensfikonspråksammanställtavSvDNäringslivsreportrarochdärläsarnakommitmedförslag.Tipsaossgärnaomflertermeratthållakollpå!

Foto: ANDRESLEIGHTON

AAA-dethögstakreditbetygetförländerochföretag.BetygengesavdeinflytelserikakreditvärderingsinstitutenFitch,Moody'sochStandard&Poor's.

Bankrun-närmassoravbankkunderrusartillbankenföratttautsinapengarförattmanbefararattbankenellerhelasystemetärpåvägattkrascha.

Bankster-engelsktuttryckförenbankirsomanseskriminellellermoralisktförkastlig.

Annons
X

Bailout-enräddningsinsatsdåettföretag,landellerfinansiellenhetsomärbankruttellernästanbankrutt,fårennyinjektionavpengarförattkunnafullgörasinaåtaganden.Oftagörsåtgärdenavenregeringellergruppinvesteraresomiutbytekräverkontroll.

BaselIII-ärdetnyaregelverketförbankerskapitalochlikviditet.Efterfinanskrisenharkapitalkravenpåbankernaskrivitsuppförattminskariskerna.

Bazooka-ellerFinancialBazooka–samlingsbegreppförderiktigtkraftfullastödåtgärdersommarknadernavillseförattökastabiliteten.

Bondswap-omstruktureringavskulderdåinnehavareavenobligationlöserindennamotenmotsvarandeobligationavettannatvärdeellermedettsenaredatumförinlösen.Greklandavslutadeundervårenettomfattandeobligationsbytesprogrammotprivatainvesterare.Seävenhaircut.

Brandvägg-samlingsbegreppfördestödåtgärderochräddningsmekanismersomsyftartillatthindraattproblemeniexempelvissydeuropeiskabankerochländerspridersig.

CDS-Creditdefaultswap.Ettslagsfinansiellförsäkringdärköparenkanfåkompensationomettlånellerlandgårikonkurs.

DoubleDip–närenlågkonjunkturfårenkortåterhämtningmensnabbtåterfalleriennylågkonjunktur.Synssomett”W”påmarknadskurvorna.

EBA-EuropeanBankAuthority-dennyabankmyndighetpåEU-nivåsomstartades2011ochsomblandannatgenomförstresstester.

Ecofin-ettorganbeståendeavfinansministrarnafrånallade27EU-länderna.

EFF-EuropeanFiscalFund.Enidéomenframtidastödfondförmedlemsländeriennärmarepolitiskunion.

EFSF-EuropeanFinancialStabilityFacility.Krisfondsomskapades2010föratthjälpaeuroländerikris.

EFSM-EuropeanFinancialStabilisationMechanism.Enannanstödmekanismdärmedlenkommerfrånupplåningpådefinansiellamarknaderna.OmfattarallaEU-länder.

EMU-EconomicandMonetaryUnion.Enövergripandetermförallaåtgärdersomsyftartillattetableraengemensamvaluta.Idagsynonymtmedeurozonen.

ERF-EuropeanRedemptionFund.Föreslagenfondsomskullefinansieraeuroländersskuldersomöverstiger60procentavBNPmenunderstriktavillkor.

ERM-EuropeanExchangeRateMechanism.Mekanismsominfördes1979förattstabiliseraväxelkurseriväntanpåeuron.

ESM-EuropeanStabilityMechanism.PermamentstödprogramföreurozonensomskaersättadetvåovanståendeEFSFochEFSMochväntasvarapåplatssenareiår.

Eurobills-envariantpåeuroobligationermenförlånmedenlöptidpåunderettår.

Eurobonds-ellereuroobligationer-gemensammastatsobligationersominnebärattkreditstarkaländersomTysklandgaranterarattmindrekreditvärdigaländerkanlånapengartillrimligavillkor.

Eurogeddon-profetiorellerallmänpessimismomeuronsundergång.

Eurogruppen-användsoftanärdetgällerfinansministrarnaförde17euroländerna.

Femvisemännen-Tysklandstyngstaekonomiskaexpertråd.Eller SachverständigenratzurBegutachtungdergesamtwirtschaftlichenEntwicklungsomdetegentligenheter.

FrauNein-smeknamnpåtyskaförbundskanslernAngelaMerkelsomsagtbenhårtnejtillblandannateuroobligationer.

Fixit-termförattbeskrivaeneventuellfinskexitureurozonen.

FROB-denspanskastatligastödfondenförbankseltorn.

GIIPS-Grekland,Italien,Irland,PortugalochSpanien.AnnatsättattsägasammasakärPIIGS.

Grexit-termförattbeskrivaeneventuellgrekiskexitureurozonen.

Grymta-NärPIIGS-ländernasställerkravpåeftergifterilånevillkoren.TillexempelharGrekland”grymtat”ochbegärtomförhandlingarmedTrojkan.

Haircut-innebärattbankerochandrainvesteraresomköptenobligationgårmedpåattvidinlösentillfälletfåtillbakamindrepengaränvaddeursprungligavillkorenanger.

Lenderoflastresort-äreninstitutionsomkangekreditertillettlandellerföretagikrisnäringenannanvillgöradet.Termenanvändsoftastförcentralbanker.

Libor-LondonInterbankOfferedRate-ärdendagligareferensräntasombankernatarförattlånauttillandrabanker.LiboranvändssomnormiEuropa,bestämsav15bankerklockan11.00varjedagochfinnsitioolikavalutor.Stiborärdensvenskamotsvarigheten.

LTRO-Long-termrefinancingoperation.Långfristig,billigfinansieringaveuropeiskabankersomerbjudssomettstödavECB.

Merde-uppföljarentillMerkozy.EnsammansättningavMerkelochfranskepresidentenHollande.

Merkozy-sammansättningavdenförrsåstarkaalliansenmellanförbundskanslerMerkeliTysklandochpresidentSarkozyiFrankrike.

PIIGS-förkortningavkrisländerna:Portugal,Irland,Italien,Grekland,Spanien.

QE-Quantitativeeasing.Termförattbeskriva”kvantitativalättnader”,ipraktikenattcentralbankernapumparutpengargenomattköpastatsobligationer.

Quitaly-termförattbeskrivaeneventuellitalienskexitureurozonen.

Skräpstatus-ellerjunkbondpåengelska.DåkreditbetygetpåenobligationunderstigernivånBBBklassasdensomenskräpobligation.Ävenkallad”high-yieldbond”.

Spailout-bailoutförSpanien.Dethartidigarespekuleratsombehovetavenstörreräddningsaktionförhelaspanskastaten.

Spexit-termförattbeskrivaeneventuellspanskexitureurozonen.

Statsbankrutt-ellerstatskonkurs-ärnärenstatheltellerdelvisställerinbetalningenavsinstatsskuld,ellerandrabetalningar.Termenkananvändasbådevidoförmågaelleroviljaattbetala.

Super-Mario-smeknamnpåECB-chefenMarioDraghi.

Trojkan-ettsamlingsnamnförInternationellaValutafonden,EuropeiskaCentralbankenochEU-kommissionen.CentralpartiförhandlingarnaomGreklandsstödlån.

Kommerdupåflerexempel?Lägginenkommentarnedanellermejlapånliv@svd.se!

Annons
Annons
X
Foto: ANDRESLEIGHTON Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X