Annons
X
Annons
X

HåkanJuholtskaledaSurkrisen

EfterentidavintensivaspekulationerochrapporterominrestridigheteriSstårdetklart:

Av TT
(uppdaterad)

Foto: SCANPIX

HåkanJuholtblirnypartiledareförSocialdemokraterna,enligtvalberedningensenhälligaförslag.

SompartisekreterareföreslåsCarinJämtin.

–Jagtänkteöverennattochdetkändesbra.Detvarenunderbarnatt,sadeHåkanJuholtombeslutetatttackajatillattkandideratillpartiledarposten.

Annons
X

EnligtvalberedningensordförandeBeritAndnorharJuholtfunnitsmedidiskussionernafrånallraförstabörjan.

–HåkanJuholtvardenförsteochendesomfickfråganomhanvilleblipartiledare,sägerAndnor.

UnderenuppsluppenpresskonferenssadeJuholtatthantrorpåensegerinästaval.Hansadeocksåatthankänner”ettoerhörtstarktstödfråndistrikten”ochfråndentilltänktapartisekreteraren.

–VidCarinvidminsidaärjagoerhörttrygg.

Juholtberättadevidareatthangjortsittbästaförattfinnaeventuellalikigarderoben,mensadeatthanendasthittattrefortkörningsböter-samtligaundervalrörelser.

–Mentroligtvisärviganskatråkiga,Carinochjag.

EnligtBeritAndnorfortsätternuvalberedningensittarbete.Förtroendetskaprövasförallasomingåriverkställandeutskottetochipartistyrelsen.OmochnärdetkommernågraförslagvillAndnorinteuttalasigom,utansägerbaraattarbetetfortsätter.

ValetavHåkanJuholtinnebärensegerförförnyelseprocesseninomSocialdemokraterna,enligtUlfBjereld,professoristatsvetenskapochSocialdemokrat.

–Juholtärinteendelavdetgamlaledarskapet,ochhardärmedenmindretungryggsäckattbära.Jagtyckerattdetärmodigtavvalberedningeneftersomhanintevaritministerochärliteavettoprövatkort,sägerUlfBjereld.

EnligtBjereldärJuholt”svagtvänster”,harenstarkpersonlighet,ärenmycketbrakommunikatörochhållerentusiasmerandetal.

JuholtsnamnlanseradessedanTomasEnerothtackatnej.StödetförJuholtökadeocksåsedanLeifPagrotskysagtatthanavprivataskälintestårtillförfogande.

–Mankanvälnästanbetraktahonomsomenjoker,givetatthaninteallsvaritettsjälvklartnamn.Menhanärliteannorlundamotdensocialdemokratiskapartikulturen.Hanärlitemodig,vågarstickautochärganskafrispråkig,sägerJennyMadestam,statsvetarepåStockholmsuniversitet.

Juholtvardenförstatungapolitikersomefterkatastrofvalet2010gickutochstöddeSSU-ordförandeJytteGutelandskravpåattallaskulleställasinaplatsertillförfogande.HansordvägdetungteftersomhansitteripartistyrelsenochansesdärförhaspelatenavgöranderollförMonaSahlinsbeslutattavgå.

HåkanJuholtharfrämstgjortsigkändsomförsvarspolitiker.Ifleraårleddehanförsvarsberedningen,harocksåvaritsakkunnigpåförsvarsdepartementet,ochäridagordförandeiförsvarsutskottet.

HanharävenettförflutetsomfotografochjournalistpåÖstraSmåland.

CarinJämtinärviceordförandeiSocialdemokraternaiStockholmsstad.Honärsedanoktober2006oppositionsborgarrådiStockholmsstadochviceordförandeikommunstyrelsen.

StockholmTT

Annons
Annons
X
Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X