Annons
X
Annons
X

Hägglundmåste vågastickaut

KRISTDEMOKRATERNAVårpartistyrelsevillattKD:sinriktningskavara”barnochunga”.Vilkaproblemenochlösningarnaärlåtermandäremotvaraosagt.Välviljansvåtafiltriskerarattledaossrakavägentillbakatillrollensomförbudsparti,skriverMalinAppelgren,JessicaNybergochKarlHenriksson.

GöranHägglund.

GöranHägglund. Foto: JONASEKSTRÖMER/SCANPIX

SvenskafolketharidetnärmastevantsigvidKristdemokraternasomettpartiikris–politikensmotsvarighettillSaab.ImorgoninlederKristdemokraternasittrikstingiUmeåochfrågornakringpartietspolitikhoparsig.

DetvärstasomkanhaskettnärKristdemokraternasrikstingäröverfördenhärgångenärattistortsettingetharskett.Detärocksådetorosmolnsomvisertornauppsig.

EfterKristdemokraternasuslavalresultattillsattepartietenframtidsstrategigruppförattanalyseravalresultatet,menframföralltförattföreslåennystrategiförpartiet.Gruppenforlandochrikeruntochhämtadeinsynpunkterfrånoroadekristdemokraterochladesedanframsinrapportmedenradförslag.Partistyrelsenpresenterarnu,utansynbarinfluensfrånrapporten,ettstrategidokumentsompekarutframtidsinriktningenförpartiet;”barns-ochungdomarsuppväxtvillkor”.

Annons
X

Viblevförvånadeöverförslaget.BarnsochungasuppväxtvillkorärsjälvklartenviktigfrågaförKristdemokraternaoch harsåvaritsedanpartietbildades försnart50årsedan.Menfråganbordevaralikaviktigförallamänniskor,oavsettpartisympatier.Påvilketsättskiljerviossfrånövrigapartiergenomattfokuserapåjustdethärområdet?Partiledningenharinteformuleratvaresigvilkaproblemsomskaangripasellerförslagpålösningar.Iställetförväntardesigattfåcarteblancheavmedlemmarnaatttasiganfrågan.

Vityckerdetkännslitesomattköpagrisenisäcken–förattvetaomförslagetärbramåstevisjälvklartvetavilkenangreppsvinkelviskata,vilkaproblemviserochförslagpåhurviskalösadem.

Detärdetsomskautgörapolitikensomviskasökaväljarnasstödför.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Tillsammansmedandrapartidistriktharviföreslagitenutvecklingavbarnomsorgspengenförattytterligareökavalfrihetförfamiljerna.Inteensidenfrågankanpartistyrelsengeklartbesked,desvarariställetattdevillutredafrågan.Detdugerinte,tyckervi.Fråganärjuintenyförpartistyrelsen.GöranHägglundvarsjälvsnabbatteftervaletlyftabehovetavförnyadfamiljepolitik.Ominteenutbyggdbarnomsorgspengärrättväg–förklaradåvilkensomärdet!

  Partistyrelsenväljerattpassaifrågaefterfråga.Vitrorattpartietmårbättreavtydlighet,vivilldärförsemerJaochNejochmindreNja.KristdemokraternaskaintemålauppnågoneländesbildavSverige.Deallraflestabarnochungahardetbraommanjämförmedsituationeniflertaletländer.Menlivetärtufft,manmöterproblemochutmaningar.Dethörtill.

  Vuxenvärldenmåstetaansvaretattvisabarnenvägeninilivet.Menhuvudansvaretliggerhosföräldrarochdetlillasamhälletidinnärhet,intehospolitikerochproffstyckare.Vuxenvärldensuppgiftärattgebarnochungautrymmeattmötamotgångarochmisslyckanden,inteattömkasamhälletsstarkasteresurs!

  Viärövertygadeomattbarnsvillkorliggerossallavarmtomhjärtat–ochsäkertärdetenavanledningarnatillattmanfrånpartiledningenvaltjustdenfrågan.Kristdemokraternasmedlemsregisterochvalmanskårärfullavmänniskorsomvillsinamedmänniskorväl.Detärbra,viskulleinteviljahadetpånågotannatsätt.

  Mendetfinnsriskatt”välviljansvåtafilt”blirtilletthinderförenpositivsamhällsutveckling.Fokuspåbarnsochungaslivsvillkorskulle,omviintepassaross,kunnaledarakavägentillbakatillrollensomförbudsparti.Viäroroligaförattpartietskafrestastillinförandeavnyaregler,förbudochinskränkningaridetvällovligasyftetattskyddaossmedborgareochinteminstbarnen.Dettrorviinteärtillgagnförnågon.Precissombarnintemårbraavcurlingföräldrarsomläggeralltingtillrättafördem,mårintesamhällenbraavcurlingpolitiker.

  Kristdemokraternamåstefortsättaattvaratydligaisinrollsompolitikensgränsvakter.Viäroroligaöverattpartiledningenageraralltfördefensivt.Påsåsättundvikervimöjligenfiender,menlärintehellerfånågravänner.

  Ientidnärsocialingenjörskonstsnarareänideologiskaövervägandenpräglaralliansensregeringspolitik,måstevivågastickautochgeklarasvarpådegrundläggandefrågornaomvartåtvisträvar.

  VitrorattKristdemokraternaharenbetydligtstörrepotentialändevikandeförtroendesiffrorsomopinionsinstitutenredovisarjustnu,menvemröstarpåettpartisomintevågar?ViförväntarossattGöranHägglundvågargebeskediUmeå.

  MALINAPPELGREN

  distriktsordförandeKristdemokraternaStockholmslän

  JESSICANYBERG

  1:eviceordförandeKristdemokraternaStockholmslän

  KARLHENRIKSSON

  2:eviceordförandeKristdemokraternaStockholmslän

  Annons
  Annons
  X

  GöranHägglund.

  Foto: JONASEKSTRÖMER/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X