Annons
X
Annons
X

Gröntljusfördatalagring

Sverigemåsteinföradetkontroversiellatrafikdatalagringsdirektivet,somtvingarteleoperatörerattsparainformationome-postochtelefonsamtaliupptilltvåår.DetblirkonsekvensenavendomiEG-domstolenidag.Därmedförsvinnerettavmotståndarnassistahoppomattstoppalagen.

Lästidigareartiklaromdatalagringsdirektivet:

EnligttrafikdatalagringsdirektivetskaEU:smedlemsländerinföraenlagstiftningsomtvingarteleoperatörerattsparainformationome-post,sms,telefonsamtalochinternetuppkopplingar.Vemsomringtvem,närenpersonkopplatuppsigpåinternetellernärnågonsms:atellerskickate-postskalagrasmellansexmånaderochtvåår.

SomSvD.seskrivitifleraartiklarskapardirektivetenhetdebattifleraeuropeiskaländer.MotståndarnamenarattdatalagringenäretthotmotdenpersonligaintegritetenochiSverigeharfleraremissinstansersågatdirektivet.

Annons
X

SåsentsomiförraveckantogDatainspektionenupptrafikdatalagringsdirektivetisingenomgångav20lagförslagsompåverkardenpersonligaintegriteten.”DatainspektionenochövrigadataskyddsmyndigheteriEuropaharvaritstarktkritiskatilldetEG-direktivsomliggertillgrundförlagringen”,skrivermyndighetenirapporten.

Menförmotståndarnahardetfunnitsetthoppomdirektivetheltskakastasipapperskorgen.Irland–somtillsammansmedFrankrike,StorbritannienochdenförrasocialdemokratiskaregeringeniSverigepresenteradeförslaget–bytteplötsligtfotochanmäldedirektivettillEG-domstolen.

Skälet:IrlandansågattEU:sministerrådsagtjatillkravetpåtrafikdatalagringpåfelgrunder.EU:sministerrådhanteradefrågansomattdenhandladeomdeninremarknaden.DärmedkrävdesenbartkvalificeradmajoritetochdärförspeladedetingenrollattbådeSlovakienochIrlandröstadenejtilldirektivet.

IanmälantillEG-domstolenhävdadeIrlandiställetattdatalagringenhandlaromenpolisiärochjuridiskfråga–någotsomgörattdenhamnarunderEU:stredjepelareochdärmedkräverattallamedlemsländeräreniga.

Processenidomstolenharskapatstortintresse,ochidecembersadedentyskaEU-parlamentarikernAlexanderAlvaro,somvaritparlamentetssärskildarapportöromdatalagringsdirektivet,tillSvD.seattomdomstolengårpåIrlandslinjesomfinnsdetintelängrenågonjuridiskgrundattinförakravetpådatalagring.

NuavslårdockEG-domstolendenirländskabegäran.Beslutettogspåtisdagenochföljerdenrekommendationsomdomstolensgeneraladvokattidigarekommitmed.

Fråganomdenpersonligaintegritetenharintetagitsupp,utandomstolenkonstaterarenbartattbeslutettogspårättgrunder.

Idomslutetskriverdomstolenattdeninremarknadenhotasattsnedvridasommedlemsländernaharolikakravpådatalagring.”Domstolenkonstaterarattdirektivettillstörstadelhandlaromhurdeninremarknadenfungerar”,skriverrätten.

Fördensvenskaregeringeninnebärbeslutetattdenumåsteinföraenlagsomdeegentligenintevillha.Justitiedepartementetharföljtprocessenidomstolenochkonstaterarnuattskyldighetenattinföradirektivetkvarstår.

–Eftersomutgångenblevsomdenblevpåverkardethärintedensvenskaprocessen,sägerMartinValfridsson,pressekreterarehosjustitieministerBeatriceAsk,tillSvD.se.

Enpropositionskaläggasframijuni,ochfråganberedsjustnupådepartementet.

LäsdomslutetpåEG-domstolenshemsida(PDF)

curia.europa.eu

Externlänk:LäsDatainspektionensrapport

datainspektionen.se
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X