Annons
X
Annons
X

EU:Greklandärpårättväg

EurogruppensattepresspåGreklandpåtorsdageniförhandlingarnaomnyareformergenomattpåminnaomlandetslikviditetsbristunderförstakvartalet.

Av Direkt
Greklandskrisen
GreklandsfinansministerEuklidisTsakalotos.

GreklandsfinansministerEuklidisTsakalotos. Foto: VirginiaMayo/AP

FörhandlingarnaomGreklandspensionsreform,budgetenför2016ochenprivatiseringsfondmåsteavslutasidenförstagranskningeninnannästadelavnödlånetbetalasut.

–Likviditetslägetkanblistramtigenifebruari,sadechefenföreuroländernasräddningsfondESM,KlausRegling,videnpresskonferenseftereurogruppensmöte.

–Detäravgörandeattdenförstagranskningeninteförsenas.VivetattGreklandbehöver4miljardereuroförskuldbetalningarunderförstakvartalet,fortsattehan.

Annons
X

Påintäktssidanväntasettprimärtbudgetunderskottdessamånadermedanbättretillväxtkanhöjaskatteintäkterna,sadeKlausRegling.

–Detäralltidmöjligtattskjutapåbetalningar,mendetärintebraförförtroendet,sadeESM-chefen.

EurogruppensordförandeJeroenDijsselbloemsadeattdengrekiskaregeringenharförsäkratförhonomattdevillhållauppereformtaktenförattstärkaförtroendethosinvesterareochgreker.

KlausReglingsadeattstorlekenpånästadelutbetalningavnödlånetfrånbörjansattestill5,5miljardereuro.Mendetförutsatteattdennagranskningklaradesavtilljul.

–Kanskeblirdetandrasiffroromdetärnågramånadersenare,sadehan.

DengrekiskefinansministernEuklidisTsakalotosförsäkradeattGreklandaccepterarattIMFdeltarireformprogrammet.MenJeroenDijsselbloemtillstodattdengrekiskaregeringenändåhelstskulleviljaslippaIMF,ommanhadekunnat.UppgörelsenmedeuroländernaijuliutgickdockifrånattIMFdeltar.

SamtidigtsadeJeroenDijsselbloemattIMFunderströkattfondenvilldeltaidetgrekiskaprogrammet.

FörattkommaigångmedgranskningenuppmanadeeurogruppenGreklandattsnabbtöverlämnagrundläggandebudgetdatatilltrojkan.Förstdärefterkantjänstemännenfrånkommissionen,IMFochECBåkatillAtenochinledaförhandlingarna.

EurogruppengavocksåECBiuppdragattkontrolleraattpolitiseringenavtillsättningarnapåledandeposteribankernaminskade.

Annons

GreklandsfinansministerEuklidisTsakalotos.

Foto: VirginiaMayo/AP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X