Annons
X
Annons
X

Granskningsnämnden:Tillåtet attkallaSDfrämlingsfientligt

DetärokejattkallaSverigedemokraternaförettfrämlingsfientligtparti.DetstriderintemotkravenpåsaklighetochopartiskhetanserGranskningsnämndenförradioochtvsomdärmedfriarettradioinslagiP4Extraifebruari.”Ettfullständigthorribeltbeslut”,tyckerSD.

SverigedemokraternaspartiledareJimmieÅkessonunderonsdagenspartiledardebattiriksdagen.

SverigedemokraternaspartiledareJimmieÅkessonunderonsdagenspartiledardebattiriksdagen. Foto: BERTILENEVÅGERICSON/SCANPIX

TvåpersoneranmäldeprogrammetochprogramledarensomundersändningensadeattJimmieÅkessonvarpartiledareförettfrämlingsfientligtparti.

EnjournalistsomgåttpåsammaskolasomSD-ledarenfickföljandefrågaunderprogrammet:”Ochhangickdååtdethålletatthanblevpartiledareförettfrämlingsfientligtpartiochdujournalistsomblandannatfokuserarpårasism.Harniträffatsidagsomvuxna?

DebådaanmälarnamenarattSverigedemokraternainteärfrämlingsfientligtutanettinvandringskritisktparti.MenGranskningsnämndensomgåttigenomSD:stidigareprincipprogramfrån2005ochdetnuvarandefrån2011anserinteattdetärosakligtattbeskrivaSDsomettfrämlingsfientligtparti.

Annons
X

Detärabsurtattkallaossfrämlingsfientligtnärviverkligeninteäremotallasomkommerhit. MattiasKarlsson,SD:svicegruppledare.

Nämndenpekarpåattpartietsägerattmanharen”nationalistiskgrundsyn”ochattnationalismenären”centraldelavpartietspolitik”.Partietförespråkarocksåen”gemensamnationellochkulturellidentitetblandbefolkningen”ochtyckerattdet”äruppenbartattvissakulturerärbättreänandra”.

AndracitatsomlyftsframärattSDförespråkaren”begränsadinvandring,isynnerhetfrånländerdärkulturenochvärdegrundenstarktavvikerifråndensvenska”ochattmanär”starkamotståndaretillmångkulturalismensompolitiskidéochsamhällssystem”.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  MenMattiasKarlsson,partietsvicegruppledareiriksdagen,ärupprördöverGranskningsnämndensbeslutochmenarattdetärfullständigthorribeltpåflerasätt.

  –Deskaintegesiginienpolitiskargumentationochgörasigtilltolkförvadvimenar.DetärlikaillasomomdeskullekallaModeraternaförlöntagarfientligtellerSocialdemokraternaförföretagsfientligt.Manklipperdessutomihopcitatlitehursomhelstochdraroerhörtlångtgåendeslutsatserochmantillåterattpublicservicegliderpåprincipenomopartiskhet,sägerMattiasKarlsson.

  HantyckerocksåattGranskningsnämndenlegitimerarettväldigtnegativtbegreppomSDsomärdirektfelaktigt.

  –Detärabsurtattkallaossfrämlingsfientligtnärviverkligeninteäremotallasomkommerhit,exempelvishar15procentavvåramedlemmarinvandrarbakgrund.Detärjusnarareattbeskyllaossförettsjukdomstillståndomviidetlägetskullevarafrämlingsfientliga,sägerMattiasKarlsson.

  Enledamotinämnden,K-GBergström,hadeenavvikandemeningochanserattinvandringskritiskärenmeradekvatbeteckning,ävenomdenocksåharsvagheter.

  QUIZ|Hurmycketvetduompolitik?

  VadvägradehongöraefterDianasdöd?

  quiz.svd.se

  Vadvetduomond,bråddödipolitiken?

  quiz.svd.se

  Politikernasgrodor–vilkahardukollpå?

  quiz.svd.se
  Annons
  Annons
  X

  SverigedemokraternaspartiledareJimmieÅkessonunderonsdagenspartiledardebattiriksdagen.

  Foto: BERTILENEVÅGERICSON/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X