Annons
X
Annons
X

Göruteserveringarnarökfria

73procentavsvenskarnaärpositivatillattinförarökfrittpåuteserveringar,visarnyundersökning.NukräverHotell-ochrestaurangfacketsEllaNiiaochledamöterfrånSvensktNätverkförTobakspreventionattrökförbudetpåkrogenutvidgastillattävenomfattautomhusmiljön.

Gästerskaintetvingassittainomhusföratthatillgångtillenrökfrimiljöpåkrogen.Detärdagsattutvidgarökförbudettillattävengällauteserveringar,skriverrestaurangfacketsEllaNiiaochfemandraskribenter.

Gästerskaintetvingassittainomhusföratthatillgångtillenrökfrimiljöpåkrogen.Detärdagsattutvidgarökförbudettillattävengällauteserveringar,skriverrestaurangfacketsEllaNiiaochfemandraskribenter. Foto: TOMASONEBORG

IdagärdetfyraårsedanvifickrökfrittpåkrogarnaiSverige.Detharblivitensuccé.Ensuccéförfolkhälsan,trivselnochförarbetsmiljön.Enstormajoritetavbefolkningen,gästerochanställdaocharbetsgivareärmycketnöjda.Väldigtfåvillgåtillbakatillförhållandenasområddeinnan.

Riksdagensmålförår2014sägerattingenofrivilligtskautsättasförandrastobaksrökisinomgivning.

Därförärdetdagsattgåvidare.Detärdagsattgörauteserveringarnarökfriaockså.Somgästskamanintetvingassittainneommanvillharökfrimiljö.

Annons
X

Alltflerordnaruteserveringarsomärinbyggda,mendärrökningärtillåten.Detinnebärattpersonalochgästersomvillsittaidentrevligamiljönutsättsförrökningen.Detbehövsettregelverksomgaranterarattuteserveringarblirrökfriamiljöer.

Detärocksådagsattsetillattrökrutanutanförserveringenintehamnaridirektanslutningtillentrén.Gästerskaharätttillrökfrimiljöpåserveringenävennärdekliverinochnärdelämnarden.

Attdenpositivaeffektenpåpersonalenshälsaharförbättratstackvarerökförbudethardokumenteratsvetenskapligt.Exponeringenförtobaksrökärnu30till60gångerlägrejämförtmedförerökförbudet.Uppgivnasymtomharhalverats-hosicke-rökare,menintehosrökare.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  SvensktNätverkförTobakspreventionharlåtitundersökningsföretagetSynovategenomföraenmätningförattblandannattittapåivilkamiljöermedborgarnabesvärasavpassivrökningochivilkamiljöerdevillsemerrökfrihet.Undersökningenvisaratt:

  •86procentavdetillfrågadeärpositivatillriksdagensrökfriamålför2014.Dettagälleroavsettkön,ålderellerpolitisksympati.Tvådagligrökareavtrehållermed.

  Ilinjemeddettavillenstormajoritethautökaderökfriamiljöer,tillexempelpåbalkonger,itrapphus,ientréer,ochikollektivtrafiken.

  •73procentärpositivatillattinförarökfrittpåuteserveringar. Inställningenärlikamellankönenochvanligastideyngstaåldersgrupperna.

  Icke-rökareärdubbeltsåoftapositivajämförtmedrökare.Men40procentavdagligrökarnaärändåstödjande.Undersökningenvisarintenågonskillnadiåsikternaberoendepådesvarandespolitiskasympati.

  22procentuppleverbesväravrökningenpåuteserveringar . Flerkvinnoränmänkännerbesvär,främstdeunder50år.

  Igruppensvarandevarmänniskormedarbetaryrkenochoffentliganställningöverrepresenterade,menfördelningenavseendepolitisksympativarjämn.Exrökareuppgavbetydligtoftarebesväränrökareochickerökare.

  Processensomleddetillrökfriaserveringarvisarattetableradevanorärmöjligaattpåverka.Utvecklingengåröveralltåtetthåll,låtvaramedolikahastighet.NågrastateriAustralienochKanadaharredaninkluderatuteserveringarisinlagstiftning,iandraländerstårmanpårutaett.EU-kommissionenövervägerjustnuisittsysselsättningsdirektoratvilkenformkommandeåtgärderskafånärdetgällerrökexponeringpåarbetsplatsen.

  Den1juni2005infördesrökfriaserveringariSverige.Fortfarandeexponerasanställdaochgästerpåuteserveringarna.Låtossnufortsättautvecklingenochutökaderökfriamiljöerna-förenbättrearbetsmiljöochettminskandetobaksbruk.

  ELLANIIA

  förbundsordförandeHotell-ochrestaurangfacket

  GÖRANBOËTHIUS

  viceordförandeiläkaremottobak,ledamotiSvensktNätverkförTobaksprevention

  MARIE-LOUISELUTHER

  LENASJÖBERG

  INGRIDTALU

  PÄRNILLAZIGHER

  ledamöteriSvensktNätverkförTobaksprevention

  Annons
  Annons
  X

  Gästerskaintetvingassittainomhusföratthatillgångtillenrökfrimiljöpåkrogen.Detärdagsattutvidgarökförbudettillattävengällauteserveringar,skriverrestaurangfacketsEllaNiiaochfemandraskribenter.

  Foto: TOMASONEBORG Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X