Annons
X
Annons
X

Gävleborginföralkotester

LandstingetiGävleborgblirförstilandetmedattinföraalkotesterförsinpersonal.Underettårstid-medstartioktober-skaenfjärdedelslumpvistutvaldaanställdatestasunderarbetstid,rapporterarP4Gävleborg.

Av TT

Blåstesternakommerattgenomföraspåplatsochdeltagarnalottasfram.

Enligtlandstingetspersonaldirektörkommerdensomharmerän0,2promilleiblodetatttasurtjänstmedlöneavdragochsedaninledsenrehabiliteringsutredning.

GävleTT

Annons
X
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X