Annons
X
Annons
X

"GatubarneniStockholmpolisanmälerintevåldet"

PolisenuppgerattdeintetidigaremärktavrasistisktvåldmotgatubarniStockholm,ochserfredagensattacksomenenskildhändelse.

–Dessabarnärbådebrottsförövareochoffer,menmörkertaletärstorteftersomdeintepolisanmäler,sägerPatrikUngsäter,enhetschefförgränspoliseniStockholm.

Det främlingsfientliga våldet

UnderfredagendeladesvartkläddapersonermedarmbindlarutflygbladsomuppmanadetillattutsättaensamkommandeflyktingbarnförbrottStockholmscity,enligtpolisen.Senareunderkvällensamladesmellan50och100mänochgicktillattackmotväktareochpolis.Enpersongrepsmisstänktförvåldmottjänstemanochvåldsamtmotstånd.Hanharnusläpptsmenärfortfarandemisstänkt.

–Vihadeenhändelseigårdärjagharuppfattatattmansamladesförattprovoceraochageramotensamkommandeflyktingbarn,sägerPatrikUngsäter,enhetschefförgränspoliseniStockholm.

IområdetruntCentralstationenärdetsedantidigarekäntattdetfinnsengruppbarnsomleverutanförsamhället.Exakthurmångadeärvetingen,menenligtPatrikUngsäterhandlardetomcirka300pojkariåldrarna15till20år,företrädesvisfrånMarockomenocksåAfghanistansomharvaltattlevautanförsamhälletochbegårbrottförattöverleva.

Annons
X

–Dessabarnärbådebrottsförövareochoffermen,mörkertaletärstorteftersomdeintepolisanmäler,sägerPatrikUngsäter,enhetschefförgränspoliseniStockholm.

Hanhartidigareintemärktattdetförekommerrasistisktvåldmotdennagrupp,utanserdetänsålängesomenenskildhändelse.

–Mendessabarnnärmarsigintepolisensjälvmant.Dettahandlaromkränktabarnmeddåligaerfarenheterfrånpolisenihemlandet,sägerPatrikUngsäter.

IStockholmjobbarpolisensgränsenhettillsammansmedsocialtjänstenförattnådessapojkar.Måletärattfåindemisystemetochkanskeframföralltattfokuserapådemsomharvarithärlitelängre.

–Detfinnsnågratongivandesomäröver20årochkriminella,delederosstilldeyngre,sägerPatrikUngsäter.

Räddabarnenjobbarfrämstmedbarnsomsökerasyl,menorganisationensgeneralsekreterareElisabethDahlinmenarattmanmåstejobbabrettförattnådennagruppmedsåkalladegatubarn.

–Vibehövermerkunskapomdemochvimåsteagerasnabbt,deäroerhörtutsattamenriskerarocksåattfastnaikriminalitet.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X