Annons
X
Annons
X

100miljonertillfyraSEB-toppar

FyraavbankenSEB:shögstachefermedvdAnnikaFalkengrenispetsenhadeinkomsterpåtillsammansöver100miljonerkronor2014.OrsakenärettaktieprogramsomgettnyckelpersoneriSEBsammanlagtenmiljardkronordesenastetvååren.

SEB:svdAnnikaFalkengren(tillhöger)tillsammansmedfinanschefenJanErikBack.Arkivbild.

SEB:svdAnnikaFalkengren(tillhöger)tillsammansmedfinanschefenJanErikBack.Arkivbild. Foto: BertilEricson/TT

SEB:svdAnnikaFalkengrendeklarerade2014föreninkomstavtjänstpådrygt27miljonerkronor,enligtSkatteverket.DärmedärhonenavStockholmsbörsensbästbetaldadirektörer.

MenfleraandraSEB-chefersomärbetydligtmindrekändaförallmänhetenkundeocksåinkasserahögaersättningarsammaår.FinanschefenJan-ErikBackhadeeninkomstpå23,5miljoner,chefenförkontorsrörelsenMatsTorstendahltjänadedrygt25miljonerochMagnusCarlsson,ställföreträdandekoncerncheföver24miljoner,enligtuppgifterfrånSkatteverket.Totalt100miljonerpåfyrapersonerpåettår.

Merpartenavmiljonernabestårdockinteavlön,utanärpengarsomchefernatjänatpåSEB:saktiebaseradebonusprogram.AnnikaFalkengrensfastaårslönfrånbankenär9miljonerkronor.DessutomharhoninkomsterfrånstyrelseuppdragiblandannatSecuritasochVolkswagen.

Annons
X

MenenligtSEB:sårsredovisningkundehonunder2014kvitterautknappt16miljonerfrånettaktieprogramsomstartade2011ochlöpteut2014.Övrigakoncernledningensandelvarvärd70miljonerkronor.ProgrammetinnebarattchefernainvesteradeegnapengariSEB-aktierförattsedankunnafåupptillfyra”gratisaktier”beroendepåhurSEB:saktiegåttpåbörsen.

EntredjedelavmåletvarkopplattillkursutvecklingenförSEB:skonkurrenterochtvåtredjedelarmätteSEB-aktiensavkastningjämförtmeddentioårigasvenskastatsräntan.Närprogrammetlöpteutibörjanav2014blevdetfullpottförcheferna.Aktienhadegettenavkastninginklusiveutdelningpå20procentperårjämförtmed9procentförkonkurrenternaoch3procentfördenlångaräntan.

TotaltinvesteradeenligtSEBcirka500nyckelpersoner110miljonerkronoriprogrammetsomblevvärt650miljoner,alltsåenvinstpåenhalvmiljard.Pengarnabeskattassomlön.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Ävenför2012årsmotsvarandeprogramblevdetjackpot.

  Därdeltog350SEB-chefersominvesterade100miljonermedennettovinstpå500miljonerkronor.SammanlagtrördetsigsåledesomcirkaenmiljardivinstfördenyckelpersonersomdeltagitiprogrammenDethadeblivitännumerominteSEBsattetttaksomslårtillnäraktiendubblatsivärde.

  2013och2014årsprogramharännuintelöptut. Sedan2012deltardockintehögstakoncernledningenlängreidessaprogramutaniettannataktiebaseratbonussystemdärchefernatilldelasaktierberoendepåomolikamåluppfylls,somavkastningpåegetkapital,bankenskostnaderochkundnöjdhet.Aktiernaärinlåstaiupptillsexår.

  EnligtSEB:skommunikationsdirektörVivekaHirdman-RyrbergharSEBmedvetetgåttfrånvanligakontantabonusartillaktieprogram.Kortsiktigabonusarhargåttfrån20procentavpersonalkostnaderna2007till4procent2014.

  –Dethandlarbådeomattuppmuntratillmerlångsiktighetochenanpassningtilldenyareglersomkommitnärdetgällerersättningarifinansbranschensägerhon.

  Ettmåldäraktiensavkastningkopplastilldenlångaräntanärdetintelitevälgeneröstnärräntornavaritsålågaefterkrisen?

  –Detharvaritettönskemålblandannatfråninstitutionellaägareattdetskafinnasbådeettrelativtmåttochettabsolut.Ävenomaktiengåttbättreänkonkurrenternakandenjuhafallit,sägerVivekaHirdman-Ryrberg.

  SEB-aktienhardesenasteårenrusatpåbörsen.Omräknatförennyemissionvarkursennereiunder20kronorimars2009förattsedanstigatill110kronorimarsifjol.Påtisdagenhandladesaktienicirka82kronor.

  UppgångenharocksåsyntsiAnnikaFalkengrenslönekuvert.2009deklareradehonföreninkomstpådrygt8,5miljoner,2013vardenuppei25miljoneroch2014alltså27miljoner.

  EnligtSEB:sårsredovisningägerhonSEB-aktierförcirka30miljonerkronorochhardärutöverinlåstaaktiervärdarunt35miljonerkronortilldagenskurs.

  Annons

  SEB:svdAnnikaFalkengren(tillhöger)tillsammansmedfinanschefenJanErikBack.Arkivbild.

  Foto: BertilEricson/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X