Annons
X
Annons
X

Frivillighetsomintepassarin

VarjeårgenomförRödaKorsetsFörstaHjälpenGruppercirka2500uppdrag.Frivilligasatsarcirka100000timmaravsinfritidvarjeår.Detärettexempelpåfrivilligorganisationernasbetydelsenärolyckan,stormenellerkatastrofeninträffar.

Trotsattmanarbetarmedolycksfallsberedskaputanvaresigläkemedelellermedicinskahjälpmedel(bara”medmänsklighetochförbandslåda”),harSocialstyrelsenslagitfastattlegitimeradmedicinskpersonalskabetraktassomyrkesutövandeävenpåsinfritid.

Meddettaföljer,enligtRödaKorset,ettansvar,blandannatförajournaler,somärmeränvadmanmäktarmed.Ifortsättningenblirdetdärförnejtacktilllegitimeradmedicinskpersonal. TyvärrärSocialstyrelsensagerabaraettexempelpåhurliteMyndighets-Sverigeförstårochvärdesätterfrivilligrörelsen.

Annons
X
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X