Annons
X
Annons
X

Franskciderbubblarigen

MUSTIGTVidrickersedanfleradecennieralltmervin.Ochdetfinnstillochmednågraeldsjälarsombörjatodladruvorhärilandet.Mennärskavipåallvarupptäckadenäktacidernsomjubyggerpåenytterstinhemskråvara?

Foto: MATS-ERICNILSSON

Sverigeärettmycketfattigtland,konstateraderektornfördetfranskaspråkinstitutiAix-en-Provencedärjagbefannmigundernågraveckorimittenav90-talet.Ingetvin,begränsadostkultur,alldelesförfåfrukterochgrönsaker.Utangastronomiskbredd.Unpaystrèspauvre,heltenkelt.

Somsvenskhukademanibänkenochbereddesigpåytterligaresmörj,mendennevältaligeakademikerbyttesnartfokusochinriktadesigiställetpåattvändauppochnedpåvåraingroddaföreställningaromFransmannen.

Såsentsomår1900hademerpartenavFrankrikesinvånareintefranskautannågotavlandetsregionalaspråksommodersmål,berättadehan.Dessutomärbaskernintesärskiltvanlig–utanföramerikanskafilmer–fortsattehannedmonteringen.

Annons
X

Fransmänsomintetalarfranskaochintebärsinkaraktäristiskahuvudbonadkanskeintehellerkolkarvin?Alldelesnyligenharjaginsettattdetfaktiskttidvisharlegatflerakornavsanningocksåinågotsomärsåsvårtatttänkasig.

FördrygtettsekelsedandrackmaniFrankrikemercideränvin.IdenorralandskapenNormandieochBretagneharciderntraditionellthaftfullständigdominans,ochovanpådettakomvinlusenshärjningarsomislutetav1800-taletslogutenstordelavlandetsvingårdar.

KringförrasekelskiftetflödadedärfördenjästaäppeldryckensomaldrigförrävenutanförciderregionernaochblevnupåmodetisjälvasteParis.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Dettogsedanfleraårtiondeninnanvinetkundeåterställaordningenochytterligareåtskilligadecenniertillsöletpetadecidernfrånandraplatsen.

  På1970-taletvardenurgamladryckendocknereförräkning.Denhadebörjatuppfattassomalltförmossigochmångaodlareersattesinaäppelträdmedmerlukrativagrödor,vilketleddetillattdetblevbristpåmust.Äpplenapressadesnubådetvåochtregånger,förattfåutsåmycketvätskasommöjligt,iettlitetantalstoraciderfabriker,medkraftigtförsämradkvalitetsomföljd.

  Räddningenkomförstpå1990-talet.Ambitiösaodlaretröttnadedåpåatttilllågapriserkastasinaäppleniindustrinsgap.Somvilkavinböndersomhelstskaffadedesigiställetegenutrustningförjäsningochbuteljeringhemmapågårdenochbörjadeprecissomsinaförebilderinomdruvsektorntalaomcidernsterroir.

  Detärdennasmakmässigtintressantapånyttfödelsesomgörattmanidagimångaländerkannjutaavettbrettsortimentavfranskkvalitetscider,somettfullgott–ochalkoholsvagare–alternativtillvin.

  Detgällerförståsbaraattfåkornpådefåtaligapärlornaidendånandeflodenavalkoläsk.

  Missainte:Villduläradigmeromcider?MissainteSvDKöketsstoracidertestnästavecka.

  Annons
  Annons
  X
  Foto: MATS-ERICNILSSON Bild 1 av 2
  Foto: RIKTIGCIDER Bild 2 av 2
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X