Annons
X
Annons
X

Frankrikemotavgrunden

Tillväxtenskrivsned,industrinbromsarinocharbetslöshetenärrekordhög.Europasandrastörstaekonomiputtrarolycksbådande.IveckanpresenteradeFrançoisHollandeennybudgetföriår.Snartskahanpresenteranästaför2013-detkanblidenavgörandestötensomfårinvesterareattplaceraFrankrikeisammafacksomkrisländernaSpanienochItalien.

FrançoisHollande.

FrançoisHollande. Foto: CHRISTOPHEENA/AP

LÄSMER: ”500000jobbiEuropahotas”

FrankrikespresidentFrançoisHollandestårframförendelikatvågskål.Åenasidanmåstedenhögastatsskuldenpressasned.Åandrasidanmåstereformertillföratthanteradenväxandearbetslösheten,enhaltandetillväxtocheninbromsningförindustrin.

FörattgöraillavärreärdessutomfranskabankerkraftigtexponerademotkrisländernaisödraEuropa.ÄndåärFrankrikeskostnadförattlånapåmarknadenrekordlåg.

Annons
X

MedanItalienochSpanientampasmedräntorsomfårhotetomnödlånattkrypanärmareharinvesterarehoppomattFrançoisHollandeskahållaFrankrikepåfötter.

LÄSMER: ”Dennuvarandekrisenärbarauppvärmning”

Philipped'Arvisenet,globalekonompåBNPParibasASA,harsagttillBloombergattmarknadenhartilltrotilldennyasocialistregeringen.

–Enbeväpnadfredärettbrasättattbeskrivasituationenpå,sägerhan.

Mend'Arvisenetanserattförtroendetbyggerpåattregeringenkanpresenteraenbudgetförnästaårsomärilinjemedtidigarelöftenomattminskastatskulden.

–RegeringenvetattdenmåstevaraförsiktigförmarknadenhållerögonenpåFrankrike.JustnuärdetfokuspåSpanienochItalienmenFrankrikemåstefortsättajobbamedbudgetunderskottet,sägerBalázsÉgert,ekonompåOECDiParis.

SvårighetenförHollandeblirattfåihopenbudgetsombådegertillväxtenenskjutsochminskarstatsskulden.DensenasteveckanharnyasiffroröverFrankrikesekonomipresenteratssomvisarattFrankrikesjunkeralltdjupare.Analytikernahaderäknatmedbättresiffrorijuliäntidigare,resultatetblevdetmotsatta.

LÄSMER: ”Hollandetillförsvarförbiljobb”

SjönkgjordesåvälinköpschefsindexförFrankrikestillverkningsindustrisomindexsiffranförfranskakonsumentersekonomiochEU:skonjunkturbarometersomvisardensamladekonfidensindikatorn.

OECDberäknadeimajatttillväxtenföriårblirblygsamma0,6procent.BalázsÉgertsägeratttillväxtenkanbliännulägreochhänvisartillattFranskastatistikinstitutet(INSEE)skrevnedsinprognostill0,4ochattregeringenskrevnedsintillväxtprognostill0,3procent.

–Industriproduktionenhargåttned,hushållensaktarnedsinkonsumtionocharbetslöshetenökar,samtidigtsomvihareninflationsomäromkring2procentårligen.

FrançoisHollandharhittillssvaratmedatthöjaintäkternaförstaten,detvillsägaskatten,snarareänmedattminskapåutgifterna.Iveckanklubbadesennybudgetföriårigenom.Nyttvarblandannatentransaktionsskattpå0,2procentpåaktieköp,beslutfattadesävenomhögreskattförhöginkomsttagareochförstörreföretagL.

LÄSMER: [ ”Hollandeskatafrånderika”](http://www.svd.se/naringsliv/artikel_7323793.svd)

Sammanlagtberäknasdennyabudgetengemerän7miljardereuroiökadeskatteintäkter.

OECDanserattregeringenbordesatsamerpågrönaskattehöjningarochattdetfinnsmöjlighetatthöjafastighetsskatten,detskulleenligtorganisationenvaramindreskadligtförtillväxtenänskattehöjningarpåarbeteochkapital.Mendetfinnsmeränskatterattfokuserapå.

Inomindustrinframförsallthögrekravpåattregeringenmåstegedenfranskakonkurrenskraftenenkraftigvitamininjektiongenomattförbättraföretagsklimatet.BalázsÉgertpekarpåenradstrukturellabrister.Dethandlaromenrigidarbetsmarknad,högarbetsgivaravgiftochhögminimilön.Dessutomfinnsfåmöjlighetertillomskolningfördensomstårutanjobb.

–Enhögarbetslöshetinnebärattstatenmåstespenderameriarbetslöshetsersättningochsocialbidragsamtidigtsomskatteintäkternaärmindreänvaddeskullekunnavara,detökardeoffentligautgifternaochminskarinkomsterna.AttminskaarbetslöshetenskulleökabådelångsiktigtillväxtochminskastatsskuldeniförhållandetillBNP.

Bristenpåkonkurrenskraftharsyntsiflerafranskaföretagsompåsenastetidenrapporteratomstoraförluster.IslutetavjulirapporteradeLafarge,världensandrastörstacementgrupp,enkraftignedgångivinsten,ÄvenfranskabolagsomPeugot,RenaultochSaint-Gobainrapporteradestorafalliinkomsternaunderförstahalvåret.

Peugotharundersommarenvarslat8000anställdaochtelekomföretagetAlcatel-Lucentmeddeladeijuliatt5000jobbkommerattförsvinnaochattkostnadermåstestrypasmed1,25miljardereuroinnanslutetpånästaår.FöretagetsvdBenVerwaayensägertillFinancialTimesattföretagetförberedersigförenmindreochmeroförutsägbarmarknad.

–Försexmånadersedangickvitillmarknadenochsaattdeskulleförväntasigenhögreavkastning2012än2011.Detärdagsatttittaispegelnochsägaattviharvaritalltföroptimistiska,sägerBenVerwaayen.

LÄSMER: [ ”Hollandepressaromeuroobligationer”](http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/artikel_7219449.svd) **

**

Annons
Annons
X

FrançoisHollande.

Foto: CHRISTOPHEENA/AP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X