Annons
X
Annons
X

Frälsningsbönmothomosexualitet

IinspelningarmeddoldkamerasägerenkårledareiFrälsningsarménatthomosexuelltsexärensynd.Enannankårledareförsökerbotahomosexualitetmedbön.

–Viharrättattsättavårakriterier,sägerFrälsningsarménsledareMarieWillermarkomkravenförattblifrälsningssoldat.

NärTV4:sKallaFakta,somsändspåsöndagen,meddoldkameraspelarinsamtalmedenledareförenavFrälsningsarménskårerilandetsägerhan:

–Frälsningsarménsgrundpositionäratthomosexuelltsexärensynd.Enmanskainteliggamedenmansåsomhanliggermedenkvinna.

NärreporternutgersigförattvarahomosexuelltarenannankårledareinitiativtillböndärhanberGudförändrareporternsläggning.

Annons
X

–Nubervi,Herre,attduskasändadittljusöverdethärochattduskabefriahonomfråndethär,sägerkårledaren.

ImejltillTV4trorFrälsningsarménattdetberorpå”någrapersonligaåsikterfrånnågrakårledare”.

FrälsningsarménsledareMarieWillermarksägertillSvD.seattdetinteärenallmänrättighetutanetterbjudandeattvarafrälsningssoldat.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  –Viharrättattsättavårakriterier,sägerhon.

  FörattblisoldatskamanbekännasigtilldendogmaochdelivsstilskravsomFrälsningsarménhar.Detinnebärblandannatattensoldatintefåranvändaporrellerdrickaspritochsätterävenreglerförvilketsexuelltbeteendesomäraccepterat.

  –Vårsynpåäktenskapetärattdetärmellanmanochkvinnaochdensomärhomosexuell,ellerfördendelenärenensamstående,inteskalevaisexuellarelationerutandåfårmanväljaavhållsamhet,sägerMarieWillermark.

  Enligthennehandlardetinteomdiskriminering.Allaärvälkomnaattvarasåkalladecivilamedlemmar.

  –Allamänniskorharrättattdefinierasigsjälva.Homosexuellaärvanligamänniskorochvibemöterdemsomdet.Vikanhållaisäratttyckaommänniskorsomharenannanuppfattningänvårtraditionellatvåtusenårigasyn.

  EnligtKallaFaktatogFrälsningsarmén1996ocksåframettetisktdokumentsomfastslogattpersonersomleverutsinhomosexualitetintekanfåblisoldateriFrälsningsarmén.Iårhardokumentetändratsochinnehållerintelängrenågontextomhomosexualitet.

  ImejlfrågarKallaFaktaocksåvarförFrälsningsarméniundervisningshandbokenJuniorsoldaternaslöftenskriverattbarnochungdomarskafålärasigatthomosexualitetärfel.Svaretblirblandannatattmaterialet”isinhelhetärgammaltochhållernupåattsesöverochuppdateras”.

  Fleratrossamfund,ochfrånflerareligioner,somärkritiskatillhomosexualitetfårstatligtstöd.

  FrälsningsarménfårvarjeårenmiljonkronorfrånNämndenförstatligtstödtilltrossamfund.Samtidigtsägerlagenattstödbarakangåtillsamfundsomleverupptillsamhälletsgrundläggandevärderingar.

  KyrkoministerStefanAttefall,Kristdemokraterna,serdockinulägetingaproblemmeddet:

  –Allareligiösasamfundharsäkerligenåsikterochlivsstilskravsomduochjagkanskeintehållermedom.Menattrecenserasamfundsteologiskaåsikter,ja,dåkanviintehanågotstödallsöverhuvudtaget.

  StockholmTT ochSvD.se

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X