Annons
X
Annons
X

”Försvararnaharnästanalltidenfördelistadsmiljö”

SyriskaregeringstrupperfortsätterbekämparebelleriAleppo.Attfullskaligastridernuutspelarsigienstorstadärtilloppositionsstyrkornasfördel,sägerBoPellnäs,pensioneradöversteochsäkerhetspolitiskexpert.

Foto: AP

BådasidorsägersignåframgångarpåslagfältetiAleppo.Regimenuppgavsentisöndagsattde”rensat”stadsdelenSalaheddininorraAleppofrånrebellerochorsakatstoraförlusterblandoppositionstrupperna,någotsomsnabbttillbakavisadesavaktivister

–DevarbaraiendelavSalaheddin,inteicentrum,sägerRamiAbdul-RahmanvidSyriskaMänniskorättsobservatorietiEnglandtillnyhetsbyrånAP.

EnligtaktivisteristadenfortsätterstridernasamtidigtsomdenuhävdarattSalaheddinskavarafrifrånregimtrupper.

Annons
X

Vilkenbetydelseharmiljönfördestridande?

–Desomärdåligtbeväpnadeharenbetydligtstörrechansattklaraenstridienstadsmiljöänutanför.Iställetförattblibeskjutnaavtiostridsvagnarbehöverdekanskebarahanteraenellertvåitaget.Samtidigtärdetsvårtattskjutamedartilleriienstad.Detärsvårtattfånereldendärmanvillhaden,denfastnarlättihögrehusochsåvidare.Granatkastarefungerarnaturligtvis,sägerBoPellnäs,pensioneradöversteochsäkerhetspolitiskexpert.

BoPellnästilläggerattdetäravgörandeförrebellernaattdeharharvapensomärkraftfullanogattslåutstridsvagnarna.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  –Detärfråganomdehardet,mendebeväpnarsigjuuppenbarligenefterhandutifrån.

  Huranpassadeärstridsvagnarförstadsmiljön?

  –Detarsigvälframävenomdetliggerstenochbråtepåvägarnaochharenkanonsomkanskjuta150metermensomnubarabehöverskjuta40.Mendeärmerutsatta.Duharverkligenchansenattkommademinpålivetmedkortviddigapansarvärnsvapen,frånkällareochellerandraplatserdärdukanhållastånd.

  Varthamnardecivilaikonflikten?

  –Deråkarnogillautfrånbådahållomdeintelyckastasiguturkrigszonen.Mankanmisstänkaattvissarebellgruppervillutnyttjadecivilasomnågonslagsskyddsfaktor.Samtidigtkanmanmisstänkaattregeringstrupperintetarsåvärstmyckethänsyntillattdetfinnscivilablanddemålmanvillbekämpa,sägerBoPellnäs.

  –Attcivilastannarkvarkanhaolikaskäl.Defastnarförattdeintevågarlämnahusennärdetsmällerochbedömerkanskeattdetärsäkrastattgånerikällarenförattstannadär.Sedanfinnsdesomstannatförlängeförattdehoppadesattdeinteskulledrabbas.

  Vadutmärkerkrigistadsmiljö?

  –Iochmedattdetövergårtillnärstridersåärdetpsykisktväldigtpåfrestandeeftersommanärsåinvolveraddirektmedsittköttochblodivadsompågår.Detärenväldigtintensivpersonlignärvaroienstridienstad.

  EnligtBoPellnäspåverkarocksårökochdammbildningfrånrasandehusmöjlighetenattorienterasigistriden.

  –Samtidigtmöjliggördetfördensomärdjärvatttasigframochkommain,sägerhan.

  Vilkanackdelarharregeringstrupperna?

  –Detbrukargååtoerhörtmycketansträngningarochdettarlångtidattöverhuvudtagetflyttaframsinapositionerbaranågotkvarter.Dumåsterensahusochsäkerställaattduharkontrollöveromgivningen.Attrensaettfyravåningshusibetongäringenenkeluppgiftochingetsomamatörersysslarmed.

  –Jaghardockingenaningomhurskickligaochlistigadehärrebellernaär,omdeharmöjlighetattexempelvisförsåtminerahussåattdetblirsvårtatttasigin.

  Ärdetspeciellasoldatersomskickastillensådanhärmiljö?

  –Detärspeciellträningsomkrävs.Dumåsteoftasprängadiggenomtakexempelvisförattkommavidaretillnästavåningietthus.Detkräverväldigtvälutbildadeochvälleddaförbandförattgöradetmednågoneffektivitet.Ochförsvararnaharnästanalltidenfördelistadsmiljö.

  Omkring200000civilauppgeshaflyttAleppopågrundavstridernaenligtFN:suppskattningar.

  LäsdetsenasteomstridernaiSyrien

  BildenkommerfrånenanonymfilmtageninneiSyrien. Foto: AP

  Annons
  Annons
  X
  Foto: AP Bild 1 av 2

  BildenkommerfrånenanonymfilmtageninneiSyrien.

  Foto: AP Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X