Annons
X
Annons
X

Förslagtillnyakostrådupprörmjölkbönder

Livsmedelsverketsförslagtillnyakostrådommjölkfårmejeribranschenattgåitaket.BådeLRFMjölkochArlamenarattdetäroacceptabeltattbegränsamjölkdrickandetutanattredovisahurkonsumenternaifortsättningenskakunnafåisigtillräckligtmedkalcium–ochdärmedundvikanäringsbrist.

Mjölkkrisen
MjölkkoriKungsbacka.Livsmedelsverketsförslagtillnyakostrådupprörsvenskamjölkbönder.

MjölkkoriKungsbacka.Livsmedelsverketsförslagtillnyakostrådupprörsvenskamjölkbönder. Foto: BJÖRNLARSSONROSVALL/TT

Detärbistratiderförlandetsmjölkböndersomredanpressasavlågamarknadspriser.ILivsmedelsverketsförslagtillnyamiljöanpassadekostrådsomlämnadesinovemberingårdessutomenrekommendationomattbegränsakonsumtionenavmejeriproduktertill2–5dlomdagen.

Rådetfinnsintemedidenkortversionsomriktastillallmänheten,menvälidetbakgrundsmaterialsomvändersigtilldietisterochkostplanerareinomallaområden.

Enmängdpå2–5dlomdagenbeskrivsdärsomtillräckligföratttäckabehovetavnäringsämnen”beroendepåkostenssammansättningiövrigt”.

Annons
X

LRF**Mjölkhar**isittremissvarräknatutattenvuxenpersonmåsteäta500gramgrönkålomdagen,eller900gramspenat,föratttäckasittbehovavkalcium.”2dlkrävermycketstorkunskapochextremkosthållningförattintefånäringsbrist”,tilläggerLRF(Lantbrukarnasriksförbund).

–Viharbegärtattfåsedenäringsberäkningarsomnämnsiförslagetochsompåståsliggatillgrundförrekommendationenmenfåttbeskedetattmanjustnuhållerpåatttaframdem,sägerHelenaLindmark-Månsson,expertpånutritionvidLRFMjölk.

–Detgörattvibliroroligaöverattrådetintebyggerpåstabilvetenskapliggrundochattkonsumenterkanriskeraattintenåupptillrekommenderatintagavfleranäringsämnen.Dethärvändersigtillbarnfråntvåårochuppåt.Utanordentligtunderlagkanviintegöraettordentligtremissvarochdåbordemanhellrehaväntat,sägerHelenaLindmark-Månsson.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Livsmedelsverketmotiverarrådetmedattkorsläpperutmetangassomärenaggressivklimatgas,ochpekarocksåpåattdagensanimalieproduktioniettglobaltperspektivminskardenbiologiskamångfaldenochledertillökadanvändningavväxtskyddsmedelgenomattnaturmarkeranvändstillodlingavblandannatsojaförfoder.

  EnligtLRFMjölkärdockanvändningenavimporteratsojafoderpåvägattheltfasasut,ochmenbetonarocksåattbetandedjurbidrartillandramiljömålsomöppnalandskap.

  ÄvenArla**reagerar**isittremissvarstarktemotrådetattdrickamindremjölkochvarnarförattförslagetkanutgöraenhälsofaragenomattäventyraintagetavkalcium.Arlamenarattdetär”oacceptabelt”attnödvändigbakgrundsinformationsaknas.

  –LRFMjölkrepresenterarhelamejeribranschenochvistöttardemhelt,sägerClaesHenrikssonsomärpresschefpåArla.

  BådeArlaochLRFMjölksaknarendiskussionkringdenavvägningsombehövergörasmellannäringsinnehållochmiljöpåverkan,ochtyckerattmjölkenintekanjämställasmedsockerproduktiondärdetskerenmiljöpåverkan”utannågonnäringsmässigvinst”.

  ÄvenJordbruksverketvädrarmissnöje.Myndighetenmenarattkortversionensrådattväxlatillmagramejeriprodukterärvälavvägd,menskulle”gärnasesammanyanseribakgrundstexten”.

  –Närdetgällermiljönsåtyckerviattmankanhittaenbättreavvägningmellanmiljö-ochklimatmålnärmanbedömermejeriproduktionen,sägerKatarinaJohanssonsomharskrivitJordbruksverketsremissvar.

  Kritikendelasdockinteavalla.Sverigeslantbruksuniversitet,SLU,ställersigexempelvispositivtilltextensomtaruppmejeriprodukter,ochärilikhetmedflertaletremissinstanserpositivttillinitiativetatttaframmiljöanpassadekostråd.

  SvDharsöktÅsaBrugårdKondesomärnutritionistpåLivsmedelsverketochansvarigförarbetetmedatttaframdenyakostråden.Honavböjdedockattkommenteraunderonsdagen.

  –Arbetetmedattgåigenomremissvarenharinlettsochpågårförfulltmendeharintehunnittittapådehärfrågornaännu.InnanÅsagjortdetavböjerhonattkommentera,sägerTorbjörnAlbertpåLivsmedelsverketskommunikationsavdelning.

  Annons
  Annons
  X

  MjölkkoriKungsbacka.Livsmedelsverketsförslagtillnyakostrådupprörsvenskamjölkbönder.

  Foto: BJÖRNLARSSONROSVALL/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X