Annons
X
Annons
X

Fördjupadstudie:Ävenettglasvinärdåligtförhälsan

Påståendetattmåttligtdrickandeskyddarmothjärt-ochkärlsjukdomarärheltochhålletenmyt.DenslutsatsendrarforskarebakomennyochfördjupadinternationellundersökningsomidagpresenteraspåMedicinskariksstämmaniStockholm.

SvenAndréassonäröverläkarevidBeroendecentrumiStockholmochprofessorisocialmedicin.

SvenAndréassonäröverläkarevidBeroendecentrumiStockholmochprofessorisocialmedicin. Foto: TOMASONEBORG

–Alkoholkanvaragottochtrevligt,mendetgårinteattpåståattdetärbraförhälsan.Detärdetintehurmycketellerliteviändricker,sägerSvenAndréasson,professorisocialmedicinochöverläkarevidBeroendecentrumiStockholm.

HanhartillsammansmedfemandraforskarefrånUSA,Kanada,AustralienochSverigefåttuppdragetavSvenskaläkarsällskapetochnykterhetsorganisationenIOGT-NTOattundersökaforskningenomlågdoskonsumtionavalkohol.ResultatetredovisasidagpåMedicinskariksstämmanochsenareävenienvetenskapligtidskrift.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Forskargruppenmenarattmannukanslåhålpåpåståendetattlättellermåttligkonsumtionavalkoholskullehaenskyddandeeffektmothjärt-ochkärlsjukdomar,diabetesellerandrasjukdomar.I30-40århardetannarsfrånendelforskarhållhävdatsattettmåttfulltalkoholintagminskarriskenförhjärtinfarkt,medandenärförhöjdintebaraommankonsumerarstoramängderutanocksåommanheltavstårfrånalkohol.

  Annons
  X

  Poängenförenbrahälsaskullealltsåintevaraattmanväljerbortalkoholenutanattmanfaktisktaktivtsertillattdrickaexempelvis1-2glasrödvinvarjedagförattskyddasigmotsjukdomar.EnenkelGoogle-sökninggerflerahundratusenträffarommansökerpåattalkoholärbraförhälsan.OchgenomårenärdetenheldelläkareiSverigeochinternationelltsomgetthälsorådsomjustgårutpåatt”litealkoholskyddarhjärtat”.

  Detharsaluförtsutannormalförsiktighet.Särkiltsomläkarkårensåvälvetattalkoholenpåsåmångaandrasättäretträvgiftsomorsakersåmycketsjukdom,lidandeochdödsfall. SvenAndréasson,professorochöverläkare

  –Deetableradestudiernaärväldigtsvaga.Nybevisningpekarpåattsambandenisjälvaverketärfelaktigaochattdetintefinnsnågrapositivaeffekteralls,ochattalkoholdärförenbartärskadlig,sägerSvenAndréasson.

  Hansarbetsgruppharsamlatinforskningsomredanfinnsochdäreftergranskatdenvetenskapligakvaliteteniöver100studiersedan1970-talet.Slutsatsenärattdenepidemiologiskaforskningenärundermålig.

  –Villmanhahögstavetenskapligakvalitetharmanalltidrandomiseradekontrollstudierdärenellerflerakontrollgrupperfinnsmed.Normeninommedicinenärattvitestarmedengruppsomprövarmetodenmedenkontrollgruppsomintegördet.Menhärharmanintegjortdetenendagång.Alltbyggerpåobservationsstudierdärmanföljerengruppunderlångtidochbaraställerenmassafrågortilldemsomdeltar.Erfarenhetenärattmanoftamissardeverkligaorsakernaidentypenavstudier,sägerSvenAndréasson.

  Attdödlighetenihjärt-kärlsjukdomarminskatharheltandraorsakeränattnågraibefolkningendrickermåttligtmenarforskargruppen.Dethandlarombättremedicinskbehandling,allmäntenmerhälsosamlivsstilochpositivasocioekonomiskafaktorer.

  MenBengtFagrellgerintemycketföruppgifternaomattdetsaknaspositivahälsoeffekteravalkohol.HanärprofessoremeritusimedicinvidKarolinskaInstitutetochhari20årstidhävdatattettdagligtmåttfulltdrickandeärbraförhälsan.Detrörsigomettglasvinförenkvinnaoch2glasvinförmannenvarjedag.Detminskarriskenattinsjuknaellerdöihjärt-kärlsjukdommed30procentochgerenpåtagligtlägreriskförreumatiskabesvär.

  –Visstärdetenbristattdetintegårattgörarandomiseradekontrollstudier,menunderlagetärändåfullttillräckligtimångainternationellastudiersomvisarattlättellermåttligamängderalkoholminskarriskenattdrabbasavfleravanligafolksjukdomar.DetärexempelvisHarvardmedicalschoolsomkommerframtilldetochdetbordevaratillräckligtövertygande,sägerBengtFagrelltillSvD.

  Annons
  Annons
  X

  SvenAndréassonäröverläkarevidBeroendecentrumiStockholmochprofessorisocialmedicin.

  Foto: TOMASONEBORG Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X