Annons
X
Annons
X

Folketsbodväxer

EXTRAPLATS.Vadgörmanmedfriggebodensfemextrakvadratmeter?JournalistenochförfattarenEvaWredefrågade15arkitekterochvisarförslageniboken15kvadratmeter,15arkitektritadefriggebodar.

Foto: 15KVADRATMETER,15ARKITEKTRITADEFRIGGEBODAR

Folketsbodväxer.Hela15kvad­rat­meterstorfårnumerafrigge­bodenvarautanbygglov–femkvadratmetermeräntidigare.

–Deextrakvadratmetrarnagörjättestorskillnad.Mankanbörjafunderapåtvåfunktioner.Växthusochkeramikverkstadellergästrumochhemmaspa,sägerjournalistenochförfattarenEvaWredesomskrivitboken15kvad­ratmeter,15arkitektritadefriggebodar(BokförlagetMaxStröm).

Idenharhonlåtit15arkitekter,alltfrånetableradearkitektersomGertWingårdhtillnyutexamineradekonstfackelevenJonasWagell,ritaförslagpåbodar.Spridningenöverlandetharbidragittillspännandetankebanor.

Annons
X

–Väderochklimatpåverkarutformningen.ISkåneblåserdetmycket,vilketSkånebaseradearkitekternaKubikArkitektertoghänsyntill.

Mendetäringenhandbokhonskrivitutanenbokatthämtaidéerfrån.Denskaväckanyfikenhetochlockatillfördjupning,mendensomvillbyggaexempelvisThomasSandellshusmåstekontaktaarkitektenochköpalossritningarna.

–Friggebodenärmänniskornasarkitektoniskafrihetsventilochjagsermigsomförmedlareavkunskapmellanarkitektenochdenintresseradeamatören,sägerEva,somtidigareblandannatarbetatpåForumAIDochHusochHem.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Resultatetavarkitekternasarbeteär15småhussomvarierariformochifunktion.ArkitektgruppenSnövithartänktsigenboddelvisikanalplastmedanStrataArkitekturharanväntbetong.Detfinnsrundabodar,öppnabodarochflerabodarpåettbegränsatområde.

  Friggebodenshistoriainleddes1978dåcenterpartistenElvyOlssonladeettförslagomenbodpåtiokvadratmetersomkundeuppföraspåvillatomterutanbygglov.NärBirgitFriggeboettparårsenareklubbadeigenomförslagetfickhonlånautsittnamn.

  Anledningentillattförslagetkomupppåpolitisknivåvarattbygglovsansökningarnaväxtepåhöghoslandetsstadsbyggnadskontor.Handläggningstidenblevlångochtillsluttappademångatålamodet,struntadeitillståndetochbyggdeändå.

  År2008ärdetdagsförytterligareförändringar.Förutomtilläggetpåfemkvadratmeterärdetnutillåtetattdelauppytanpåsåmångabodarsomde15kvadratmetrarnaochtomtentillåter.

  Detgerutrymmeförnyatankarochidéeromhuretthusfårseut.AttuppmanamänniskortillenarkitektoniskleklustärvadEvahoppaspå,menfördeflestafinnsdetbegränsningarförvadsomgårattbygga.Vistyrsavekonomi,naturenpåtomtenochsyftetmedattbyggaenfriggebod.

  –Detmanbörtänkapåärvadbodenskaanvändastill.Villmaniförstahandhaettförrådkanskedetinteärnödvändigtattvinterbona.Menvillmanökabostadsytanhamnarprojektetpåenannannivå.Dåkandetvararimligtattjämföraprisetmedvaddetkostarattbyggaettnyttbostadshus,detvillsägarunt10000krkvadratmeternförenbartmaterial,sägerEva.

  Närdetgällermaterialvalbörmantänkaigenomhurmyckettidmanvillläggapåunderhåll.Träärettmaterialsomförrellersenarebehöverenuppfräschning,ommaninteväljerexempelvislärkträsomiprincipärunderhållsfritt.

  –Detärviktigtatttänkaigenomvilkaföljderdeestetiskavalenfår.Deflestaavarkitekternaharvaltborttakutsprång,mendetökarslitagetpåfasaden.Igengäldärdetsnyggt,sägerEvasomsjälvfunderarpåattutvecklafamiljensfriggebodtillettsommarkökmedmatplatsochträdäck,därmatlagningslustenochkreativitetenkanfåutrymme.

  HelenaKaasik

  Annons
  Annons
  X

  Folketsbodväxer

  Foto: 15KVADRATMETER,15ARKITEKTRITADEFRIGGEBODAR
  Annons
  X
  Annons
  X