Annons
X
Annons
X

FOImisstänkersekretessbrott

FOImisstänkerbrottmotoffentlighets-ochsekretesslagenisambandmedSverigesRadiosavslöjandeomvapenaffärenmedSaudiarabienochförberederenanmälantillJustitiekanslern(JK).

Av TT
(uppdaterad)

IettpressmeddelandepekarFOIpådehandlingarsompubliceratsblandannatpåSverigesRadioshemsidasedanden6mars.

JK-anmälanskavaraklar”snarast”,menmerprecisänsåvillFOI:spressansvarigaMariaHugosson-Byggeintevara.

AvjuridiskaskältänkerFOIintehellerkommenteraanmälanytterligare.

Annons
X

–UrettmyndighetsperspektivärdetlogisktattgöraenJK-anmälan.Ommyndighetenharsekretessbelagdahandlingarsomspridsärdetnaturligtattmanvillhaprövatomdetbegåttsettbrottmottystnadsplikten.Iförlängningensyftaranmälantillattfåredapåvemsomläckt,sägerNilsFuncke,journalistochsekreterareidenparlamentariskayttrandefrihetskommittén.

SverigesRadiobörhavaritvälmedvetenomattenanmälankundebliföljden,fortsätterhan.

–NärJKfårdetpåsittbordfårdendelstittapådetmisstänktasekretessbrottet,ochvägadetmotenannanpassusigrundlagensomåläggerJKattvaraförsiktigattvidtaåtgärdersomkanuppfattassomettingreppmotyttrandefriheten,sägerFuncke.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  –Jagtyckerdetärytterstolyckligtommyndigheternavillefterforskavårakällor.Jagsersyftetsomattskrämmavårauppgiftslämnareochdetkanskadademokratin,sägerEkotschefochansvarigautgivareAnneLagercrantztillTT.

  TT:Menkandethabegåttsettbrotthär?

  –Detärjuinteprövat,sådetvetviinte.

  AnneLagercrantzförsvararpubliceringenavsekretessbelagdahandlingarpåhemsidan,eftersomdetvaritavgörandeförattfåmakthavareattviljatala.HonframhållerocksåattEkotfortsättersinrapporteringochskyddarsinakälloriallalägen.

  TT:TarEkotnågotansvarförattinformerakälloromattdekangörasigskyldigatillbrottomdevillläckasekretessbelagdahandlingartiller?

  –Jagkaninteallstalaomdehärkällornaellerhurvikommitöverinformationen.Mengivetvisärallaberördavälinsattaijuridikenochdettyckerjagärvårtansvar.

  –Ävenommanintekanvetaheltsäkertsåverkardetganskasannoliktattnågonharbrutitsintystnadspliktgenomattlämnautdehärhandlingarna,sägerförfattarenochyttrandefrihetsexpertenAndersROlsson.

  Närdetgälleruppgiftermedsekretesskandeistorutsträckninglämnasmuntligen,förklararOlsson.Mennärdetgällerenpappersöverlämningenärdetannansak.

  –EftersomEkotharlagtuthandlingarnapåsinhemsidasåhardejubevisligenläcktutellerkommitiEkotsbesittning.Detövervägandetroligaärattdetärnågonsommedvetetlämnatutdemochdetfårmanintegöra.

  TT:SådutyckerinteattbeskedetomenJK-anmälanvarförvånande?

  –Intealls.

  Idagstoddetocksåklartattdetinteblirutfrågningarikonstitutionsutskottetnärdetgällersaudivapenaffärenivår.

  –Utfrågningarkanhållastidigastihöst,sägerKU-ordförandenPeterEriksson(MP).

  Läs även

  StockholmTT

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X