Annons
X
Annons
X

FlyktenfrånLundinPetroleum

LundinPetroleumtappadeytterligareterrängpååretsStockholmsbörssedanFolksamtydliggjortattbolagetfåttnogavsittägandeioljebolaget.UndergårdagskvällenharävenHandelsanställdasförbundmeddelatattförbundetlämnatinensäljorderförattsäljasinaaktier,värdacirka3miljonerkronor,ioljebolagetsomanklagatsförfolkrättsbrott.

AshleyHeppenstall,vdochkoncernchefförLundinPetroleum.

AshleyHeppenstall,vdochkoncernchefförLundinPetroleum. Foto: GUNNARLUNDMARK

–SåfortvifickvetaattFolksamskullesäljasinaaktierbestämdeviossförattsäljavåra.Viharredangettsäljordern,sägerHandelsordförandeLars-AndersHäggströmenligttidningenHandelsnytt.

LundinPetroleumharanklagatsförbrottmotmänskligarättigheterisåvälSudansomEtiopien.Påbolagsstämmanden10majkrävdenågrasvenskainstitutionellaägarekortenpåbordetochvillefåtillståndenoberoendeutredningavoljejättenstidigareverksamhetiSudan.ÄvenomstyrelseordförandeIanLundinvannstridenomrösternamedbetryggandemajoritetvisadedenlivligastämmanochdebattendärattdetiägarledgrorettstortmissnöjekringägarfamiljenshanteringavdeninflammeradefrågan.

Attdetdessutomvar22procentblandägarna,avsevärtfleränväntat,somröstadeförattdetskulleskeenutredningvisarattmångavillseräfstochrättarting.DetresvenskainstitutionellaplaceraresomställdesigbakomförslagetomenoberoendeundersökningvarFolksam,RoburSwedbankochAndraAP-fonden.Tillsammansutgjordederasägarandelioljejättenvidstämmancirka5procentsådetsannolikaärattocksåendeltongivandeutländskainstitutionerställdesigförenoberoendeutredning.

Annons
X

SwedbankRoburäroljekoncernensenskiltstörstainstitutionellaägarehärhemmamedknappt3procentavkapitalochröster.PärBäckmanärinformationschefpåRobur.

HurställerniernutillattFolksam,medägaransvarigCarinaLundbergMarkow,görslagisakenochdumparsinaaktier-följerniFolksamsexempel?

–VikommenterarinteFolksamsbeslutpånågotsätt.Föregendelharviintefattatnågotbeslut,såhärlångt,omattsäljaaktiernaivårafonder.Rentgenerellttrorjagattmansomägarepåverkarmerfråninsidanänommanlämnarettbörsbolag.NufortsättervidialogenmedLundinPetroleumochharettmötemeddemunderjunidåvikonkretgårigenomanklagelsernasomriktasmotbolaget,sägerPärBäckman.

LÄSMER: BörsfestenöverförLundinPetroleum

AndraAP-fondenochdesskommunikationschefUlrikaDanielsonärinnepåsammalinjesomRobur.

–Vitrorattvigörbästgenomattvarakvarsomägareochfortsättaattpåverkaviadialogmedbolaget,sägerhontillSvDNäringsliv.

AMFPensionsadevaresigbuellerbäutanavstodattröstaidenhetafråganpåstämman.Beslutetgrundadespåattdetpågårenrättsligutredningsedan2010.DäremotminskadepensionsbolagetsittäganderejältiLundinPetroleumunderåretsförstakvartal,mendennaförsäljningskedderedaninnanfråganomenoberoendeutredningkompåtal.

–Visågattaktienstegsåmycketunderfjolåretochattdendärmedintelängrehadesåattraktivnivålängre.Därförsåldevi,sägerMikaelLindhHöksomärinformatörpåAMF.

Vidårsskiftethadepensionsjätten7,1miljoneraktiereller2,3procentavrösternaiLundinPetroleum.Påstämmanhadedetskettnärapåenhalveringavägandettill3,7miljoneraktiereller1,2procentavrösterna.HuruvidaAMFPensionkommerattfortsättaattdranedpåägandetidetkritiseradebörsbolagetvillMikaelLindhHökinteavslöja.

–Vikommenterarinteenskildaagerandenienskildaaktier,förspararensbästa.

VidlunchtidpåtorsdagenhadeLundinPetroleumtappatcirka1procent.Sedanårsskiftetärdärmedkursrasetuppei24procent.Underförraåretdäremotblevaktienenbörsvinnareochdubbladesinkurs,medliteråge.

LÄSMER: Neurath:VadharLundinpåbörsenattgöra?

PassarLundinverkligenpåbörsen?

blog.svd.se

BörsfestenöverförLundinPetroleum

svd.se
Annons
Annons
X

AshleyHeppenstall,vdochkoncernchefförLundinPetroleum.

Foto: GUNNARLUNDMARK Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X