Annons
X
Annons
X

Flervillräddavärlden –ochtjänapengar

Trendenmedsocialtentrepenörskap–affärsmässigalösningarpåsocialaproblem–spridersigtillalltflerområden.Biståndssektornochkommunalförvaltningärnumerspelplanförnytänkandeentreprenörer.Menännuvetingenhurväldetfungerar.

Denklassiskabildenavensocialentreprenörärdendrivnamedborgarensomvilllösaettsamhällsproblem–ochlevapåattgöradet:Genomattsäljarättvistproduceradekläder,tillverkavattenreningsapparaterellertatillvarafunktionshindradeskompetens.Mennuspridersigsammagrundtanketillflersektorerännäringslivetochorganisationsvärlden.Förebyggandeinsatserinomkommunerochutvecklingsbiståndärtvåaktuellaexempel,därskattepengarsatsaspåverksamhetersomskabärasigekonomiskt.

Desenasteårenharintressetförsåkalladesocialainvesteringsfondervaritenormtblandsvenskakommuner,landstingochregioner.Detärfondersomskaanvändasförnytänkande,samhällsenteprenöriellalösningarpågamlaproblem.

Ett50-talkommunerharstartatnågotslagssocialinvesteringsfond.Ochminstlikamångaliggeristartgroparna,sägerIngvarNilsson,enavpionjärernaochförespråkarnaförkommunalasocialainvesteringar

Annons
X

–Intressetexploderadeefterenrapportpåämnethäromåret,sägerIngvarNilsson.

EnligtenenkätundersökningfrånSVT:sRapportförraåretharredanomkringenmiljardskattekronorinvesterats.

DetsvenskauppläggetskiljersigfrånförebildsländernaStorbritannienochUSA.Därlåterkommunernaoftaentreprenörertaendelavdeekonomiskariskerna–ochvinsterna.Idesvenskafondernaärdetkommunensegnapengarsombekostarprojekt.

Uppläggenkanseolikaut.Iregel”lånar”manurdenbefintligabudgetenochinvesterarisådantsomförväntasgevinsterpålångsikt,somprojektföratthjälpabarnsominteklararavskolanellerattmotverkaungdomsarbetslöshet.

Detärintebaraentreprenörersomdrömmeromattblirikapåatträddavärlden.Blandfilantroperochriskkapitalisterkallasdet”impactinvesting”,närmaninvesterarsinapengariföretagellerfondersombådeharkravpåekonomiskavkastning,ochskalösaettsamhällsproblem.Detärettbegreppsomuppstodföromkringfemårsedanochnunåttbuzzordsnivå.

Ocksåinomdeteuropeiskautvecklingsbiståndetslussasmerochmerpengarövertillimpactinvesting-liknandeprojekt.ISverigeskerdetviaSwedfund,ettstatligtriskkapitalbolagförinvesteringarifattigaländer,ochgenomdetsompåSidakallas”businessfordevelopment”,olikaprojektförattinvolveranäringslivetiutvecklingsarbetet.Ingenavidéernaärnyamenmängdenpengarsomgårditharökatkraftigtdesenasteåren.

Bert-OlaBergstrandhartidigareforskatpåsocialtentreprenörskapochärnusjälvibranschen,somgrundareavSocialtkapitalforum.Harpekarpåtreskältillatttrenden–hankallardet”densocialavågen”–harvuxitsigstark:

•Krisandefinansmarknader.

•Högmedvetenhetomtillståndetivärlden.

•Digitaliseringen.

Justdigitaliseringenharskapatnyaplattformarförbådeidéarbeteochfinansiering.Såkalladcrowdfunding,närfinansieringenkommerfrånmångaenskildamänniskor,snarareännågrafåriskkapitalister,harvisatsigvarasomgjortförsocialaentreprenörer.

Fortfarandevetforskningenganskaliteomsocialtentreprenörskapioffentligaverksamheter.Fleraforskningsprojektpågår,iblandannatSundsvallochÖrebroochUmeå.IUmeåföljeruniversitetetkommunenssocialainvesteringsfonder.Dengivnafråganär:fungerardet?

–DetpågårmycketforskningbådeiSverigeochinternationellt,mendetärförtidigtattsäganågot,sägerprofessorLennartNygrenvidinstitutionenförsocialtarbete.

Hansforskningsgruppräknarmedattpublicerasinaförstaresultatislutetav2014.

KlartärattentusiasmenblandSverigeskommunertycksstor.Dekommunersomhaftförslagomsocialainvesteringslösningaruppemenavslagitdem,haroftastgjortdetmedhänvisningtillbudgettekniskaproblem,inteförattdetintefunnitsstödförsjälvaidén.

LEONARDWALLENTIN

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X