Annons
X
Annons
X

Fibertillvillanviktigtval

Ärdetvärtattsatsa20000kronorförattfåenfiberkabelindragentillvillan?Ochfinnsdetriskattmanlåserinsighosnågotföretagmedalltfördåligaochdyrabredbandstjänster?Detärfrågormångavillaägarenustårinför.

Datatrafikengårframienmyckettunnglasfiberkabel.Glasetikabelnärsårentochklartattommanhadegjortettfönstermedglasavsammarenhetskulledetkunnavaraflerametertjocktutanattmanhadekunnatseglaset.

Datatrafikengårframienmyckettunnglasfiberkabel.Glasetikabelnärsårentochklartattommanhadegjortettfönstermedglasavsammarenhetskulledetkunnavaraflerametertjocktutanattmanhadekunnatseglaset. Foto: JALLEFOTOGRAF

UnderdesenasteårenharutbyggnadenavfiberkabelvaritintensiviSverige.Ihyreshusochbostadsrättsföreningarhardetdragitsinfiberochsedanhardeboendefåtttillgångtillennyuppkopplingsformtillinternet.

Viafiberngårdetattfåriktigtsnabbnätförbindelse,100Mbit/säringetovanligt.Dessutomgårdetatttaintvochringavanligasamtalviafiberkabeln.

–Lägenhetsmarknadenärnästanfärdigbyggdnu.Däremotärdetenlångresakvarförvillaägarna.Detärnogintemeränettparhundratusenvillorsomharfiberochtotaltfinnsdetomkring2miljonervilloriSverige,sägerHenrikForssellaffärschefförFibertillvillapåTeliaSoneraiSverige.

Annons
X

Teliaärvidsidanavstadsnätendendominerandeaktörenpåmarknadenochnuärsiktetinställtpåvillorna.Menjämförtmedflerfamiljshusenärdetenbetydligtsvårarenisch.

Företagenbehöverhaavtalmedvarjeenskildvillaägareochdessutomärinstallationenmycketdyrare.Ipraktikenhandlardetjuomattgrävanedenfiberkabelochdradenändaframtillhuset.

Attdrainfiberkankostafrån5000tillöver30000kronor.Prisetstyrsblandannatavhurlångsträckadetärtillhusetsommåstegrävasuppförattlägganedkabelnochhurmångaandravillaägareiområdetsominstallerarsamtidigt.Juflerdetblirdestolägreblirkostnadenförgrävföretagochandrainstallatörer.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Omdetärvärtpengarnaellerintekanmanfunderamycketpå.Detärändåbaraenavflerafaktorsomvillaägarnamåstevägain.

  Härärnågrapunkteratttänkapå:

  Självanätet.Iallmänhetfårmanbetalaenengångsavgiftförattfåfibertillvillan.Självafibernärbillig,detärgrävarbetetsomkostar.

  Utrustningengernuoftaentekniskmöjlighetattfåenanslutningpåupptill1000Mbit/s.Detärmeränvadnågonidagrimligtviskanbehöva,menkravenökarsnabbtochomdetbehövshögrehastighetomtioårräckerdetattbytafiberomvandlareninneihuset.Fibernkanliggakvaribacken.

  Attbetala20000kronorkanonekligenkännasdyrt,specielltfördensomintesjälvärintresseradavattfåsnabbtbredbandochärnöjdmeddenvanligatelefonen.Dåkanmantänkapåattfiberäreninvesteringiinfrastruktur,litesomattanslutavillantilldetkommunalavatten-ochavloppsnätet.

  Ävenommansjälvinteärintresseradkanskedensomskaköpavillanendagärdet.Ochdetblirbetydligtdyrareattdrainfiberpåegenhandefteråtänatthängapånärandragördetochgrävmaskinernaärpåplats.

  MikaelEk,vdförSvenskastadsnätsföreningen,hävdarattdensomdragitinfiberfårtillbakainvesteringskostnadentretillfyragångeromnärvillansäljs.Mendetärnaturligtvisomöjligtattidagvetahurenköpareomtioårvärderarattenvillaharfiberanslutning.

  Denhögakostnadenavskräckerändåmångaochdärförlockarnätbolageniblandmedettlägreprismotattmanbinderuppsigochanvändervissatjänsterifleraår.Detkanhandlaomfemtillåttaårmedsammaleverantörochdetkanislutändenblietträttdyrtalternativ.

  •Villkoreniavtalen.MattiasGrafström,vdförTelekområdgivarna,påpekarattendelnätföretagförsökerfriskrivasigfrånskadestånd,fastdeintekangöradetnärdeträffaravtalmedenvanligkonsument.

  Detkantillexempelhandlaomattdeintevillbetalaskadeståndförextrakostnadersomdrabbarkonsumentenförattdeblivitförsenade.Förvillaägarenkandetblidyrtomfibernintekommersomplanerat.Dåkandentvingastecknanyaabonnemangpåandrabredbands-ochtv-lösningar.

  Andraharotillåtnaklausulersomtvingarvillaägarenattbetalaenoftaorimligschablonersättningomdenvillhävaavtalet.Detkanexempelvishändaomvillaägarentecknaravtalomfiberochsedanmåsteflyttainnanfibernärdragen.Densomvillharalltidrättatthoppaavsålängeleveransinteharskett.Manskadåbarabehövabetalaföreventuellafaktiskakostnadersomleverantörenredanhaft.

  Rot-avdraget.Endelnätbolagharlåtitpåskinaattvillaägarenkanfårot-avdragförhelainvesteringen.Detärfel.

  EnligtSkatteverketfårmanbaragöraavdragfördendelavarbetetsomskerpådenegnatomten.Ipraktikenhandlardetomgrävarbetetocharbetetförattborraigenomväggen.

  Ävenomallaiettområdebetalarsammaprisförattfåfibersåkanavdragenskifta.Ärdetlångtfrånhusettilltomtgränsenblirarbetskostnadenochdärmedavdragetstörre.Begärattfåenspecifikationpåhurstorarbetskostnadenärjustidittfall.

  Tjänsterna.Tittanogaigenomhurmångaochvilkatjänsteleverantörerdetfinnsattväljamellanhosdetföretagsomskaskötafibernätet.Detärtjänsteleverantörensomsäljerolikaformeravbredband,tvochtelefonivianätet.

  Nätföretagentalaroftaomattdeharettöppetnätmedmångaleverantörer.Menomutbudetärförsmaltochmedfördåligapriserblirocksåfiberanslutningenmindreintressant.Enstorsvårighetärförståsattdetintefinnsnågongarantiförhurutbudetkommerattseutomnågraår.

  QUIZ:Vadkanduomtelefonnummer?

  quiz.svd.se

  QUIZ:Vadkanduominternetadresser?

  quiz.svd.se

  QUIZ:Vadkanduomsocialamedier?

  quiz.svd.se
  Annons
  Annons
  X

  Datatrafikengårframienmyckettunnglasfiberkabel.Glasetikabelnärsårentochklartattommanhadegjortettfönstermedglasavsammarenhetskulledetkunnavaraflerametertjocktutanattmanhadekunnatseglaset.

  Foto: JALLEFOTOGRAF Bild 1 av 4

  Inneihusetbehövsbaraenmedieomvandlare.Denomvandlarljussignalernasomgåridenfiberoptiskakabelntillelektroniskasignalersomdator,tvochtelefonkanhantera.Inneihusetkanmankopplauppdator/tvantingenviakabelellertrådlöst,precissomvanligt.Medieomvandlarenmåstehatillgångtillel.

  Foto: JALLEFOTOGRAF Bild 2 av 4

  Fiberkablarfrånolikavillorsamlasihopochgårvidare.Ideflestafallfårvarjevillaenegenfiberkabelsomgårhelavägentillstationen.

  Foto: JALLEFOTOGRAF Bild 3 av 4

  Dentunnaglasfiberkabelnskyddasavfleralagermedplast.Pådetvisetblirdenocksåenklareatthantera.

  Foto: JALLEFOTOGRAF Bild 4 av 4
  Annons
  X
  Annons
  X