Annons
X
Annons
X

”Feländeattbörjai”

ModeraternasskolpolitiskatalespersonTomasTobéifrågasätterKD:sförslagomhöjdakravfördesomvillutbildasigtilllärare.

–Jagtyckerattdetblirattbörjaifelände.Detfinnsenstorriskattdetblirfärresomutbildarsigtilllärare,ochdåkommerviocksåattfåfärrebehörigalärareiskolan,sägerhanochframhållerattbristenpålärareärstorochdessutomväntasöka.

Kristdemokraternasskolgruppvillisittförslagökaattraktionskraftengenomatthöjakravenfördemsomvillblilärare.IdagräckerdetmedbetygetEivissaämnen–KDvillsekravpåminstbetygetB.

–Jagtrorattdetärbättreattstärkauppläraryrketsattraktivitetgenomkarriärmöjligheterochlöner,sägerTomasTobé.

Annons
X

Hanmenarattförslagethadevaritrimligareattläggaframommångaidagsöktsigtillutbildningen.

–Nuliggerviettlägedärvivillhamångasökandetillyrket.Vitrormerpåkraftigalöneökningarochbättremöjlighetertillkarriär.JagtrorattresultatetavKD:sförslagskulleledatillfärrebehörigalärareiskolan.

Attkortavidareutbildningen–såattpersonermedtidigarestudieribagagetkankompletteramedpedagogiskastudierpåettår–vilketKDocksåföreslår,ställersigTomasTobémerpositivtill:

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  –Detärettintressantförslag.Vibehöverflervägartillläraryrket.Jagtrorocksåattvimåsteblimerflexibla.Kanskeskadukunnavaralärarepådeltid.Detärbraattöppnauppförflerattblilärare.

  Kommerniattkunnaenasinomalliansennärniharsåskildaåsikterinompartierna?

  –Absolut.Närdetgällerattstärkaattraktivitetenförläraryrketharvienväldigtstorsamsyn.

  LÄSÄVEN: KDföreslårhögrebetygförlärare

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X