Annons
X
Annons
X

Fattigasvenskapensionärer

Ienjämförelsemellan23europeiskaländerhamnarsvenskapensionärerenbrabitnedpålistanöverköpkraft.”Förvånande”,sägerIngvarSkebergpåAMFPension.

Desvenskapensionärernautgörenfjärdedelavlandetsbefolkning,menmedenköpkraftpåknappa14000PPS*ärdeblanddesämreekonomisktställdaiEuropa.DetvisarenjämförelsesomAMFPensionhargjort.

–DetärliteförvånandeattviinteplacerarosshögreuppienEU-jämförelse,sägerIngvarSkeberg,vicevdförAMFPension.

Ijämförelsen,somtoppasavÖsterrikeföljtavNederländernaochStorbritannien,hardenköpkraftskorrigeradeinkomstenmellan23länderiEuropagranskats.

Annons
X

SämstekonomisktställthardenyamedlemsländernaspensionärerdärEstland,LettlandochLitauenallaharenköpkraftunder5000PPS,enfjärdedelavÖsterrikarnasköpkraft.

AntaletäldreökarsamtidigtihelaEuropaoch2035beräknashela40procentavsvenskarnavara65årelleräldre.

*Fotnot:FörattjämförelserskakunnagörasländernamellananvändsdenköpkraftskorrigeradeinkomsteniEuropasomindikator.DenbenämnsPPSavdeneuropeiskastatistiskamyndighetenEurostat.EnPPSärlikamycketvärdialladelaravEU-25.

E24

Annons
Annons
X
Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X