Annons
X
Annons
X

P J Anders Linder: Familjensdotterriketsprinsessa

Detärenstorstundienfamiljsliv.ManbehövdeintesemångasekunderavprinsDanielsframträdandepåKarolinskainnanmanmöttekänslovirvelnavglädjeochstolthet,högtidlighet,bävanochförvåning.Kronprinsessanslyckaochlättnadkanviänsålängebaraana.

Detärocksåettspecielltögonblickinationenshistoria.KronprinsessanVictoriaochprinsDanielharfåttenefterlängtaddotter.KungCarlGustafochdrottningSilviaharfåttettbarnbarn.OchSverigeharfåttenarvprinsessa.Våravarmagratulationertillföräldrarnaärsamtidigtengladsignaltillosssjälva.Monarkinföljermediniframtiden.Ennygenerationfogastilltidigaregenerationeridetsvenskastatsskicketslångakedja.

Näralltmerisamhälletförändrasalltfortareochsåmångakrafterdrarmänniskorisär,växervärdetavdetsomhållerihop.Monarkinskontinuitetärensådanförenandefaktor.Ungdomar,föräldrarochfarföräldrarmålevalivsomskiljersigåtimycket,mendeharsettmedlemmaravsammakungligafamiljfullgörasinaplikterpådenoffentligascenen.Detblirengemensamreferensram.

Annons
X

Ärftlighetenbidrarmedenpersonligochdjuptmänskligdimensiontilldetoffentligalivet.Denlillaflickasomföddestidigtigårmorseskaendagfungerasom”samlanderepresentantochsymbolförlandet”.Atthonochlandetsinvånarefårensålånghistoriatillsammansgördetlättareförhenneattklaradenstorauppgiften.Politikensmakthavaregörentréienastundenochsortiinästa,medanmedborgarnakanföljamedlängsenmonarkshelavägfrånbarndomövervuxenlivtillålderdom.

Kungenharvaritenoffentligpersonisnart66år.Kronprinsessanharfunnitsidetnationellablickfångetsedanijuli1977.Omalltinggårvälkanarvprinsessanslåföljemedsvenskafolketengodbitinidettjugoandraårhundradet.Detärettsmåtthisnandeperspektiv.Manfårvaragladatthonännuärlyckligtovetandeomvadsomväntar.

Attfödasinitronföljdenärsannerligenintebaraettprivilegium,ochmanfårbeenstillabönomattfamiljochbarnskamötasavrespektochhänsynfrånmedierochallaandranyfiknaochengagerade.Visstärarvprinsessanenangelägenhetförhelanationen,menförstochfrämstärhonettnyföttbarn.Idagfårvivetahennesnamn.

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Monarkinkaninteförväntasgåibräschenfördennyatiden,mendenfårintehellerblifrånsprungen.Detkändeslikaoväntatsomnaturligtattdetvarpåkungahusetswebbplatssomjagförstlästeomceremoniernakringarvprinsessansfödelse.

  Efterattriksmarskalkenhademeddelatriketsledningomfödselnpubliceradesenkommuniképåinternet.VidlunchtidigårskötsdubbelsalutfrånSkeppsholmeniStockholm.Idagväntarvittnesbekräftelse,konseljochTeDeumiSlottskyrkan.Nyttochgammaltflätasihop.Somsigbör.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X