Annons
X
Annons
X

Frågorochsvaromterrordåden

SvD-läsarnaskickadeinfrågoromterrorattentateniNorge.LeifGWPersson,författareochkriminolog, HeléneLööw,docentihistoriavidUppsalauniversitetochBoJanzon,tidigareforskningschefpåFOI,svararhärpånågraavdem.

PoliserarbetadepåUtøyapåsöndagen.

PoliserarbetadepåUtøyapåsöndagen. Foto: FABRIZIOBENSCH/REUTERS

LeifGWPersson,författareochkriminolog:

InsatsenpåUtöyafårmycketkritikfrånnorskthåll.Trorduattsvenskpolisärbättrerustadefördenhärtypenavsituationer? –Detskullejagintegemigfanpå.Detberoralldelespåvardethändernågonstans.Såfortderasinsatsstyrkafårlarmetsåärdedärpå40minuterochgripergärningsmannenefterenkvart.Detfårnogansesvaraenacceptabeltid.Jagtrorinteattdesvenskamotsvarigheternahadevaritsnabbareframme. –NärdetgällerlokalpolissåkanmanjämföraomdettaskullehändaiGnesta,därdetfinnsfempoliserpådeltid.Dethadeocksåtagittid.Dessutomhardeinstruktionerattavvaktatillsdefårförstärkning.

Gårdetattupptäckaensådanhärpersoniförväg? –Förutsattattdeäranknutnatillnågotsomliggerunderbevakning.Attupptäckahonomsomindividdettrorjagärenomöjliguppgift–gåinochtittapånätet,detgårjutrettonstollarpåettdussinsomsägerhemskasakerhelatiden.Dukanglömmaatthållakollpådem.

Annons
X

Finnsdetnågotsompolisenkundehagjortbättre? –Dettrorjaginte.Förvånandeärdocktillgänglighetentillderasregeringsbyggnader.Enligtminaberäkningarskabilenhaståttutanförienkvart,precisdärmanskaställadenommanvillhamaximalverkan.Detärganskaslutetområdedär,someninnergård.Detskullehaupptäcktstidigare.DukanexempelvisinteparkeraenbilsåutanförRosenbad,detblrfulltpådragdirekt.

Ärvapenlicensförhandeldsvapennågotsompolisenbordetittanärmarepå? –Ja,inågonmeningärdetintesådumtfaktiskt.Mankankorskörakonstigauttalandenochanknytningartilldentypenavorganisationerplusdetfaktumattdeharlegalavapen.Dåkommerduupptäckaattdetärenstorandelavdemsomhardet.

Kommervisvenskarkontrollerasmeravpolisochandramyndigheterefterdethär? –Nej,dettrorjaginte.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  HeléneLööw,docentihistoriavidUppsalauniversitet

  KandetfinnaspersoneriSverigemedlikaextremaagendor?

  –Personeravdenhärkaraktärenärmycketsvåraatthitta,ochdetkanaldriguteslutasattdetfinnsmänniskormedliknandeextremaidéer.Mendetärextremtsällsyntattdehärmänniskornaägerkapacitetattomsättasinaidéeripraktiken,sägerHeléneLööw,docentihistoriavidUppsalauniversitet.

  VadgrundarAndersBehringBreiviksinaåsikterpåuretthistorisktperspektiv.Vilkengrupptillhörhan?

  –Såvittjagkanbedömasåtillhörhaningengrupp.Däremotbehövermanintetillhöraengruppförattförvandlastilldethär.Detfinnsettsmörgåsbordavextremismochfundamentalismbaraendatorbort.Detäroerhörtföränderligavärldardärolikagrupperingarständigtkommunicerarochdärindividerständigtflyterutochin.Internetharsnabbatuppdenhärprocessen,sägerHeléneLööw.

  Förvilkensakserhansigsom”krigare”?

  –Jagännuintehunnitgåigenommanifestet,menhantyckssesigsjälvsomensortstempelriddare.Hanssymbolikochdelaravretoriken,kopplartillkorstågen.Detfinnsföreställningarsomilikhetmedvikingaterminologinanvändssomhistoriskaideal.Detärsvårtattsägavadavdethärsomärverklighetochvadsomfinnsihansföreställningsvärld,sägerHeléneLööw.

  BoJanzon,tidigareforskningschefpåFOI:

  Hurfickhanmedsigallammunitiontillön? –Mankanhamedsighundratalsskottutannågrakonstigheter.Tilldethalvautomatiskavapnethananvänderfinnsmagasinsomrymmermångaskottochsomintevägermerännågotkilo,sägerBoJanzon,tidigareforskningschefpåFOI.

  Enligtvittnenhadegärningsmannenettbältepåsignärhangickruntochsköt.

  VadförtypavvapenärdethalvautomatiskaRugerMini14somhanskriveratthanharansöktomlicensför? –Detärenlitenhalvautomatiskkarbinsomframföralltanvändsavpolisochmilitär,menmankanocksåfålicensförprickskyteochjakt.Manskjuterbaraettskottitaget.Tillensådanfårmanhaettmagasinmedupptill30skott,sägerBoJanzon.

  Hurkanmanförklaraattdetintefinnsnågotmärkeigatanefterbilendärbombenfannsochatttakenpåbyggnadernahartagitmestskada? –Dethärärenstormbombochdåbrukardetblienkrater.Jagvetintevarfördetinteblevdethär.Bombenkanhalegatiettannatkärl.Tryckvågenkommerunderifrånochträffartakkanternanärdetblirenvinkel.Detbliralltidförstettövertryck,enstötvåg,somslårinfönstren.Sedanblirdetettundertrycksomgörattrutornakastasut.Vidsådanahärolyckorärdetoftastglassplittretsomdödarfolk.

  Undrardunågotomterrorattentaten?Mejladinafrågortillvårreporter:kristoffer.tornmalm@svd.se

  Annons
  Annons
  X

  PoliserarbetadepåUtøyapåsöndagen.

  Foto: FABRIZIOBENSCH/REUTERS Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X