Annons
X
Annons
X

”Privatekonomiskbombbyggsininyproduktion”

Regeringensundantagfrånamorteringarinyproduktionenavbostäderskaparriskerförköparna.Detliggerredanlångsiktigabomberimångabostadsrättsföreningar.Snarttillkommerytterligareriskförköpareinyproduktion.

Amorteringskravet

Foto: ClaudioBresciani/TT

Fastighetsmäklarevarnarförkonsekvensernaavregeringensnyalagförslagomundantagfrånamorteringarinyproduktion.Motlöfteomattintenamnges,uppgermäklarnaattbostadsrättsköpareinyproduktionkanförlora100000-talskronornärderasamorteringsfrianyabostadsrättersenareskasäljasvidare.

Klartärattregeringenihöstas,motFinansinspektionensvilja,smöginettnyttundantagidenkommandelagenomtvingandeamorteringarsomriksdagenskaklubbaivår.Förattsporrabyggandetfårköpinyproduktionvaraamorteringsfriautantidsbegränsning.

Mennuvarnarmäklareförstoraprivatekonomiskariskerförköparna.

Annons
X

Blandmäklarefinnsenförsiktigtumregelomattprisetförobjektetsjunkermed100000kronorförvarjetusenlapphögreboendekostnadpermånad.Tillämpatpåennyproduceradbostad,belånadtill85procentmed4miljonerkronor,skulleprisfalletbli660000kronornärdensäljsvidarepåenmarknadutanprisuppgångar.

Tumregelnutgårfrånnormaltränteläge,5procent.Meddagenslägrekalkylräntorkanpriseffektenblidubbeltsåstor–1,3miljonerkronoriprisfallförsammalägenhet.

Kandethärskadasvagahushåll?

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  –Ja.Prismekanismenfinnssåklart,precissomkonsumentperspektivetfinns.Formelltäramorteringenettsparande,mendetärinternationelltvälkäntatthushållinteärsårationellasomvitrott.Detfinnsennärsynthetochkortsiktighetsomärpåtaglig,meniSverigeförstyvärrintedendiskussionen,sägerBoverketsanalytikerBengtHansson.

  Iförslagettillennyamorteringslagsomärpåremisstillden12februari,skriverFinansinspektionenraktpåsakatt"undantagbordeökabetalningsviljanförnyproduceradebostäderjämförtmedbefintligabostäder".Menkonsumentperspektivetattsammamekanismgerdenyabostädernalägremarknadsvärdesåfortdesäljsvidareochnästaägaremåsteamortera,nämnsinte.

  –Somjagharuppfattatdet,harbyggindustrinhaftlobbyingmotregeringen,ochlyckatsmeddetta,sägerBengtHanssonvidBoverket.

  ByggindustrinsgräddfiltillfortsattamorteringsfribostadsförsäljningdökuppiettPMfrånregeringentillFinansinspektioneneftersommaren.Myndighetenvarskeptiskochsvaradeattundantaget"ärtveksamt"ochattdet–omdetändåinförs–bordetidsbegränsas.MenFinansinspektionenärnuöverkördpåbådapunkterna.

  –Manförstärkernaturligtvissårbarhetenhosdemsomköperinyproduktion.Förmigärdetobegripligtvarförmanmeddagenshögabostadspriserskullebehövagenyproduktiondennaytterligaresubvention.Denfannsintemedidetförstaförslagetomamorteringskrav.Detärettheltonödigtundantag,eftersombyggbolagenredankörförfulltochprisnivåernaärsåhögaattdetärmycketlönsamt,sägerBengtHansson.

  Somettexempelpådenextremautväxlingsomamorteringsfrihetkangeidagenslågränteläge,kannämnasatt6700kronorpermånadräckerförattfinansieraettbolånpåhela8miljonerkronorvidenräntapå1,43procent.

  Riskenäralltsåuppenbarattamorteringsfrinyproduktionblirjämförelsevisövervärderadnär"begagnade"bostäderbliramorteringspliktiga.Mendenriskendöljstillsenskildaobjekt,pöompö,kandykauppsomförlustaffärernär"vanligtfolk"tillexempelskiljersigellerbyterarbetsortochintefårtillbakanyproduktionsvärdetnärdemåstesäljai"begagnatledet".

  –Effektenfinnsdär.Denkanförståslockamänniskormedgodainkomsterattlånamycket.Förmångablirdetdessutomeninlåsningseffekt,eftersomdetkanblidyrtattflyttafrånnyproduktion,sägerBengtHansson.

  SvDNäringslivhartidigareavslöjathurbyggbranschenävensätterförlågamånadsavgifterinyabostadsrättsföreningarförattmaximeraförsäljningsprisernainyproduktionen.Idetfalletärknepetattredanfrånstarthaförlågavsättningtillframtidaunderhålliföreningarnasamtförlågamorteringpådeoftahögaföreningslånen–kostnadersomskjutspåframtiden.

  –Ekonomiskaplanerdärmanamorterarliteibörjanochmycketpåslutetärettskojeriutanlike.Forskningensägertvärtom.Problemetäratthelamarknadenäruppblåst.Menproblemenharintelöstsutän.Nuvilarhelamarknadenpådelågaräntorna,sägerBengtHansson.

  Annons
  Annons
  Annons
  X
  Foto: ClaudioBresciani/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X