Annons
X
Annons
X

EU:shårdakritikmotSverigesspelmonopol

EU-kommissionenharpresenteratenhandlingsplanförinternetspelsomskaförbättrakonsumentskyddet,främjaansvarsfullspelreklamochstoppauppgjordamatcher.FörSverigesdelärenparagrafomattstraffaländersominteär”konsekventa”värdattnotera:kommissionenärkritiskmotattSverigeupprätthållerspelmonopoletifolkhälsansnamnmensamtidigtgörmassivreklamförspel.

SVDISTRASBOURG

EU-kommissionenvilltvingaspelbolagattvässavapnenmotpengatvätt,ochinförajourtelefonerdittipsarekanringamedmisstankarommatchuppgörelser.

Nätbolagenskatvingasattutföraidentitetskontrollerpåsinakunder,ochfårskyldighetattrapporterasuspektaspelaretillmyndigheter,somisinturskadelamedsigavinformationentillandraländersmyndigheter.

DettaärnågraavförslagenidenstrategiförnätspelandesomEU-kommissionärenmedansvarfördeninremarknaden,fransmannenMichelBarnier,presenteradepåonsdagen.

Annons
X

Ienovanligthårtvinklatparagrafirapporten–EU-kommissionenbrukarvaraförsiktigamedhot–såskriverBarnierattmanvill”vidtaåtgärder”motmedlemsländervarsnationellalagarbrytermotEU-lag.Iklarspråk:utdömasanktioner-dyravitesbelopp.

ÄvenomföretagochtjänsterskakunnarörasigfrittpåEU:smarknader,ochävenomdetärEU-kommissionensomövervakarattallaländerföljergemensammahandelslagar,såärspelverksamhetheltundantagenfrånEU-områdetochskötsavEU-ländernasjälva–tillspelbranschensstoraförtret.

Enskildaländerbrukarförsvarasinamonopolochandrarestriktionermedattdessaärnödvändigaförattskyddamedborgarnamotspelmissbrukochförattmotverkabrottsomsvindelochpengatvätt.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  MenpåsenareårharEU-domstoleniLuxemburggranskatfleraländersspelpolitikförattseomdekrockarmedgemensammaEU-lagaromexempelvisetableringsrätt.

  Österrike,sominteharettstatligtspelmonopolmendärstatenharensamrättpåattdelautspellicenser,harkritiseratsförattbarahagett12inhemska,privataföretagrättattidkaspelverksamhetilandet.PåMalta,somharEU:smestliberalaspellagarsamsassomjämförelseöver500spelbolagfrånhelavärlden.

  ISpanienharettlotterimedvinsternaviktafördeblindasriksorganisationlängehaftregeringenmedsigisinakravatthållafrittspelandebortaförattintebehövadelauppspelmarknadenpåfleraktörerochdärmedminskainkomsternaförblinda.INederländernafinnsettliknandesystem.

  FleraavTysklandsförbundsstaterharspelmonopolmedhänvisningtillfolkhälsan.EU-domstolensadedockförraåretattTysklandinteverkarbrysigsåmycketomhälsaneftersommansamtidigttillåterstatsstöddaspelbolaggöramassivareklamkampanjerförmerspelande,ochgenomattlåtaantaletspelautomaterökalavinartatiområdet.

  SverigehariEU-domstolenfåtträttattbehållasittmonopolpåspel,menharocksåkritiseratsförsinamassivastatsfinansieradereklamkampanjerförsinaspel.OmEU-kommissionärMichelBarniergårvidaremedsittresolutaförslagattutdömasanktionerförländersominteärkonsekventa,såkanSverigehaanledningattlyssnanoga.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X