Annons
X
Annons
X

Etttraumasomännuinteharläkt

MordetpåOlofPalmeorsakadeettnationellttrauma.SkottenpåSveavägenraseradeföralltidbildenavSverigesometttryggtochlugntland.Idaghardetgåttexakt25årsedanmordet,menkrisenärännuinteöver.

Foto: ANDERSHOLMSTRÖM/FLT-PICACODE50100

Kvällenden28februari1986,närstatsministerOlofPalmeskötsihjäl,förändradesSverige.

Mordetpåverkadeallasomvarmedvetnaomvadsomhadehäntochävenlandetisig.Detvarettkollektivttrauma,förklararTomLundin,professorikatastrofpsykiatrividUppsalauniversitet.

–Detblevettparadigmskiftei‑hurmanserpåvärlden.Tillitentillvårtsamhälleställdesheltpåkant.FramtillmordethadeSverigevaritetttryggtlanddärsådanthärbarainteförekom,sägerhan.

Annons
X

HanjämförmedsjälvmordsdådetiStockholmden11decemberförraåretnärenmansprängdesigsjälvtilldöds.

–Självmordsdådetblevingetnationellttrauma,meninnebarettparadigmskiftepåsammasätt.

Palmemordet”harpåverkatosspåmångasättochgördetänidag”,menarHenrikOlinder,somarbetarmedkriskommunikationpåMyndighetenförsamhällsskyddochberedskap,MSB.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  –Närenstatsministermördaspåöppengataiettlanddärmänniskoriprinciptrorattviärneutralaochinteharnågrafienderalls–dårasarväldigtmångaföreställningsbilderner,sägerhan.

  EfterknivmordetpåutrikesministerAnnaLindh2003permanentadesbildenavSverigesomettlanddärhögtuppsattapolitikermördas.

  –Viharhafttvåmordpåöppengatapåvårahögstapolitiskaföreträdare–enstatsministerochenutrikesminister.Iendemokratii‑västvärldenärdetväldigtmycket,sägerHenrikOlinder.

  Idagsersvenskarnapåhotochriskerpåettannatsättäntidigareochsäkerhetstänkandetilandetharförändrats,enligtTomLundin.Hanmenarattdet”finnsettsammanhangmellanmordenpåOlofPalmeochAnnaLindh”:

  –DetgörattviinteharsammauppfattningomdentryggatillvaroniSverigesomvihadetidigareochförändringenärbestående.

  SkottenpåSveavägenblevettnationellttraumaeftersomdenpersonsommördades–statsministern–varsymbolisktviktig.PåsåsättskiljersigocksåmordenpåOlofPalmeochAnnaLindhfrånandranationellatraumansomEstoniasförlisning1994ochtsunamikatastrofen2004.Dåhandladedetomstorakatastrofermedibådafallenöver500svenskadödsoffer.

  –Väldigtmångamänniskorfickenpersonligrelationtilldehändelsernagenomattnågoni‑bekantskapskretsenellernånbekantsbekantdrabbades,sägerTomLundin.

  HurmanfickredapåattOlofPalmemördatsärettminnesometsatsigfasthosdeflestasvenskarsom1986vartillräckligtgamlaföratttatillsigvadsomhadehänt.

  –Allakanrelateratilldet,påsammasättsommedterrordådeniUSAden11september2001.Närnågotsådanthändertarheladenvuxnabefolkningentillsiginformationochbörjardiskutera,förklararHenrikOlinder.

  AttpolisenmisslyckatsmedattklarauppPalmemordetspärpådetnationellatraumat.Eftersommördarenintehittatsochmotivettillmordetärokäntfinnsdenkrissommordetutlöstefortfarandekvar,anserHenrikOlinder.

  –Enkrisärinteöverförränallafrågorärbesvarade.

  TomLundinbetonarattdetärhändelsenisigsomskaparettkollektivttrauma.Samtidigtpåpekarhanattmänniskorocksåharettbehovavattfåklarheti‑vemsombegickmordetochvarför.Osäkerhetenkringmördarenochmotivetförstärkertraumat.

  –Manförstårintevarfördethändeochdetärenkomplicerandefaktor,sägerhan.

  Annons
  Annons
  X
  Foto: ANDERSHOLMSTRÖM/FLT-PICACODE50100 Bild 1 av 13
  Foto: LEIFSCHRÖDER/FLT-PICA Bild 2 av 13
  Foto: SCANPIXSWEDEN/SCANPIXSWEDEN Bild 3 av 13

  1968.Enmycketuppmärksammadhändelse:OlofPalmeispetsenförenVietnamdemonstration,sidavidsidamedNordvietnamsambassadöriMoskva,NgyuenThoChan.

  Foto: SCANPIX Bild 4 av 13

  1969.OlofPalmeblirstatsmininster.AvgåendestatsministerTageErlanderochhansfruAinagratulerar.

  Foto: JOHNKJELLSTRÖM Bild 5 av 13

  1981.OlofPalmeiradioduellmedThorbjörnFälldin.

  Foto: RAGNHILHAARSTAD Bild 6 av 13
  Foto: ANDERSHOLMSTRÖM/SCANPIX Bild 7 av 13
  Foto: INGVARKARMHED/SCANPIXSWEDEN Bild 8 av 13
  Foto: ANDERSHOLMSTRÖM/SCANPIX Bild 9 av 13
  Bild 10 av 13
  Bild 11 av 13
  Foto: GUNNARLANTZ/SCANPIX Bild 12 av 13
  Foto: SCANPIX/SCANPIXSWEDEN Bild 13 av 13
  Annons
  X
  Annons
  X