Annons
X
Annons
X

”EnkätvisartydligtförtryckiStockholmsförorter”

Ienenkäthar1100ungdomarisegregeradeområdenfåttsvarapåfrågoromsinegenfrihet.28procentavtjejernasvararattdeuppleverattdekontrolleras"myckethårt"avsinamanligasläktingarochföräldrar.DetskriverAminehKakabaveh,ordförandeiföreningenVarkenhoraellerkuvad.

(uppdaterad)

DEBATT|HEDERSVÅLD

Debattenomdiskriminering,förtryckochvåldihedernsnamnrasadeåterigenunderförraåret.Nuharvikommitsålångtattintebarasvenskarnasomharflyttatifrånvårakönssegregeradesåkalladeinvandrartätaförorterdärmännendominerarstadsbildenutanfleraprogressivainvandrarkvinnoruttryckteocksålängtanefterattflyttadärifrån.Dessakvinnorkännersigbevakadeavreligiösakyskhetsvaktervilkakontrollerarkvinnorsklädselochskaparenatmosfärdärkvinnorintekännersigvälkomnapåoffentligaplatser,inteenspåcaféer.

EfterCarinGötbladssenaste(2014)utredningsomhongjordepåregeringensuppdragvetviattöver100000ungdomariSverigeväxeruppmedbegränsningar,kontrollochivissafallhotochvåldihedernsnamn(år2009lågsiffranpå70000).SomvarjeårijanuarihögtidlighållervinuocksåminnetavFadimeSahindalsominnanhonmördadesavsinfargjordeenaståendeinsatserför”invandrartjejerslikarättigheter”somhonbrukadebeskrivasinkamp.ViiföreningenVarkenhoraellerkuvadvarintresseradeavenuppdateringom”invandrartjejers”situationidagochdärförharvigenomförtenstudiedär1100ungdomarivissasegregeradeområdenfåttsvarapåenenkät.

Vivillevetahurderaslivserutochvilkabegränsningardeeventuelltleverunder.Desomsvaratpåenkätenärmellan12och18årochboriolikaförorterruntStockholm.Resultatetärentydligindikatorpådiskrimineringochförtryckihedernsnamnfråndessasocialtutsattaförorter.

Annons
X

Vårstudievisarblandannatatt81procentavkillarnasomsvararistudienmenarattdeharettansvarförsinasystrarochattdemåstebetersigpåett”bra”sättsomintedrarskamöverfamiljen.Denvisarocksåatt83procentavtjejernaivårstudieintefårhakillkompisarochatt73procentavtjejernaintefårinledakärleksrelationerinnandegiftersig.28procentavtjejernauppleverattdekontrolleras"myckethårt"avsinamanligasläktingarochföräldrar.Alltdettaärtydligaindikationerpåattdessaungdomar,bådeflickorochpojkar,leverienhederskontextochattdettaärextrapåtagligtblandflickorna.Närdetgällerfritidsaktiviteterochsportdärkillarärmed,bådeiskolanochutanför,får56procentavflickornainteallsdelta.43procentfårintedeltaisimning.

Därförärdetbrådskandeattageramotdendiskriminerandesocialakontrollensomungdomarutsättsför.Dethandlaromattgaranteraattdeframstegsomdensvenskafeministiskarörelsenhargjortunderöverhundraårskagällaalla,framföralltbarnochkvinnor,ochävendemsomboriförorten.DekravpålikarättighetersomFadimebeskrevår2001ärännuidaglångtifrånuppfyllda.Ungdomarslivbegränsasännuidaginamnavreligioner,traditionerochkulturerliksompåFadimestid.Endelavdemrymmerfrånhemmet,endelgiftsbortochnågra”faller”frånbalkongerdärvisaknarforskningochordentligautredningar.

Skavihalikarättigheterföralla,dåbehövervårfeministiskaregeringdrivaenjämställdhetspolitiksominkluderarvårakönssegregeradeförorter.Efter14åravFadime-debatterochstorasatsningarpåakutaåtgärderföratträddaderedanhotadeflickorna,kanviinteförväntaossattheders-ochkyskhetskontrollenupphör.Insatserbehövsännumeräntidigareochdebörriktastillskolan,SFIochspeciellttilldegruppervilkasamlasimanligaföreningarochreligiösasamfundochodlarhederskulturer.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Sverigestårinförstoraochnyautmaningarmedmänniskorsomflyrfrånländerdärkvinnoförtrycketärlagligtochsanktionerasavfamiljerna,samhälletochdetjuridiskaochpolitiskasystemet.Närflyktingarkommerfrånolikakönssegregeradesamhällenärdetextraviktigtattinsatserförjämställdhetkommerigång.Annarsärdetsannoliktattsiffranförde100000diskrimineradeungdomarsomdetidaghandlarom,kommerattstigapånyttvidnästautredningstillfälle.Detärnödvändigtochakutmedennationellhandlingsplanliksomhandlingsplanerförallaskolor,socialtjänsten,Migrationsverketochasylmottagningarnaomrättighetsetiketter,demokratiochrespektenförkvinnorsochbarnsrättigheter.

  AminehKakabaveh

  ordförandeiföreningenVarkenHoraellerKuvad

  AminehKakabaveh Foto: HenrikMontgomery/TT

  Annons
  Annons
  X

  AminehKakabaveh

  Foto: HenrikMontgomery/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X